Ге­ор­гій ГЕЛЕТУХА, го­ло­ва правління Бі­о­енер­ге­ти­чної асо­ці­а­ції Укра­ї­ни

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Згі­дно з енер­ге­ти­чним ба­лан­сом Укра­ї­ни час­тка від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії (ВДЕ) у за­галь­но­му по­ста­чан­ні пер­вин­ної енер­гії 2016 ро­ку ста­но­ви­ла 4,0% (2015-го бу­ло 3,0%). По­ка­зник по­ки що від­но­сно не­ви­со­кий, але темп зро­ста­н­ня від­по­від­ає єв­ро­пей­ським по­ка­зни­кам рі­чно­го зро­ста­н­ня се­кто­ру ВДЕ. Най­ва­го­мі­ша час­тка на­ле­жить біо­па­ли­ву та від­хо­дам — 81%.

Ана­ліз да­них за 2010–2016 рр. свід­чить, що се­ре­дній темп зро­ста­н­ня се­кто­ру біо­енер­ге­ти­ки в Україні ста­но­вить 35% на рік за по­ка­зни­ком «за­галь­не по­ста­ча­н­ня пер­вин­ної енер­гії з біо­па­ли­ва та від­хо­дів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.