Ле­ся КАДЕЛЯ, го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу «Са­дів­ни­цтво по-укра­їн­ськи»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

На­ші на­рі­ка­н­ня, на те, що в Україні до­сі не ство­ре­но спри­я­тли­вих умов для іно­зем­них ін­ве­сти­цій, і сю­ди не ду­же й пра­гнуть іти з-за кор­до­ну, — не­ро­зум­ні. Справ­ді, за­кла­да­ю­чи фір­му, сьо­го­дні слід зва­жа­ти не ли­ше на офі­цій­ні пра­ви­ла, а й на під­во­дну ча­сти­ну «айс­бер­га». Та наш під­при­є­мець ви­ріс у цих умовах і до­бре їх знає. Отут і за­хо­ва­на на­ша пе­ре­ва­га. Еко­но­мі­ка, за­ко­но­дав­ство й най­ва­жли­ві­ше — на­ша сві­до­мість ни­ні за­зна­ють стру­ктур­них змін. За­ко­ни ста­ють близь­ки­ми до за­хі­дно­го сві­ту, а ми за зраз­ком там­те­шньо­го су­спіль­ства за­но­во на­вча­є­мо­ся се­бе об­сто­ю­ва­ти. За де­який час усе змі­ни­ться, й умо­ви для бі­зне­су, якщо їх по­рів­ня­ти із сьо­го­де­н­ням, ста­нуть іде­аль­ни­ми. І слід по­дба­ти, щоб на мо­мент, ко­ли це ста­не­ться, в еко­но­мі­ці бу­ло якнай­мен­ше ла­кун, не за­пов­не­них на­ши­ми під­при­єм­ства­ми. На ін­ве­сти­ції має зва­жу­ва­ти­ся са­ме укра­їн­ський бізнес, а осо­бли­во — бізнес аграрний, яко­му як по­ві­тря потрібні пе­ре­ро­бні та ло­гі­сти­чні під­при­єм­ства. І пам’ятай­мо, що пе­ре­ва­га українських ін­ве­сти­цій ще й у то­му, що «сво­є­му своє бо­лить». Еко­но­мі­чні вій­ни — реальність, і мен­таль­на єд­ність ря­дів ро­бить вій­сько мі­цні­шим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.