Міль­йо­ни в роз­ви­ток збе­рі­га­н­ня

На­та­лія Бон­дар­чук: «Бу­дів­ни­цтво по­ту­жних еле­ва­то­рів із роз­та­шу­ва­н­ням на ма­гі­страль­них за­лі­зни­чних шля­хах має прийня­тний строк оку­пно­сті і є ви­гі­дним»

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ЯРО­СЛАВ ЛЕ­ВИ­ЦЬКИЙ

Ком­па­нія Agrogeneration роз­по­ча­ла свою ді­яль­ність у 2007 ро­ці, став­ши за цей час одним із про­від­них сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків Укра­ї­ни. На­ра­зі хол­динг обро­бляє 120 га ор­них зе­мель в Хар­ків­ській, Сум­ській, Жи­то­мир­ській, Тер­но­піль­ській і Львів­ській обла­стях. Го­лов­ним на­пря­мом ді­яль­но­сті ком­па­нії є ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур, а основ­ним зав­да­н­ням ме­не­джмен­ту — до­ся­гне­н­ня опе­ра­цій­ної си­нер­гії від зро­ста­н­ня мас­шта­бів бі­зне­су та ма­кси­маль­на опти­мі­за­ція лан­цю­гів ви­ро­бни­цтва, збе­рі­га­н­ня й про­да­жу про­ду­кції.

Про по­то­чну за­без­пе­че­ність Agrogeneration по­ту­жно­стя­ми збе­рі­га­н­ня зер­на та пла­ни що­до роз­ви­тку сво­го еле­ва­тор­но­го го­спо­дар­ства ми роз­пи­та­ли ди­ре­кто­ра ком­па­нії з опе­ра­цій­но­го вдо­ско­на­ле­н­ня й роз­ви­тку На­та­лію Бон­дар­чук.

Не мо­жу спо­ча­тку не за­пи­та­ти, як в Agrogeneration про­йшла ве­сня­на по­сів­на? Які по­пе­ре­дні про­гно­зи ком­па­нії що­до вро­жай­но­сті та ва­ло­во­го збо­ру зер­на й олій­них?

— По­сів­на про­йшла за пла­ном — від­сі­я­лись у за­пла­но­ва­них об­ся­гах і в опти­маль­ні стро­ки, не­зва­жа­ю­чи на до­сить мін­ли­ву по­го­ду ці­єї ве­сни. Ози­мі куль­ту­ри пе­ре­зи­му­ва­ли до­бре, й зайня­ті ни­ми пло­щі не до­ве­ло­ся пе­ре­сі­ва­ти. За­га­лом під уро­жай по­то­чно­го ро­ку ком­па­нію за­сі­я­но близь­ко 110 тис. ге­кта­рів, із них під яри­ми куль­ту­ра­ми — близь­ко 54% площ. Основ­ні куль­ту­ри, що ви­ро­щує Agrogeneration, до­сить тра­ди­цій­ні: ози­мі пше­ни­ця, рі­пак і ячмінь, се­ред ярих — ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, го­рох, соя, ячмінь. Про­те є в нас і пло­щі, за­сі­я­ні не ду­же по­ши­ре­ною в Укра­ї­ні куль­ту­рою, а са­ме ну­том.

На сьо­го­дні всі куль­ту­ри в до­бро­му ста­ні, тож про­гноз по вро­жай­но­сті й ва­ло­во­му збо­ру від­по­від­ає на­шим очі­ку­ва­н­ням згі­дно з ви­ро­бни­чим пла­ном. Про­те, зви­чай­но ж, «уро­жай не той що на по­лі, а той що в ко­мо­рі», то­му до­ве­де­ться тро­хи за­че­ка­ти, щоб з’ясу­ва­ти, чи ви­прав­да­ю­ться на­ші очі­ку­ва­н­ня.

Яку пла­ну­є­те за­ван­та­же­ність еле­ва­то­рів у се­зо­ні 2018/19? Чи рів­но­мір­ною бу­де ця за­ван­та­же­ність по обла­стях, у яких пра­цює Agrogeneration?

