Си­ло­си для бо­ро­шно­ме­лів

Ста­біль­не ви­ро­бни­цтво про­ду­ктів зер­но­пе­ре­роб­ки не­мо­жли­ве без на­дій­ної ба­зи збе­рі­га­н­ня си­ро­ви­ни

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ЯРО­СЛАВ ЛЕ­ВИ­ЦЬКИЙ

Еле­ва­то­ри і бу­ду­ю­ться, і роз­бу­до­ву­ю­ться по-рі­зно­му. За­зви­чай збе­рі­галь­ні по­ту­жно­сті зво­дять сіль­го­спви­ро­бни­ки й трей­де­ри для до­роб­ки та збе­рі­га­н­ня збіж­жя — це, так би мо­ви­ти, кла­си­чна схе­ма. Однак остан­нім ча­сом су­ча­сні еле­ва­то­ри їх вла­сни­ки все ча­сті­ше до­бу­до­ву­ють бо­ро­шно­мель­ни­ми, ком­бі­кор­мо­ви­ми ком­пле­кса­ми для отри­ма­н­ня до­да­тко­во­го при­бу­тку. Про­те бу­ває, що й нав­па­ки, зер­но­пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства спо­ру­джу­ють для се­бе еле­ва­то­ри, які ви­ко­ну­ють для них фун­кції за­го­ті­вель­них і си­ро­вин­них скла­дів. Са­ме на та­ко­му під­при­єм­стві — ТОВ «Пів­денм­лин», що в Но­вій Ка­хов­ці на Хер­сон­щи­ні, ко­ре­спон­дент жур­на­лу по­бу­вав ра­зом із пред­став­ни­ка­ми ком­па­нії «Юге­ле­ва­тор».

«Пів­денм­лин» сьо­го­дні — чи не най­по­ту­жні­ше, а пра­виль­ні­ше ска­за­ти, най­про­ду­ктив­ні­ше бо­ро­шно­мель­не під­при­єм­ство ре­гіо­ну. То­му що на­при­клад, у Хер­со­ні пра­цює ве­ли­ке КХП, яке зда­тне ви­пу­ска­ти зна­чно біль­ше про­ду­кції, але на­ра­зі йо­го ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті пра­цю­ють ли­ше час­тко­во, то­му по­сту­па­є­ться за об­ся­гом ви­ро­бни­цтва но­во­ка­хов­цям.

До ре­чі, у цьо­му по­ля­гає одна з ознак су­ча­сно­го ві­тчи­зня­но­го бо­ро­шно­мель­но­го ком­пле­ксу: чи­ма­ло укра­їн­ських під­при­ємств ціл­ком у змо­зі пра­цю­ва­ти про­ду­ктив­ні­ше, пе­ре­ро­бля­ти біль­ше зер­на й ви­пу­ска­ти біль­ше го­то­вої про­ду­кції, але ви­ро­бни­цтво стри­му­ють, з одно бо­ку, мо­жли­вість її ре­а­лі­зу­ва­ти, оскіль­ки по­пит і вну­трі­шньо­го, і зов­ні­шньо­го рин­ків до­сить обме­же­ний, а з ін­шо­го — низь­ка, а ін­ко­ли на­віть і від’єм­на рен­та­бель­ність бо­ро­шня­но­го бі­зне­су.

Тон­ко­щі мар­ке­тин­гу

Не мо­жна ска­за­ти, що «Пів­денм­ли­ну» ці про­бле­ми не зна­йо­мі, але під­при­єм­ство пра­цює вже по­над 20 ро­ків і за­га­лом із ни­ми справ­ля­є­ться. Основ­ним ви­дом про­ду­кції є, зві­сно, пше­ни­чне бо­ро­шно: йо­го тут ви­пу­ска­ють ли­ше ви­що­го ґа­тун­ку об­ся­гом 2,5–2,7 тис. тонн на мі­сяць, або близь­ко 30 тис. тонн на рік.

Біль­ша ча­сти­на бо­ро­шна «Пів­денм­ли­ну» по­тра­пляє на вну­трі­шній ри­нок. Основ­ни­ми спо­жи­ва­ча­ми є мі­сце­ві хлі­бо­за­во­ди, при­ва­тні пе­кар­ні. Близь­ко 2 тис. тонн що­ро­ку за­ку­по­вує ком­па­нія «Чу­мак» для ви­ро­бни­цтва вла­сних ма­ка­рон­них ви­ро­бів. Ще 4 тис. тонн під­при­єм­ство фа­сує в па­пе­ро­ві па­ке­ти по 1, 2, 3, 5 кг, а та­кож про­пі­ле­но­ві мі­шки по 5, 10, 25 і 50 кг під вла­сною ТМ «Мі­ро­шник» і ре­а­лі­зо­вує їх че­рез роз­дрі­бну тор­гів­лю. Че­рез сво­їх ди­ле­рів під­при­єм­ство спів­пра­цює з тор­го­вель­ни­ми ме­ре­жа­ми «Тав­рія В» (м. Оде­са), «Фреш» (м. Львів), а та­кож ре­гіо­наль­ною ме­ре­жею су­пер­мар­ке­тів «Сіль­по». Та­ким чи­ном бо­ро­шно з Но­вої Ка­хов­ки ві­до­ме по­ку­пцям і да­ле­ко за ме­жа­ми Хер­сон­ської обла­сті.

