Мо­ні­ка БЕНЯШ, д-р с.-г. наук, Сіль­сько­го­спо­дар­ський уні­вер­си­тет у Кра­ко­ві (Поль­ща)

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Вва­жаю, укра­їн­ським са­дів­ни­кам слід зо­се­ре­ди­ти­ся на яко­сті. У цій спра­ві ду­же важливим є ана­ліз ґрун­ту, і йо­го слід ви­ко­ну­ва­ти ча­сто, аби ро­зу­мі­ти, що са­ме по­трі­бно ґрун­ту для жив­ле­н­ня пло­дів. Так са­мо важливим є все, пов’яза­не із за­хи­стом: ви­мо­ги рин­ку є та­ки­ми, що га­лузь усе біль­ше й біль­ше тя­жіє до ви­ро­бни­цтва еко­ло­гі­чної про­ду­кції. Ду­маю, що укра­їн­ське са­дів­ни­цтво має шанс здо­ла­ти всі ці схо­дин­ки, бо по­тен­ці­ал кра­ї­ни ве­ли­че­зний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.