Лю­бов ПАНКРАТОВА, екс­перт аграр­них рин­ків, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБІП

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Укра­ї­на успі­шно за­вер­шує ре­а­лі­за­цію вро­жаю, зі­бра­но­го то­рік. По окре­мих куль­ту­рах на­віть вда­є­ться змі­цни­ти ці­но­ві по­зи­ції, не­зва­жа­ю­чи на па­ді­н­ня ко­ти­ру­вань на сві­то­вих бір­жо­вих май­дан­чи­ках. На­сту­пний крок, що спри­я­ти­ме ре­а­лі­за­ції по­тен­ці­а­лу укра­їн­сько­го агро­бі­зне­су, — ви­хід на за­кор­дон­ні рин­ки з про­ду­кці­єю пер­вин­ної пе­ре­роб­ки й про­до­воль­ством, а не ли­ше си­ро­ви­ною. Ва­жли­вий акцент: на­ша дер­жа­ва при­єд­на­ла­ся до Пла­ну BEPS, який пе­ред­ба­чає не­у­хиль­не здій­сне­н­ня за­хо­дів про­ти­дії ви­ве­ден­ню при­бу­тків з-під опо­да­тку­ва­н­ня й по­си­ле­н­ня кон­тро­лю за трансфер­тним ці­но­утво­ре­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.