Ба біль­ше, йо­го зна­ють і ба­га­то де за кор­до­ном. Близь­ко 8 тис. тонн бо­ро­шна під­при­єм­ство що­ро­ку по­ста­чає за пря­ми­ми кон­тра­кта­ми до Мол­до­ви та Гру­зії, а та­кож на Близь­кий Схід — в Ізра­їль, Па­ле­сти­ну, Лі­ван, у Пів­ден­но-схі­дну Азію — Ки­тай, Пів­ден­ну Ко­рею, а та­кож афри­кан­ські кра­ї­ни — Ан­го­лу, Сьєр­ра-ле­о­не. Втім, ін­ко­ли тра­пля­ю­ться по­став­ки і в ін­ші кра­ї­ни. «Пів­денм­лин» вхо­дить у де­ся­тку най­біль­ших екс­пор­те­рів пше­ни­чно­го бо­ро­шна з Укра­ї­ни.

Та не бо­ро­шном, як-то ка­жуть, єди­ним. У 2006 ро­ці під­при­єм­ство роз­по­ча­ло ви­пуск ко­ро­тко­рі­за­них ма­ка­ро­нів, яких ви­го­тов­ля­ють 17 рі­зних ви­дів об­ся­гом до 4,5 тис. тонн на рік. Пе­ре­ва­жна біль­шість ці­єї про­ду­кції та­кож фа­су­є­ться і під вла­сною тор­го­вою мар­кою по­тра­пляє в роз­дрі­бні тор­го­вель­ні ме­ре­жі. Втім, час­тко­во ця про­ду­кція та­кож екс­пор­ту­є­ться в ті са­мі Мол­до­ву, Гру­зію та на­віть у «даль­нє» за­ру­біж­жя — від від­но­сно близь­кої Ту­реч­чи­ни до аб­со­лю­тно да­ле­кої Ве­не­су­е­ли. Під­при­єм­ство має мо­жли­вість що­най­мен­ше в 1,5 ра­за збіль­ши­ти ви­пуск ма­ка­ро­нів, але, зно­ву ж та­ки, ви­ро­бни­цтво обме­жу­ють по­пит і мо­жли­во­сті ре­а­лі­за­ції.

Ціл­ком екс­порт­ним про­ду­ктом для «Пів­денм­ли­ну» є пше­ни­чні ви­сів­ки. Під­при­єм­ство при­дба­ло обла­дна­н­ня з їх гра­ну­ля­ції, і від­то­ді в пов­но­му об­ся­зі їх ску­по­ву­ють екс­пор­те­ри для подаль­шо­го екс­пор­ту. Са­мо­стій­но тор­гу­ва­ти ви­сів­ка­ми під­при­єм­ство не має змо­ги, оскіль­ки об­сяг ви­ро­бни­цтва не­до­ста­тній, щоб фор­му­ва­ти ко­ра­бель­ні пар­тії ці­єї про­ду­кції.

Ви­со­кі те­хно­ло­гії та куль­ту­ра ви­ро­бни­цтва

По­при всі тру­дно­щі «Пів­денм­ли­ну» до­зво­ляє три­ма­ти­ся на пла­ву ви­со­ка якість про­ду­кції, яку за­без­пе­чу­ють і ква­лі­фі­ко­ва­ні спе­ці­а­лі­сти, і ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня. Все бо­ро­шно­мель­не уста­тку­ва­н­ня —

ні­ме­цько­го ви­ро­бни­цтва, від все­сві­тньо ві­до­мої ком­па­нії Buhler. Во­но не ли­ше на­дій­не, а й за­без­пе­чує кра­щі по­ка­зни­ки по­ме­лу. На ви­ро­бни­цтві ма­ка­ро­нів уста­нов­ле­но іта­лій­ські ма­ши­ни, яким уже по­над де­сять ро­ків, але во­ни справ­но пра­цю­ють. На під­при­єм­стві ви­со­кий рі­вень ав­то­ма­ти­за­ції ви­ро­бни­цтва, че­рез що йо­му не по­трі­бна ве­ли­ка кіль­кість пер­со­на­лу — за­га­лом тут пра­цю­ють тро­хи біль­ше ніж 100 пра­ців­ни­ків. На­при­клад, ту ж ма­ка­рон­ну лі­нію об­слу­го­вує ли­ше один опе­ра­тор, оскіль­ки всі опе­ра­ції — від за­мі­су ті­ста до різ­ки й су­ші­н­ня го­то­вих ви­ро­бів — ви­ко­ну­ють ма­ши­ни.

