Укра­ї­на 2001

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Укра­ї­на 2001» є одним із про­від­них аграр­них то­ва­ро­ви­ро­бни­ків Хмель­ни­цької обла­сті. Здій­снює го­спо­дар­ську ді­яль­ність із 2007 ро­ку. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві, тва­рин­ни­цтві, пе­ре­роб­ці сіль­госп­про­ду­кції, ви­ро­бни­цтві аль­тер­на­тив­них ви­дів па­ли­ва. Ни­ні гру­па спо­рі­дне­них ком­па­ній «Укра­ї­на 2001» обро­бляє зе­мель­ні угі­д­дя на пло­щі по­над 30,0 тис. ге­кта­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.