Ко­ро­ткі ди­ско­ві бо­ро­ни

Ди­ска­тор — уні­вер­саль­не зна­ря­д­дя для по­верх­не­во­го обро­бі­тку ґрун­ту, і на рин­ку їх пред­став­ле­но ба­га­то. Як зро­би­ти пра­виль­ний ви­бір для умов кон­кре­тно­го по­ля?

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВІ­КТОР ПОГОРІЛИЙ

Щоб не вда­ва­ти­ся в де­таль­ну тер­мі­но­ло­гію, роз­гля­не­мо два ва­рі­ан­ти по­верх­не­во­го обро­бі­тку ґрун­ту. Пер­ший — це обро­бі­ток на не­ве­ли­ку гли­би­ну по­верх­ні по­ля пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю, основ­ним зав­да­н­ням яко­го є за­муль­чу­ва­ти ґрунт, по­дрі­бни­ти та рів­но­мір­но роз­по­ді­ли­ти по по­верх­ні й гли­би­ні обро­бі­тку, а та­кож ба­жа­но ущіль­ни­ти ґрунт. Дру­гий — це пе­ре­д­по­сів­ний обро­бі­ток, який при­зва­но ре­а­лі­зу­ва­ти вже на­зва­ні ви­мо­ги, але в пер­шу чер­гу ви­ма­гає рів­но­мір­но­го обро­бі­тку по гли­би­ні. За­зви­чай для ре­а­лі­за­ції цих опе­ра­цій ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли рі­зні ма­ши­ни. Пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю — лу­щиль­ни­ки, а для пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку — куль­ти­ва­то­ри. Остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя для ви­ко­на­н­ня обох цих опе­ра­цій актив­но за­сто­со­ву­ють су­ча­сні ди­ско­ві зна­ря­д­дя — їх на­зи­ва­ють ди­ска­то­ри, або ко­ро­ткі ди­ско­ві бо­ро­ни. Однак які­сний ре­зуль­тат мо­жна отри­ма­ти да­ле­ко не від усіх ди­ска­то­рів. При­чи­на та­кож не є ве­ли­ким се­кре­том: в уні­вер­саль­них зна­ря­д­дях ви­ро­бни­ки на­ма­га­ю­ться по­єд­на­ти та­кі яко­сті, що за­зви­чай не по­єд­ну­ю­ться. Вна­слі­док цьо­го стра­ждає фун­кціо­нал, і агра­рій ди­ву­є­ться, чо­му ні­би­то не­де­ше­ве зна­ря­д­дя пра­цює не зов­сім так, як очі­ку­ва­ло­ся.

Ви­хід із си­ту­а­ції про­стий: при­дба­ти два рі­зних зна­ря­д­дя рі­зно­го при­зна­че­н­ня, які роз­ра­хо­ва­ні на рі­зні умо­ви екс­плу­а­та­ції. Це по­тре­бу­ва­ти­ме до­да­тко­вих ка­пі­та­ло­вкла­день, про­те го­спо­дар­ство змо­же ефе­ктив­ні­ше ви­рі­шу­ва­ти зав­да­н­ня з по­верх­не­во­го обро­бі­тку.

Дру­гий ва­рі­ант — при­дба­ти один ди­ска­тор, але пи­та­н­ня ви­бо­ру від­по­від­них агре­га­тів за­раз до­во­лі скла­дне, ви­хо­дя­чи з на­яв­но­го на рин­ку асор­ти­мен­ту. Ні­би всі до­бре зна­ють, які агре­га­ти пра­цю­ють най­кра­ще, але, по-пер­ше, в ко­жно­го свої ін­ди­ві­ду­аль­ні умо­ви (ґрун­ти, во­ло­га, ро­слин­ні реш­тки), а по-дру­ге, є ці­но­вий скла­дник, який зав­жди впли­ває на ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня.

Є й тре­тій скла­дник — те­хні­чний. Однак са­ме з ньо­го ми про­по­ну­є­мо по­чи­на­ти по­шук «сво­го» агре­га­та. Оці­нив­ши вла­сні умо­ви в по­лі пі­сля зби­ра­н­ня всіх куль­тур, що є у сі­во­змі­ні, будь-який фер­мер сти­ка­є­ться з тим, що ці умо­ви від­рі­зня­ти­му­ться на­віть у ме­жах зе­мель одні­єї сіль­ської ра­ди. Це справ­ді так, бо на­віть за одна­ко­вих ґрун­тів кіль­кість ро­слин­них ре­шток, їхня фор­ма, роз­мі­ри й фі­зи­чні вла­сти­во­сті рі­зні.

