ТЕТЯНА ГЕТЬМАН, екс­перт пло­до­о­во­че­во­го рин­ку

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Пло­до­о­во­че­ва га­лузь Укра­ї­ни у 2017 ро­ці на­ро­щу­ва­ла ви­ро­бни­цтво. За про­гно­за­ми, у 2018 ро­ці та­кож очі­ку­є­ться її зро­ста­н­ня. Зокре­ма, ви­ро­бни­цтво ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру роз­ви­ва­ти­ме­ться зав­дя­ки збіль­шен­ню час­тки їхньої пе­ре­роб­ки та до­роб­ки. В те­пли­чній га­лу­зі та сегменті ран­ньої про­ду­кції роз­ви­ва­ти­ме­ться екс­порт, най­швид­ше в кра­ї­ни ЄС. А от ці­на на яблу­ка, вва­жаю, зни­жу­ва­ти­ме­ться, від­по­від­но ро­сти­ме об­сяг їхньої пе­ре­роб­ки, та бу­де­мо ви­хо­ди­ти на рин­ки ін­ших кра­їн. У ягі­дни­цтві на­ро­щу­ва­ти­му­ться се­гмен­ти сві­жої й за­мо­ро­же­ної про­ду­кції, яка пе­ре­ва­жно від­прав­ля­ти­ме­ться у кра­ї­ни ЄС. За­га­лом, для пло­до­о­во­че­вої га­лу­зї 2018-й обі­цяє бу­ти ціл­ком бла­го­при­я­тним..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.