Во­ло­ди­мир ОГІЙЧУК, ре­да­ктор ру­бри­ки «Те­хні­ка», жур­нал The Ukrainian Farmer

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

По­гля­ди агра­рі­їв, як і ра­ні­ше, зо­се­ре­дже­но на ефе­ктив­них за­со­бах ви­ро­бни­цтва, то­му онов­ле­н­ня те­хно­пар­ків від­зна­ча­є­ться до­во­лі ви­со­кою актив­ні­стю. Трен­да­ми остан­ньо­го ро­ку є по­сту­по­ве збіль­ше­н­ня те­хно­ло­гі­чно­сті ви­ро­бни­цтва, за­сто­су­ва­н­ня си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства, більш оща­дний під­хід до ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів, а та­кож упро­ва­дже­н­ня си­стем ке­ру­ва­н­ня та мо­ні­то­рин­гу. Для цього ви­ко­ри­сто­ву­ють су­ча­сні си­сте­ми ви­сі­ву, вне­се­н­ня до­брив й оброб­ки куль­тур­них ро­слин. Са­ме ці си­сте­ми при­но­сять най­біль­ші ефе­кти у ви­гля­ді збіль­ше­н­ня вро­жаю та змен­ше­н­ня йо­го со­бі­вар­то­сті. Зві­сно, що впро­ва­дже­н­ня інновацій спо­сте­рі­га­є­ться в не­ве­ли­кій кіль­ко­сті під­при­ємств, але з ко­жним ро­ком їх стає де­да­лі біль­ше, і збе­рі­га­є­ться тен­ден­ція до при­швид­ше­н­ня цього про­це­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.