Тер­но­піль­ська пта­хо­фа­бри­ка

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

На сьо­го­дні в го­спо­дар­стві утри­му­ють по­над 0,5 млн пти­ці. Не­що­дав­но ком­па­нія на­ла­го­ди­ла пе­ре­роб­ку яє­чної про­ду­кції. У пла­нах — отри­ма­ти єв­ро­но­мер і сер­ти­фі­ку­ва­ти ви­ро­бни­цтва за єв­ро­пей­ським зраз­ком. На ме­ті — по­ста­ча­ти па­сте­ри­зо­ва­ний ме­ланж на єв­ро­пей­ський ри­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.