Ан­дрій ЯРМАК, еко­но­міст FAO:

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Від при­мо­роз­ків ми­ну­ло­го се­зо­ну Укра­ї­на по­стра­жда­ла не так силь­но, як ЄС, то­му фер­ме­ри не­по­га­но за­ро­би­ли на яблу­ках. 2017 ро­ку Укра­ї­на ви­йшла на тре­тє мі­сце у Єв­ро­пі за об­ся­га­ми екс­пор­ту ма­ли­ни. Ма­є­мо ре­кор­дний екс­порт сли­ви з Укра­ї­ни, про яку вза­га­лі не го­во­ри­ли й не зга­ду­ва­ли до цього. І на цьо­му фо­ні ма­со­ве бан­крут­ство ви­ро­бни­ків сли­ви у ЄС. На­сту­пно­го се­зо­ну, за умо­ви від­су­тно­сті екс­тре­маль­них по­го­дних умов, я очі­кую: збіль­ше­н­ня і роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії екс­пор­ту яблук, ко­о­пе­ра­цію ви­ро­бни­ків че­рез за­про­по­но­ва­ну на­ми екс­порт­ну пла­тфор­му; утри­ма­н­ня цін на ма­ли­ну на низь­ко­му рів­ні та по­сту­по­ве від­ми­ра­н­ня ви­ро­бни­цтва ма­ли­ни низь­кої яко­сті: на цьо­му фо­ні — роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей із за­мо­роз­ки; різ­ко­го збіль­ше­н­ня екс­пор­ту ло­хи­ни та су­ниць са­до­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.