Обов’яз­ко­во по­трі­бно за­ува­жи­ти, що крім ви­со­ких те­хно­ло­гій «Пів­денм­лин» — це ще й під­при­єм­ство ви­со­кої куль­ту­ри ви­ро­бни­цтва на­сам­пе­ред зав­дя­ки сво­є­му за­снов­ни­ку та вла­сни­ку Сер­гію Не­сте­рен­ку. Тут не по­ба­чиш об­шар­па­них бу­ді­вель, те­ри­то­рія ком­бі­на­ту не про­сто чи­ста й упо­ряд­ко­ва­на, а на­га­дує парк із до­гля­ну­ти­ми га­зо­на­ми, під­стри­же­ни­ми ку­ща­ми, охай­ни­ми де­ре­ва­ми й на­віть кіль­ко­ма мі­ні-фон­та­на­ми. Ця впо­ряд­ко­ва­ність — ча­сти­на фі­ло­со­фії під­при­єм­ства та йо­го ке­рів­ни­ка.

Однак по­вер­не­мось до су­то еле­ва­тор­ної те­ма­ти­ки. Вже пі­сля бу­дів­ни­цтва вла­сне бо­ро­шно­мель­но­го ком­пле­ксу, у 2002– 2003 ро­ках ком­па­нія «Юге­ле­ва­тор» на під­при­єм­стві зве­ла 11 опе­ра­тив­них ко­ну­сних си­ло­сів міс­ткі­стю по 500 т зер­на ко­жний. У цьо­му та­кож спе­ци­фі­ка ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна, яко­му по­трі­бна ве­ли­ка кіль­кість опе­ра­тив­них схо­вищ для збе­рі­га­н­ня не­ве­ли­ких об­ся­гів пше­ни­ці з ви­зна­че­ни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми яко­сті для подаль­шо­го скла­да­н­ня з них по­мель­них пар­тій. У прин­ци­пі, цьо­го об­ся­гу збе­рі­га­н­ня під­при­єм­ству за умо­ви ре­гу­ляр­но­го й ста­біль­но­го над­хо­дже­н­ня зер­на ма­ло б ви­ста­чи­ти. Про­те за­без­пе­чи­ти цю ре­гу­ляр­ність і ста­біль­ність про­тя­гом усьо­го зер­но­во­го се­зо­ну ін­ко­ли вда­є­ться ду­же важ­ко, а ін­ко­ли не вда­є­ться й вза­га­лі, то­ді як за­ли­ши­ти під­при­єм­ство на­віть на кіль­ка днів без си­ро­ви­ни озна­чає ні­що ін­ше, як йо­го зу­пи­ни­ти.

«Під­при­єм­ству з та­ким об­ся­гом ви­ро­бни­цтва, як у нас, по­трі­бні біль­ші по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня зер­на, ніж ті, що в нас бу­ли. Че­рез це ми по­стій­но шу­ка­ли й за­ку­по­ву­ва­ли зер­но на рин­ку. А це не зов­сім зру­чно, адже пше­ни­цю зби­ра­ють у черв­ні-ли­пні, й да­лі по се­зо­ну які­сно­го зер­на у ви­ро­бни­ків стає все мен­ше, бо йо­го роз­ку­по­ву­ють ін­ші пе­ре­ро­бни­ки й трей­де­ри, до то­го ж ці­на на ньо­го з ча­сом зро­стає. Кіль­ка ро­ків то­му ми про­тя­гом до­сить три­ва­ло­го ча­су на­віть за­ку­по­ву­ва­ли пше­ни­цю аж у Він­ни­цькій обла­сті й во­зи­ли її звід­ти, то­му що по­бли­зу зер­на з по­трі­бни­ми нам ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми вже ні­де не мо­гли ку­пи­ти. То­му бу­ло ви­рі­ше­но зве­сти свій пов­но­цін­ний еле­ва­тор, який би ма­кси­маль­но за­крив на­шу по­тре­бу в пше­ни­ці від уро­жаю до вро­жаю», — роз­по­вів ке­рів­ник ви­ро­бни­чим ком­пле­ксом «Пів­денм­ли­ну» Фе­дір Ма­мє­єв.

