Лариса СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Ви­кли­ків, що рік у рік по­ста­ють пе­ред агро­се­кто­ром, до­да­ло­ся. Ще б пак! Ін­но­ва­ції зне­ці­ню­ють вар­тість си­ро­ви­ни. Без­пе­чність і якість про­ду­кції, охо­ро­на дов­кі­л­ля, до­три­ма­н­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів пе­ре­ста­ють бу­ти пу­стим зву­ком. Той, хто це ігно­рує, — йде до но­вої кри­зи. Тож ни­ні, як мо­ви­ться, час ози­ра­ти­ся нав­сі­біч. Чи ста­нуть для українських ви­ро­бни­ків кри­ти­чни­ми, ска­жі­мо, ви­мо­ги НАССР? Чи за­про­ва­дять сіль­госп­під­при­єм­ства про­це­ду­ри за­по­бі­га­н­ня не­га­тив­ним на­слід­кам для дов­кі­л­ля? Чи дба­ти­муть аграр­ні бі­зне­сме­ни про стан­дар­ти пра­ці? Чи на­ве­дуть, на­ре­шті, хо­ча б ба­наль­ний лад у вла­сних акти­вах? Пи­та­н­ня на­ра­зі ри­то­ри­чні. Та в будь-яко­му ра­зі 2018-й ста­не ще одним кро­ком на­бли­же­н­ня до «ча­су Х» — мо­мен­ту істи­ни в пе­ре­вір­ці укра­їн­сько­го аграр­но­го се­кто­ру на зрі­лість і су­ча­сність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.