Та­кі рі­зні реш­тки

По­тре­ба в про­ве­ден­ні по­верх­не­во­го обро­бі­тку ґрун­ту ви­ни­кає пі­сля зби­ра­н­ня рі­зних куль­тур, які ма­ють рі­зні фі­зи­ко-ме­ха­ні­чні вла­сти­во­сті (ко­рі­н­ня, со­ло­ма) і, від­по­від­но, по-рі­зно­му вкри­ва­ють по­верх­ню по­ля. Якщо ко­ро­тко згру­пу­ва­ти їх, то мо­жна ви­ді­ли­ти кіль­ка ти­по­вих умов, ха­ра­ктер­них для по­лів пі­сля пев­них куль­тур:

Пло­ща пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих со­ло­ми­стих куль­тур (пше­ни­ця, ячмінь то­що) ха­ра­кте­ри­зу­є­ться на­яв­ні­стю від­но­сно кри­хких ро­слин­них ре­шток, які мо­жуть бу­ти по­дрі­бне­ні ком­бай­ном і до­во­лі рів­но­мір­но роз­по­ді­ле­ні по по­лю. Їхня ма­са пе­ре­бу­ває в ме­жах 3–6 т/га (ма­кси­мум — до 1 кг на 1 м²), тов­щи­на не­зна­чна. Ко­ре­не­ви­ща — ми­чку­ва­ті, не­ма­сив­ні, роз­та­шо­ва­ні близь­ко до по­верх­ні й рів­но­мір­но роз­мі­ще­ні. З та­ки­ми реш­тка­ми лег­ко пра­цю­ва­ти, однак ґрун­ти пі­сля зби­ра­н­ня ран­ніх зер­но­вих швид­ко пе­ре­си­ха­ють, оскіль­ки за­ли­шки сте­бел ві­ді­гра­ють роль вен­ти­ля­цій­ної тру­би;

Близь­ким до по­пе­ре­дньо­го пун­кту є пло­щі пі­сля зби­ра­н­ня ба­га­тьох ви­дів про­са­пних (бу­ря­ки, ба­штан­ні то­що), але на по­верх­ні мо­жуть бу­ти пев­ні ску­пче­н­ня ро­слин­них ре­шток, що ма­ють під­ви­ще­ну во­ло­гість. Ко­ре­ні — ма­сив­ні, але кри­хкі, за­ли­шки ко­ре­не­пло­дів — у ґрун­ті. У цьо­му ра­зі по­верх­не­вий обро­бі­ток ви­ко­ну­ю­ться лег­ко, бо по­верх­ня по­ля від­но­сно чи­ста й зде­біль­шо­го роз­пу­ше­на. Ува­гу слід звер­ну­ти на на­яв­ність на по­верх­ні куп ре­шток (на­при­клад, гар­бу­зів), а та­кож на ґрунт, який швид­ко со­хне й вкри­ва­є­ться кір­кою;

Де­що від­мін­ною є пло­ща пі­сля зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку. Ми ма­є­мо від­но­сно не­ба­га­то ма­си на по­верх­ні, але ду­же ча­сто сте­бла за­крі­пле­ні в ґрун­ті. Крім то­го, сте­бла дов­гі й не зов­сім кри­хкі, то­му ро­бо­та з та­ки­ми реш­тка­ми де­що важ­ча. Ко­ре­ні мі­цно си­дять у ґрун­ті й від­но­сно ма­сив­ні. От­же, не­зна­чна ма­са ре­шток на по­верх­ні є пе­ре­ва­гою, але їх фі­зи­ко-ме­ха­ні­чні вла­сти­во­сті, а та­кож мі­цне за­крі­пле­н­ня в ґрун­ті є не­до­лі­ком, і сут­тє­вим. Пі­сля зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку ґрунт та­кож швид­ко со­хне, бо по­верх­ня по­ля пра­кти­чно ні­чим не вкри­та;