На­дій­не пар­тнер­ство

У 2015/16 ро­ках на під­при­єм­стві бу­ло зве­де­но три си­ло­си міс­ткі­стю по 3,6 тис. тонн ко­жний. Ви­ро­бни­ком си­ло­сів і до­да­тко­во­го транс­порт­но­го обла­дна­н­ня до них, як і ви­ко­нав­цем усіх ро­біт з про­е­кту­ва­н­ня, мон­та­жу та вве­де­н­ня ком­пле­ксу в екс­плу­а­та­цію, зно­ву ста­ла ком­па­нія із су­сі­дньо­го Ми­ко­ла­є­ва ТОВ «ТД «Юге­ле­ва­тор». Від по­ча­тку в «Пів­денм­ли­ні» роз­гля­да­ли й про­по­зи­ції ін­ших ви­ро­бни­ків еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня, але ви­бір зу­пи­ни­ли на «Юге­ле­ва­то­рі», бо са­ме він за­про­по­ну­вав пов­ний ком­плекс ро­біт із га­ран­то­ва­ною які­стю, за прийня­тною ці­ною і в об­умов­ле­ні тер­мі­ни.

«Я ду­же за­до­во­ле­ний на­шою спів­пра­цею з ком­па­ні­єю „Юге­ле­ва­тор” і ро­бо­тою всьо­го еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня. За два ро­ки ми не ма­ли з ним жо­дних про­блем, а всі пи­та­н­ня, що ви­ни­ка­ли в про­це­сі екс­плу­а­та­ції, ви­рі­шу­ва­ли­ся опе­ра­тив­но й без будь-яких не­по­ро­зу­мінь. Не­вдов­зі пла­ну­є­мо роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво дру­гої чер­ги еле­ва­то­ра і, зві­сно, ро­би­ти­ме­мо це з на­шим уже пе­ре­ві­ре­ним ча­сом пар­тне­ром», — за­ува­жив вла­сник під­при­єм­ства Сер­гій Не­сте­рен­ко.

На­ра­зі «Пів­денм­лин» пе­ре­ро­бляє по­над 100 т пше­ни­ці на до­бу, то­му міс­тко­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на, аби за­без­пе­чи­ти се­бе си­ро­ви­ною на весь се­зон, під­при­єм­ству на­віть з ура­ху­ва­н­ням збу­до­ва­них два ро­ки то­му по­ту­жно­стей ще бра­кує. На­ра­зі ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня, скіль­ки та яких са­ме си­ло­сів по­трі­бно до­бу­ду­ва­ти до на­яв­них, яке ще еле­ва­тор­не обла­дна­н­ня вста­но­ви­ти.

У свою чер­гу, «Юге­ле­ва­тор» та­кож роз­ра­хо­вує на подаль­шу спів­пра­цю з «Пів­денм­ли­ном» і го­то­вий до­по­мог­ти йо­му ви­зна­чи­ти­ся з пла­на­ми роз­бу­до­ви зер­но­збе­рі­галь­но­го ком­пле­ксу.

«Ми ви­со­ко ці­ну­є­мо ТОВ „Пів­денм­лин” як на­дій­но­го клі­єн­та. Один про­ект ми вже вті­ли­ли, і під­при­єм­ство чі­тко, своє­ча­сно у в пов­но­му об­ся­зі ви­ко­на­ло всі свої зо­бов’яза­н­ня по кон­тра­кту. Зві­сно, ця че­сність і до­бро­по­ря­дність у пар­тне­рі ду­же цін­на, але нас та­кож при­ва­блює й за­галь­не став­ле­н­ня ке­рів­ни­цтва „Пів­денм­ли­ну” до бі­зне­су, пар­тне­рів, ро­бі­тни­ків і на­віть до дов­кі­л­ля. То­му ми го­то­ві й да­лі спів­пра­цю­ва­ти й роз­ра­хо­ву­є­мо на подаль­ше змі­цне­н­ня на­ших від­но­син», — на­го­ло­сив ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жів ТОВ ТД «Юге­ле­ва­тор» Дми­тро Ні­ко­ла­єв.

Пе­ред від’їздом із Но­вої Ка­хов­ки ми ще ба­га­то го­во­ри­ли про про­бле­ми бо­ро­шно­мель­ної га­лу­зі, про не­об­хі­дність та­ким під­при­єм­ствам, як «Пів­денм­лин», ува­ги з +бо­ку дер­жа­ви й дер­жав­ної під­трим­ки, про що ми ще обов’яз­ко­во на­пи­ше­мо, але вже в на­сту­пних ста­т­тях.

Ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жів ТОВ ТД «Юге­ле­ва­тор» Дми­тро Ні­ко­ла­єв і вла­сник ТОВ «Пів­денм­лин» Сер­гій Не­сте­рен­ко

На те­ри­то­рії ТОВ «Пів­денм­лин»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.