УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Бізнес ком­па­нії бе­ре свій по­ча­ток у 2000 ро­ці на Він­нич­чи­ні. З то­го ча­су її зе­мель­ний банк, роз­та­шо­ва­ний та­кож у Жи­то­мир­ській, Кі­ро­во­град­ській, Пол­тав­ській і Дні­про­пе­тров­ській обла­стях, зріс до 116,5 тис. ге­кта­рів. Прі­о­ри­те­тни­ми на­пря­ма­ми ви­ро­бни­цтва є ви­ро­щу­ва­н­ня та пе­ре­роб­ка цукро­во­го бу­ря­ку, ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур, ви­ро­бни­цтво бо­ро­шна. Крім то­го, під­при­єм­ства хол­дин­гу утри­му­ють 5000 го­лів ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, з яких 2300 — дій­не ста­до.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.