Пло­щі пі­сля зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи зна­чно від­рі­зня­ю­ться від усіх по­пе­ре­дніх ва­рі­ан­тів. Ма­є­мо до­сить ве­ли­ку ма­су ро­слин­них ре­шток на по­верх­ні по­ля (10 і біль­ше т/га). Сту­пінь по­дрі­бне­н­ня ре­шток не­зна­чний,

і до то­го ж во­ни до­сить во­ло­гі й по­га­но рі­жу­ться. Пі­сля на­мо­ка­н­ня (що в осін­ній час є нор­мою) реш­тки ста­ють во­ло­кни­сти­ми та в’яз­ки­ми. Ко­ре­ні — ма­сив­ні, стри­жне­ва­ті, мі­цно си­дять у ґрун­ті й важ­ко по­дрі­бню­ю­ться. Від­по­від­но, ди­ско­вий агре­гат пра­цює в умо­вах, ко­ли реш­тки рів­но­мір­но роз­по­ді­ле­ні по по­верх­ні по­ля, але їх над­то ба­га­то, во­ни по­га­но по­дрі­бню­ю­ться, а ґрунт до­сить ча­сто за­ли­ша­є­ться пе­ре­зво­ло­же­ним.

Від­по­від­но до ви­мог

Су­ча­сні агро­те­хні­чні ви­мо­ги до по­верх­не­во­го обро­бі­тку ґрун­ту мі­стять кіль­ка основ­них пун­ктів. Го­лов­ним є до­три­ма­н­ня мі­ні­маль­ної та ста­біль­ної гли­би­ни роз­пу­ше­н­ня за умо­ви по­кри­т­тя по­верх­ні муль­чею з ґрун­ту й ро­слин­них ре­шток (біль­шість ви­ро­бни­ків сьо­го­дні ка­жуть про 6–7 см, і на­віть про 2–4 см гли­би­ни). По­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток мо­же бу­ти час­тко­вим, але їх по­трі­бно рів­но­мір­но роз­по­ді­ли­ти по по­верх­ні ґрун­ту. Роз­пу­ше­ний шар тре­ба ви­рів­ня­ти й ущіль­ни­ти, щоб за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­не роз­кла­да­н­ня ро­слин­них ре­шток і подаль­ші те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції. Крім то­го, зна­ря­д­дя має бу­ти ви­со­ко­про­ду­ктив­ним, щоб швид­кість обро­бі­тку бу­ла яко­мо­га біль­шою.

Вра­хо­ву­ю­чи су­ча­сні тен­ден­ції роз­ви­тку ди­ска­то­рів, що за­сто­со­ву­ю­ться для по­верх­не­во­го обро­бі­тку, мо­жна ви­ді­ли­ти два їх ти­пи. Пер­ший при­зна­че­но для обро­бі­тку по­лів 1–3-ї гру­пи. У цьо­му ра­зі за­сто­со­ву­ю­ться дво­ря­дні ко­ро­ткі ди­ско­ві бо­ро­ни, у яких ди­ски вста­нов­ле­но по одно­му або по­пар­но на ін­ди­ві­ду­аль­них стій­ках. Як пра­ви­ло, стій­ки крі­пля­ться не жорс­тко до ра­ми, а че­рез пру­жин­ний чи дем­пфер­ний еле­мент. Ди­ски зде­біль­шо­го сфе­ри­чні, ін­ко­ли з ви­рі­за­ми. Кут ата­ки — до 20° (мо­же бу­ти в пер­шо­му ря­ді біль­ший, у дру­го­му — мен­ший). Кут на­хи­лу не­зна­чний, до 7°. Зза­ду, як пра­ви­ло, на­яв­ний опор­ний ко­ток у рі­зних ва­рі­ан­тах ви­ко­на­н­ня, але най­кра­щим ува­жа­є­ться ма­сив­ний V-по­ді­бний ко­ток.

Дру­гий тип ма­шин орі­єн­то­ва­ний на обро­бі­ток най­важ­чих по­лів із най­біль­шою кіль­кі­стю ре­шток, про­те з мо­жли­ві­стю за­сто­су­ва­н­ня в лег­ших умо­вах. Остан­нім ча­сом для цьо­го та­кож про­по­ну­ють ма­ши­ни аме­ри­кан­сько­го ти­пу з хви­ля­стим ди­ском (вер­ти­каль­ний обро­бі­ток).

