Ма­ри­на ТЕРЕЩЕНКО, ре­да­ктор ру­бри­ки «Тва­рин­ни­цтво», жур­нал The Ukrainian Farmer

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Ми зви­кли чу­ти, що Укра­ї­на — жи­тни­ця се­ред єв­ро­пей­ських кра­їн, але не «фер­ма». Про ві­тчи­зня­не тва­рин­ни­цтво за кор­до­ном го­во­рять тіль­ки в роз­рі­зі дов­го­стро­ко­вих ри­зи­ко­ва­них ін­ве­сти­цій. І во­но й не див­но, 2017 рік ви­явив­ся для аграр­ної га­лу­зі на­си­че­ним на кар­ди­наль­ні ви­про­бу­ва­н­ня: ма­со­ві акції про­те­сту агра­рі­їв по всій кра­ї­ні, скла­дна епі­зоо­ти­чна ситуація у сви­нар­стві, під­ви­ще­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­щу­ва­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би як у мо­ло­чно­му, так і в м’ясно­му тва­рин­ни­цтві, змі­ни в за­ко­но­дав­стві, що тор­кну­ли­ся на­сам­пе­ред го­спо­дарств на­се­ле­н­ня. Як на­слі­док — стрім­ке ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я. Тож тва­рин­ни­цтво сьо­го­дні — це до­ро­го, скла­дно, не­при­ва­бли­во. Та по­при це є від­чай­ду­хи, ко­трі на­ро­щу­ють обер­ти, бу­ду­ють су­ча­сні тва­рин­ни­цькі ком­пле­кси, шу­ка­ють нові рин­ки збу­ту, а го­лов­не — ви­ро­бля­ють які­сну про­ду­кцію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.