Ва­дим СОЛОВЕЙ, канд. с.-г. наук, ННЦ «Ін­сти­тут ґрун­то­знав­ства та агро­хі­мії іме­ні О. Н. Со­ко­лов­сько­го»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Пра­виль­не ро­зу­мі­н­ня вла­сти­во­стей ґрун­ту — один із не­ви­ко­ри­ста­них ре­зер­вів са­дів­ни­цтва. Слід усві­дом­лю­ва­ти, що по­га­них ґрун­тів для цього ви­ду ро­слин­ни­цтва май­же не існує. Пі­ща­ний ґрунт ма­ло при­да­тний для яблу­ні — при­да­тний для облі­пи­хи, яка до­бре пло­до­но­сить на пі­сках, а на чор­но­зе­мах ги­не від вер­ти­ци­льо­зно­го в’яне­н­ня. Щоб зна­ти, як пра­виль­но ви­ко­ри­ста­ти ґрунт під пло­до­ві, по­трі­бний йо­го ана­ліз. Та­кож не­об­хі­дні по­ра­ди до­свід­че­них фа­хів­ців, адже ре­зуль­та­ти ана­лі­зів слід ще й пра­виль­но ін­тер­пре­ту­ва­ти. На жаль, окрім на­шо­го На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру, в Україні ду­же ма­ло уста­нов, що мо­жуть це фа­хо­во зро­би­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.