З ін­же­нер­но­го по­гля­ду

Спро­бую прин­ци­по­во з ін­же­нер­но­го по­гля­ду сха­ра­кте­ри­зу­ва­ти прин­ци­по­ві від­мін­но­сті й осо­бли­во­сті ма­шин пер­шо­го ти­пу, які тре­ба вра­ху­ва­ти під час ви­бо­ру ди­ска­то­ра для по­верх­не­вих обро­бі­тків ґрун­ту й ефе­ктив­но про­во­ди­ти опе­ра­ції з муль­чу­ва­н­ня та пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку ґрун­ту одним уні­вер­саль­ним зна­ря­д­дям. На від­мі­ну від пру­жної під­ві­ски куль­ти­ва­тор­ної ла­пи, яка дав­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться і ха­ра­кте­ри­зу­є­ться тим, що ма­са пру­жи­ни (стій­ки) зна­чно біль­ша за ма­су са­мо­го ро­бо­чо­го ор­га­на (ла­пи), у ди­ска­то­рі ма­са ди­ска з під­ши­пни­ком біль­ша або при­бли­зно до­рів­нює ма­сі пру­жин­ної під­ві­ски. Від­по­від­но, під час ро­бо­ти по не­о­дно­рі­дній по­верх­ні по­ля тут бу­де ін­ша ди­на­мі­ка ру­ху че­рез біль­шу кі­не­ти­чну енер­гію та­кої при­ве­де­ної ма­си (пру­жна стій­ка, під­ши­пник, диск).

У лег­ших ма­ши­нах жорс­ткість С-по­ді­бної під­ві­ски не­ви­со­ка, ма­са ро­бо­чо­го ор­га­на (ди­ска з під­ши­пни­ком) ве­ли­ка, то­му диск по­стій­но пе­ре­бу­ває в ста­ні не­спо­кою, від­хи­ля­є­ться в ра­зі «зу­стрі­чі» з не­о­но­рі­дно­стя­ми. Ці від­хи­ле­н­ня ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться як зна-

чною ам­плі­ту­дою, так і зна­чним пе­рі­о­дом за­ту­ха­н­ня. Ін­ши­ми сло­ва­ми, диск пра­кти­чно пе­ре­бу­ває в по­стій­но­му ко­ли­валь­но­му ру­сі, що не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться на рів­но­мір­но­сті гли­би­ни обро­бі­тку, але за­без­пе­чує які­сний муль­чу­валь­ний ефект.

Дру­ге, що хо­ті­ло­ся б за­зна­чи­ти, — у та­ко­му ви­ко­нан­ні диск не жорс­тко зв’яза­ний з ра­мою ма­ши­ни, жорс­ткість під­ві­ски пра­кти­чно пря­мо­лі­ній­на й не має ну­льо­вої пру­жно­сті. Та­ким чи­ном, ма­са ра­ми (на­ван­та­же­н­ня на диск) зна­чно мен­ше впли­ває на вер­ти­каль­ний хід ро­бо­чо­го ор­га­на, як по­рів­ня­ти з кла­си­чни­ми ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми. В кла­си­чній ди­ско­вій бо­ро­ні вра­хо­ву­є­ться при­ве­де­на ма­са, що скла­да­є­ться з мас ра­ми, під­ві­ски ба­та­реї та са­мої ба­та­реї з ди­ска­ми.

У важ­чих ма­ши­нах за умов ви­ко­ри­ста­н­ня гу­мо­вих амор­ти­за­то­рів («ков­ба­сок») ми ма­є­мо де­що ін­шу кар­ти­ну. Ма­са стій­ки та ди­ска від­но­сно ве­ли­ка, але еле­мен­ти пру­жно­сті скон­цен­тро­ва­ні ли­ше в мі­сці крі­пле­н­ня стій­ки до ра­ми. От­же, на тра­є­кто­рію ру­ху ди­ска зна­чною мі­рою впли­ває ма­са ра­ми, що за­без­пе­чує біль­ше про­ни­кне­н­ня ди­ска в ґрунт і зна­чно ста­біль­ні­шу гли­би­ну обро­бі­тку. Та­кож слід за­ува­жи­ти, що гу­мо­ве крі­пле­н­ня на «ков­ба­сках» має не­лі­ній­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки пру­жно­сті. Тоб­то є ну­льо­ва пру­жність, яка не до­зво­ляє ди­ску в ра­зі не­зна­чних не­о­дно­рі­дно­стей силь­но від­хи­ля­ти­ся вго­ру, що та­кож до­зво­ляє ча­сти­ні ма­си ра­ми (на­ван­та­же­н­ня на диск) спри­я­ти ін­тен­сив­ні­шо­му про­ни­кнен­ню ди­ска в ґрунт.