— За­ван­та­же­н­ня на­ших збе­рі­галь­них під­при­ємств бу­де сто­від­со­тко­вим, ще й на ін­ші еле­ва­то­ри во­зи­ти­ме­мо, які теж за­пов­ни­мо по ма­кси­му­му. Ті еле­ва­то­ри, ко­трі роз­та­шо­ва­ні у ви­гі­дних мі­сцях, на­при­клад, на ма­гі­страль­них за­лі­зни­чних шля­хах, а та­кож ма­ють ви­со­ко­про­ду­ктив­ну си­сте­му від­ван­та­же­н­ня, так зва­ні «мар­шру­тні» еле­ва­то­ри, на­пев­не, зро­блять не один обо­рот. Во­дно­час за­без­пе­че­ність зер­но­схо­ви­ща­ми на За­хі­дній Укра­ї­ні не та­ка, як хо­ті­ло­ся б, не ка­жу­чи вже про те, що во­ни не в змо­зі ефе­ктив­но про­во­ди­ти від­ван­та­же­н­ня. При­найм­ні за до­сві­дом ми­ну­ло­го ро­ку мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що ма­ло хто з них зда­тний вча­сно при­йма­ти з по­ля зер­но пі­зніх куль­тур і йо­го від­ван­та­жу­ва­ти. Зна­чних ін­ве­сти­цій у цей се­ктор не бу­ло, то­му го­ту­є­мо­ся до ви­кли­ків но­во­го се­зо­ну, на­сам­пе­ред для на­ших го­спо­дарств у Львів­ській і Тер­но­піль­ській обла­стях, які об­слу­го­вує Львів­ська за­лі­зни­ця.

На­ра­зі по­ту­жність одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня ком­па­нії ста­но­вить близь­ко 240 тис. тонн. Цьо­го ви­ста­чає, щоб за­без­пе­чи­ти по­то­чні по­тре­би ком­па­нії?

— Що­рі­чний ва­ло­вий збір збіж­жя Agrogeneration пе­ре­ви­щує 400 тис. тонн, тож зро­зумі­ло, що вла­сних еле­ва­тор­них міс­тко­стей для за­без­пе­че­н­ня по­то­чних по­треб ком­па­нії в збе­рі­ган­ні зер­на не­до­ста­тньо. Хо­ча в ко­жно­го го­спо­дар­ства гру­пи є і пев­ні вла­сні по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня. Так, де­які ма­ють то­ки, скла­ди й ан­га­ри з від­по­від­ним те­хно­ло­гі­чним обла­дна­н­ням, на яких мо­жна при­йма­ти зер­но, до­ро­бля­ти йо­го, збе­рі­га­ти й від­ван­та­жу­ва­ти. А в п’яти го­спо­дарств є на­віть вла­сні сер­ти­фі­ко­ва­ні еле­ва­то­ри.

Ми­ну­ло­го ро­ку Agrogeneration опри­лю­дни­ла на­мі­ри що­до роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­сті на­яв­них еле­ва­то­рів, збіль­ше­н­ня швид­ко­сті при­йма­н­ня зер­на на них, а та­кож зве­де­н­ня но­вих зер­но­су­ша­рок. Чим ви­кли­ка­на та­ка по­тре­ба?

— Основ­ну при­чи­ну я вже озву­чи­ла ра­ні­ше: по­тре­би ком­па­нії в об­ся­гах збе­рі­га­н­ня, швид­ко­сті при­йма­н­ня й від­ван­та­же­н­ня, а та­кож ефе­ктив­но­сті на­яв­но­го на еле­ва­то­рах обла­дна­н­ня за­до­во­ле­ні не пов­ною мі­рою. Ча­сти­на на­ших по­ту­жно­стей для при­йма­н­ня, до­роб­ки й від­ван­та­же­н­ня зер­на є до­сить за­ста­рі­ли­ми. Су­ча­сна транс­порт­на те­хно­ло­гі­чна ін­фра­стру­кту­ра еле­ва­то­рів по­де­ку­ди не до­зво­ляє збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність про­це­сів і, від­по­від­но, їхню ефе­ктив­ність.

Роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­сті на­яв­них еле­ва­то­рів, збіль­ше­н­ня швид­ко­сті при­йма­н­ня та від­ван­та­же­н­ня зер­на на них, а та­кож по­бу­до­ва но­вих зер­но­су­ша­рок до­зво­лять ком­па­нії зби­ра­ти вро­жай в опти­маль­ні стро­ки без за­гро­зи, що зов­ні­шні еле­ва­то­ри не змо­жуть вча­сно прийня­ти на­ше зер­но. Крім то­го, ми збіль­ши­мо час­тку вро­жаю, який до­ро­бля­є­ться «все­ре­ди­ні» ком­па­нії. Все це має змен­ши­ти на­ші ви­тра­ти не ли­ше на по­слу­ги сто­рон­ніх еле­ва­то­рів, а й на ло­гі­сти­ку, до­зво­лить зни­зи­ти втра­ти зер­на під час йо­го транс­пор­ту­ва­н­ня й при­йма­н­ня. Крім то­го, якість зер­на бу­де під на­шим пов­ним кон­тро­лем.

Ком­па­нія по­ві­дом­ля­ла, що ми­ну­ло­го ро­ку во­на га­зи­фі­ку­ва­ла еле­ва­тор ТОВ «Агро­зем» у Сум­ській обла­сті. А чи є у вас пла­ни що­до ви­ко­ри­ста­н­ня не при­ро­дно­го га­зу, а аль­тер­на­тив­них ви­дів па­ли­ва?

