Та­рас ВИСОЦЬКИЙ, генеральний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

По­при ба­га­то­рі­чне то­пта­н­ня на мі­сці у ви­рі­шен­ні пи­та­н­ня віль­но­го обі­гу сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель пев­ні зру­ше­н­ня остан­нім ча­сом усе ж від­бу­ли­ся. Так, роз­по­чав­ся про­цес пе­ре­да­н­ня гро­ма­дам пра­ва роз­по­ря­джа­ти­ся зем­ля­ми за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів.

УКАБ під­три­мує рі­ше­н­ня уря­ду що­до пе­ре­да­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок сіль­госп­при­зна­че­н­ня, що пе­ре­бу­ва­ють у дер­жав­ній вла­сно­сті, у ко­му­наль­ну вла­сність об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. Для за­вер­ше­н­ня зе­мель­ної ре­фор­ми Україні ще по­трі­бно про­ве­сти зе­мель­ну де­цен­тра­лі­за­цію, усу­ну­ти пра­во­ві ко­лі­зії та на­ла­го­ди­ти за­кон­ний ме­ха­нізм отри­ма­н­ня гро­ма­да­ми пра­ва вла­сно­сті на зем­лі. Па­ра­лель­но тре­ба й да­лі бо­ро­ти­ся з ті­ньо­вою орен­дою й під­три­му­ва­ти ім­пле­мен­та­цію ан­ти­рей­дер­сько­го за­ко­ну. Пі­сля цього остан­нім кро­ком ре­фор­ми має ста­ти за­про­ва­дже­н­ня кон­ку­рен­тно­го рин­ку зем­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.