За зро­ста­н­ня не­о­дно­рі­дно­стей у ґрун­ті ми отри­му­є­мо міл­ко­ам­плі­ту­дну ві­бра­цію, яка ви­зна­ча­є­ться вже ін­шою (не ну­льо­во­ю­стар­то­вою) пру­жні­стю під­ві­ски. До то­го ж гу­ма крім пру­жно­сті має амор­ти­за­цій­ний ефект, що до­да­тко­во га­сить ко­ли­ва­н­ня.

Та­ким чи­ном, важ­кі ма­ши­ни є то­чні­ши­ми, з мо­жли­ві­стю які­сно­го ре­гу­лю­ва­н­ня по гли­би­ні обро­бі­тку, а за умо­ви змі­ще­н­ня ря­дів пов­ні­стю за­до­воль­ня­ють ви­мо­гам що­до які­сно­го лу­ще­н­ня та пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку.

Існує та­кож пев­ний пе­ре­хі­дний ва­рі­ант між важ­ки­ми й лег­ки­ми агре­га­та­ми. При­кла­дом мо­же бу­ти агре­гат Cultiplow від Agrisem. Йо­го під­ві­ска ди­сків «сви­ня­чий хвіст» має ха­ра­кте­ри­сти­ки жорс­тко­сті біль­ші, ніж С-по­ді­бна стій­ка в лег­ких ма­ши­нах, але амор­ти­за­цій­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки мен­ші, ніж «ков­ба­ски» у важ­ких агре­га­тів. За­ле­жно від тов­щи­ни ква­дра­та, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться, є якась і ну­льо­ва (стар­то­ва) пру­жність.

Кон­стру­ктив­ні рі­ше­н­ня

Гли­би­на

Ста­біль­на гли­би­на обро­бі­тку в ши­ро­ко­за­хва­тно­му ва­рі­ан­ті до­ся­га­є­ться зав­дя­ки жорс­ткій уста­нов­ці ра­ми на пе­ре­дніх ко­пі­ю­валь­них ко­ле­сах і за­дньо­му опор­но­му ко­пі­ю­валь­но­му ко­тко­ві (при­чі­пні ма­ши­ни). Агре­га­ти, у яких ди­ски змон­то­ва­но на гу­мо­вих дем­пфе­рах, осна­щу­ю­ться ма­сив­ним, з які­сним ущіль­ню­валь­ним ефе­ктом дем­пфе­ром і за­без­пе­чу­ють більш рів­но­мір­ний обро­бі­ток по гли­би­ні, ніж ма­ши­ни з під­ві­скою ди­сків на пру­жних сто­я­ках. У на­ві­сних ма­ши­нах роль пе­ре­дніх ко­ліс ви­ко­ну­ють ко­ле­са тра­кто­ра та на­ві­сна си­сте­ма. Однак на ве­ли­ких швид­ко­стях на­віть у ко­ли­валь­но­му по­ло­жен­ні агре­гат не зав­жди всти­гає ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф і, від­по­від­но, ста­біль­ність гли­би­ни в на­ві­сно­му ва­рі­ан­ті мен­ша, ніж у при­чі­пно­му.

