УПГ Ма­ли­нів­ка

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТЗОВ «УПГ Ма­ли­нів­ка» ви­ро­бляє м’ясо ін­ди­чки вже по­над сім ро­ків. Для роз­ви­тку бі­зне­су спо­ча­тку бу­ло за­лу­че­но близь­ко 4,5 млн гри­вень, по­тім за­лу­чи­ли ще 7 млн для бу­дів­ни­цтва пта­хо­ком­пле­ксу та за­ку­пів­лі уста­тку­ва­н­ня. В черв­ні 2010 ро­ку в го­спо­дар­ство за­ве­зли пер­ші 30 тис. ін­ди­ків, роз­мі­сти­ли їх у двох но­вих пта­шни­ках, а 2011-го вве­ли в екс­плу­а­та­цію ще два пта­шни­ки. Зго­дом обла­шту­ва­ли до­да­тко­вий май­дан­чик для утри­ма­н­ня 20 тис. го­лів одно­ра­зо­вої по­сад­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.