Во­ло­ди­мир ЛАДИКА, ре­ктор Сум­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту, д-р с.-г. наук, про­фе­сор, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії аграр­них наук Укра­ї­ни

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Як по­ка­зує пра­кти­ка, отри­ма­ти лю­ди­ну, під­го­тов­ле­ну до ро­бо­ти у сіль­сько­му го­спо­дар­стві, мо­жли­во тіль­ки то­ді, ко­ли крім за­галь­но­го рів­ня осві­че­но­сті є ро­зу­мі­н­ня то­го, що на неї очі­кує у май­бу­тньо­му: не­нор­мо­ва­ний ро­бо­чий день, скла­дні умо­ви пра­ці, від­да­ле­ність на­се­ле­но­го пун­кту від ін­фра­стру­кту­ри то­що. Й, зві­сно, ви­рі­шаль­ним чин­ни­ком у під­го­тов­ці ка­дрів має бу­ти ма­те­рі­аль­но-те­хні­чна ба­за — сту­ден­ти по­вин­ні ба­чи­ти тва­рин і те­хні­ку не ли­ше на кар­тин­ках у під­ру­чни­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.