— Мо­жу ска­за­ти, що спе­ці­а­лі­сти Agrogeneration не ли­ше ці­кав­ля­ться, а й по­стій­но роз­гля­да­ють мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії. На­га­даю, що на­ша ком­па­нія пра­цює тіль­ки в ро­слин­ни­цтві — без пе­ре­роб­ки й тва­рин­ни­цтва, то­му для нас більш прийня­тною й ло­гі­чною є по­бу­до­ва уста­но­вок для ви­ро­бни­цтва біо­га­зу з ви­ко­ри­ста­н­ням біо­ма­си, а са­ме со­ло­ми, ще­пи, пе­лет, бри­ке­тів. Про­те з ура­ху­ва­н­ням по­то­чної ці­ни на при­ро­дний газ оку­пність та­ких про­е­ктів на­ра­зі за­над­то дов­го­стро­ко­ва.

Не­що­дав­но агент­ство Reuters з по­си­ла­н­ням на ві­це-го­ло­ву Agrogeneration Пьє­ра Да­но­на по­ві­до­ми­ло, що ком­па­нія пла­нує вдві­чі збіль­ши­ти по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­на в Укра­ї­ні. Це пов’яза­но

з пла­на­ми що­до роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку?

— Пла­ни зі збіль­ше­н­ня об­ся­гів збе­рі­га­н­ня пов’яза­ні перш за все з не­об­хі­дні­стю під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність об­слу­го­ву­ва­н­ня вже на­яв­них у на­шо­му обро­бі­тку зе­мель. Про­те ком­па­нія ста­ло роз­ви­ва­є­ться й справ­ді має на­мі­ри з роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку. Та­кож ми роз­ра­хо­ву­є­мо, що збіль­ше­ні по­ту­жно­сті збе­рі­га­н­ня до­зво­лять нам за­без­пе­чи­ти по­кра­ще­н­ня «по­льо­вих» те­хно­ло­гій із по­гля­ду кіль­ко­сті зі­бра­но­го зер­на й об­слу­го­ву­ва­ти­муть но­ві зе­мель­ні пло­щі.

По­ві­дом­ля­ло­ся та­кож, що в роз­ши­ре­н­ня еле­ва­то­рів бу­де вкла­де­но 10 млн єв­ро. Це при­ва­тні ін­ве­сти­ції вла­сни­ків, бан­ків­ські кре­ди­ти? За який час пла­ну­є­те оку­пи­ти ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня?

— По­ки що то­чний об­сяг ін­ве­сти­ції про­ра­хо­ву­є­ться. В основ­но­му, пла­ну­є­ться за­лу­че­н­ня ко­штів фі­нан­со­вих уста­нов. Оскіль­ки об­сяг ін­ве­сти­цій по­ки що в про­це­сі роз­ра­хун­ків, кін­це­ву оку­пність змо­же­мо по­ві­до­ми­ти пі­сля їх за­вер­ше­н­ня. Орі­єн­ту­є­мось на оку­пність від 2 до 6 ро­ків за­ле­жно від роз­мі­ру про­е­кту.

А у яких обла­стях бу­дуть збіль­ше­ні по­ту­жно­сті? Це бу­де бу­дів­ни­цтво но­вих еле­ва­то­рів із ну­ля, до­бу­до­ва на­яв­них чи якісь об’єкти ком­па­нія ку­пу­ва­ти­ме на вто­рин­но­му рин­ку?

— В основ­но­му, ми пла­ну­є­мо про­во­ди­ти мо­дер­ні­за­цію та збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті на­яв­них зер­но­схо­вищ, під­ви­щу­ва­ти їх ефе­ктив­ність. Про­те се­ред про­е­ктів, які ми про­ра­хо­ву­є­мо, є й про­е­кти green-field, тоб­то бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­рів «з ну­ля». Роз­та­шу­ва­н­ня пла­ну­є­мо в тих ре­гіо­нах, де ми вже ви­ро­щу­є­мо на­шу про­ду­кцію. Ку­пів­ля об’єктів, що пра­цю­ють, на вто­рин­но­му рин­ку теж роз­гля­да­є­ться, але не в пер­шу чер­гу, до то­го ж на рин­ку не так ба­га­то про­по­зи­цій із про­да­жу ефе­ктив­них су­ча­сних еле­ва­то­рів.

На ва­шу дум­ку, чи ви­гі­дно сьо­го­дні бу­ду­ва­ти еле­ва­то­ри в Укра­ї­ні з по­гля­ду їх ефе­ктив­но­сті та чи вар­то це ро­би­ти з огля­ду на су­ча­сні про­бле­ми, най­пер­ше — з транс­порт­ною ло­гі­сти­кою?

