Ві­та­лій САБЛУК, за­сту­пник ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки» в НААН

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

У жо­дній із кра­їн Єв­ро­пи, крім пост­ра­дян­ських, не існує окре­мих аграр­ної та сіль­ської по­лі­тик. У на­шій же кра­ї­ні га­лузь ро­зір­ва­но на два шма­тки. Пер­шим ке­рує мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства й ви­мі­рює аграр­ну га­лузь про­ду­ктив­ні­стю ви­ро­бни­цтва, тон­на­ми екс­пор­ту та по­хі­дни­ми. Дру­гий шма­ток — ін­фра­стру­кту­ра нав­ко­ло фер­ме­ра: шко­ли та са­до­чки, лі­кар­ні, до­ро­ги, осві­тле­н­ня то­що. Всім цим опі­ку­ю­ться рі­зні ін­стан­ції. Тож нам тре­ба, якщо ми, зві­сно, хо­че­мо отри­му­ва­ти біль­ше вро­жаю з мен­ших те­ри­то­рій і роз­ви­ва­ти тва­рин­ни­цтво, об’єд­на­ти цих два шма­тки у ці­лі­сну аграр­ну сіль­ську по­лі­ти­ку за при­кла­да­ми єв­ро­пей­ських кра­їн, у цен­трі якої має сто­я­ти лю­ди­на. Тіль­ки то­ді ми ма­ти­ме­мо які­сну про­ду­кцію та які­сне се­ре­до­ви­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.