Зав­дя­ки ста­біль­ній гли­би­ні ми не ли­ше рів­но­мір­но обро­бля­є­мо ґрунт, а й еко­но­ми­мо па­ли­во. На­при­клад, від­хи­ле­н­ня на +1 см при­зво­дить до пе­ре­мі­ще­н­ня зай­вих 100 т зем­лі на одно­му ге­кта­рі. Від­по­від­но, на це бу­де по­трі­бна до­да­тко­ва енер­гія, і зро­стуть ви­тра­ти па­ли­ва. По­дрі­бне­н­ня

Най­кра­що­го роз­рі­за­н­ня ре­шток мо­жна до­сяг­ти за ви­ко­ри­ста­н­ня тон­ких ди­сків із до­брою за­то­чкою. За­зви­чай усі мо­де­лі ди­ска­то­рів обла­дна­но ди­ска­ми з тон­кої ста­лі (дов­жи­на до 6 мм), але якщо диск тов­стий, то на­вряд чи за­без­пе­чи­ться ефе­ктив­не по­дрі­бне­н­ня або ж не­об­хі­дна по­стій­на за­то­чка кром­ки ди­ска.

По­верх­ня

Щоб по­верх­ню по­ля зро­би­ти ма­кси­маль­но рів­ною, тре­ба, щоб зна­ря­д­дя які­сно по­вто­рю­ва­ло не­рів­но­сті, ви­ко­ну­ва­ло ін­тен­сив­не муль­чу­ва­н­ня (фре­зи­ру­ва­н­ня), а ко­ток був роз­та­шо­ва­ний по­за­ду агре­га­та. Най­кра­щий ви­рів­ню­валь­ний ефект ма­ють ди­ска­то­ри, у яких диск за­крі­пле­но на пру­жній під­ві­сці. Як пра­ви­ло, та­кі ма­ши­ни обла­дна­но спі­раль­ни­ми лег­ки­ми ко­тка­ми, що ма­ють хо­ро­ший ви­рів­ню­валь­ний ефект, але май­же не ущіль­ню­ють ґрунт.

Ущіль­не­н­ня

Зво­ро­тне ущіль­не­н­ня дає змо­гу кра­ще роз­кла­да­ти­ся ро­слин­ним реш­ткам і кра­ще ви­ко­ну­ва­ти ви­сі­ва­н­ня куль­тур. То­му най­кра­щим ва­рі­ан­том є важ­кий V-по­ді­бний ко­ток, хо­ча для пев­них умов мо­жли­во пі­ді­йдуть ін­ші мо­де­лі.

Про­ду­ктив­ність

Про­ду­ктив­ність за­без­пе­чу­є­ться ши­ри­ною за­хва­ту й швид­кі­стю, а та­кож ма­нев­ро­ві­стю на роз­во­ро­тах. Ши­ри­ну за­хва­ту тре­ба оби­ра­ти та­ку, щоб во­на не по­гір­шу­ва­ла якість обро­бі­тку. Та­кож зна­ря­д­дя має бу­ти роз­ра­хо­ва­не на ви­со­ку ро­бо­чу швид­кість ру­ху. Втра­ти ро­бо­чо­го ча­су на роз­во­ро­тах та­кож по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, осо­бли­во під час ро­бо­ти на ко­ро­тких го­нах. Якщо під­йом-опу­ска­н­ня агре­га­та ви­ко­нує гі­драв­лі­ка на­ві­ски, а сам агре­гат мо­же роз­вер­та­ти­ся, спи­ра­ю­чись на ко­ток, це сут­тє­во ско­ро­чує час роз­во­ро­ту. Ко­ли ж за­лу­че­но гі­дро­ци­лін­дри са­мо­го агре­га­та, про­цес спо­віль­ню­є­ться.

Ре­зю­ме

На рин­ку Укра­ї­ни в зна­чній кіль­ко­сті є рі­зно­ма­ні­тні й ду­же схо­жі за кон­стру­кти­вом ди­ска­то­ри, які до­зво­ля­ють які­сно ре­а­лі­зо­ву­ва­ти опе­ра­ції по­верх­не­во­го обро­бі­тку ґрун­ту як пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю, так і за пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку. За­про­по­но­ва­ний ін­же­нер­ний ана­ліз осо­бли­во­стей кон­стру­кції та­ких ма­шин до­зво­лить пе­ред при­дба­н­ням та­кої ма­ши­ни, з ура­ху­ва­н­ням стру­кту­ри по­сі­вів, оці­ни­ти й по­рів­ня­ти ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня рі­зних ма­шин в умо­вах кон­кре­тно­го го­спо­дар­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.