— Тут є ці­ла низ­ка мо­мен­тів, на які ми зва­жа­є­мо. На­сам­пе­ред, іде­ться про мо­жли­вість ефе­ктив­но­го ке­ру­ва­н­ня які­стю про­ду­кції, яку ми про­да­є­мо клі­єн­там та за яку від­по­від­а­є­мо на­шою ре­пу­та­ці­єю на рин­ку. Та­кож слід ура­хо­ву­ва­ти ри­зи­ки в ро­бо­ті із зов­ні­шні­ми еле­ва­то­ра­ми — їх до­сту­пність для роз­мі­ще­н­ня зер­на, вча­сність і якість по­слуг, ін­ші ри­зи­ки кон­тр­аген­та. Крім то­го, мо­ва й про мо­жли­вість про­ве­де­н­ня зби­ра­н­ня вро­жаю в опти­маль­ні стро­ки для уни­кне­н­ня втрат, ви­тра­ти на транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на з по­ля до місць збе­рі­га­н­ня, йо­го втра­ти за до­да­тко­вих пе­ре­мі­щень. Ще один чин­ник — не­до­о­три­ма­н­ня при­бу­тку від нев­ча­сно­го про­да­жу в «пі­ко­вий се­зон», зу­мов­ле­них, зокре­ма, не­до­ста­тні­стю по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня чи низь­кою про­ду­ктив­ні­стю від­ван­та­же­н­ня.

У ком­пле­ксі всі ці чин­ни­ки без­по­се­ре­дньо впли­ва­ють на ре­зуль­та­ти й ефе­ктив­ність ро­бо­ти будь-якої зер­но­вої ком­па­нії. Здій­сне­ні на­ми об­чи­сле­н­ня до­зво­ля­ють ствер­джу­ва­ти, що бу­дів­ни­цтво су­ча­сних по­ту­жних ви­со­ко­про­ду­ктив­них еле­ва­то­рів із пра­виль­ним роз­та­шу­ва­н­ням, а са­ме — на ма­гі­страль­них за­лі­зни­чних шля­хах — має прийня­тний строк оку­пно­сті і є ви­гі­дним. Осо­бли­во, якщо вра­хо­ву­ва­ти на­яв­ні ло­гі­сти­чні про­бле­ми, зокре­ма, з пе­ре­ве­зе­н­ня­ми зер­на за­лі­зни­цею, що з ни­ми сти­ка­ю­ться всі агро­ви­ро­бни­ки й трей­де­ри в Укра­ї­ні, а та­кож ста­лий тренд до зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті зав­дя­ки по­кра­щен­ню агро­те­хно­ло­гій.

Які про­бле­ми що­до збе­рі­га­н­ня й ло­гі­сти­ки зер­на бу­дуть для Agrogeneration най­бо­лю­чі­ши­ми цьо­го се­зо­ну та яким чи­ном ви їх пла­ну­є­те розв’язу­ва­ти?

— Най­біль­шим ви­кли­ком для ком­па­нії і по­то­чно­го, і на­сту­пно­го се­зо­ну ми вва­жа­є­мо за­лі­зни­чну ло­гі­сти­ку. «Укр­за­лі­зни­ця» че­рез свою мо­но­по­лію впли­ває на всіх уча­сни­ків рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Вже чи­ма­ло ро­ків по­спіль за­лі­зни­чни­ки не зда­тні вча­сно й у пов­но­му об­ся­зі за­до­воль­ни­ти на­ші по­тре­би в пе­ре­ве­зе­н­нях. Най­біль­ше пре­тен­зій до Львів­ської за­лі­зни­ці, ба­га­то шля­хів якої не еле­ктри­фі­ко­ва­но. Про­бле­ма не тіль­ки та не стіль­ки у ва­го­нах, як у тя­го­вій си­лі, оскіль­ки чи­сель­но­сті ло­ко­мо­ти­вів, що здій­сню­ють ма­нев­ро­ві стан­цій­ні ро­бо­ти, кри­ти­чно не­до­ста­тньо, а їхній стан не­за­до­віль­ний. Хо­ті­ло­ся б ба­чи­ти ре­аль­ний про­грес у розв’язан­ні цих про­блем, а не тіль­ки де­кла­ра­ції з бо­ку очіль­ни­ків «Укр­за­лі­зни­ці».

По­ки що розв’язу­є­мо про­бле­му пе­ре­ве­зень зав­дя­ки під­ви­щен­ню яко­сті пла­ну­ва­н­ня, мо­дер­ні­за­ції на­ших об’єктів, а та­кож зав­дя­ки ефе­ктив­но­му пар­тнер­ству уча­сни­ків Supply Chain (лан­цюж­ка до­да­ної вар­то­сті).

Дя­кую за від­вер­ту й змі­стов­ну роз­мо­ву. Успі­хів вам і Agrogeneration!

На­та­лія Бон­дар­чук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.