Лю­дми­ла МОРОЗОВА, ре­да­ктор ру­бри­ки «Ро­слин­ни­цтво», жур­нал The Ukrainian Farmer

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

2018 рік прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни на­звав ро­ком які­сно­го про­ри­ву в агро­се­кто­рі — з огля­ду на рі­вень ухва­ле­ної Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів про­гра­ми дер­жав­ної під­трим­ки АПК, що в пе­ре­ра­хун­ку на «жи­ві гро­ші» ста­но­вить 6,3 млрд грн. Ви­зна­че­но й прі­о­ри­те­тні на­пря­ми та га­лу­зі, яким до­по­ма­га­ти­ме дер­жа­ва, — тва­рин­ни­цтво, са­дів­ни­цтво, під­трим­ка фер­мер­ства, час­тко­ва ком­пен­са­ції за ку­пів­лю ві­тчи­зня­ної те­хні­ки то­що. Утім, чи отри­ма­ють ці ко­шти ті, хто най­біль­ше їх по­тре­бує? Ек­спер­ти від­ра­зу роз­кри­ти­ку­ва­ли за­твер­дже­ну про­гра­му в основ­но­му че­рез прин­цип ру­чно­го роз­по­ді­лу ко­штів аграр­ни­ми під­роз­ді­ла­ми в обла­сних дер­жав­них адмі­ні­стра­ці­ях і за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­ні с т ь про­це­дур. А це пе­ред­ба­чу ван о ви­л­лє­ться в ті­ні­за­цію, адже збе­ре­же­но всі за­ста­рі­лі ме­ха­ні­зми, що ра­ні­ше слу­гу­ва­ли ін­стру­мен­та­ми для роз­ви­тку ком­па­ній, які й без уся­ких до­та­цій пре­кра­сно по­чу­ва­ю­ться. На­то­мість роль люд­сько­го чин­ни­ка в ме­ха­ні­змі роз­по­ді­лу ко­штів тіль­ки по­си­ли­ла­ся. От і ви­хо­дить, що за­мість «про­ри­ву» зно­ву отри­ма­є­мо де­ше­вий по­пу­лізм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.