Не­ма­то­ди на ку­ку­ру­дзі

Не­ма­то­ди на ку­ку­ру­дзі при­зво­дять не ли­ше до від­ста­ва­н­ня ро­слин у роз­ви­тку, а й «від­кри­ва­ють во­ро­та» для ба­кте­рі­аль­них і гри­бних ін­фе­кцій

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ТЕ­ТЯ­НА БОНДАР, канд. біол. на­ук Ін­сти­тут за­хи­сту ро­слин НААН

Уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи зна­чною мі­рою за­ле­жить від умов, які фор­му­ю­ться са­ме на пер­ших ета­пах її роз­ви­тку (до 9–10 лис­тка). Са­ме то­му ва­жли­вим є пи­та­н­ня за­хи­сту від шкі­дни­ків, зокре­ма не­ма­тод. І хо­ча по­ши­ре­н­ня та шкі­дли­вість шкі­дни­ків на ку­ку­ру­дзі на сьо­го­дні до­ста­тньо ви­вче­на, але си­ту­а­ція що­до шкі­дли­во­сті не­ма­тод аб­со­лю­тно про­ти­ле­жна, цих па­ра­зи­тів ча­сто за­ли­ша­ють по­за ува­гою. І да­рем­но, адже сві­то­ві що­рі­чні втра­ти сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції від фі­то­па ра­зи­ти­чних не­ма­тод ся­га­ють 12,3%, що в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті ста­но­вить 77 млрд до­ла­рів США. За п’яти­баль­ною си­сте­мою най­більш шкі­дли­ви­ми у Єв­ро­пі ви­яви­лись ви­ди ро­дів Heterodera > Globodera > Meloidogyne > Ditylenchus > Pratylenchus. Пред­став­ни­ки цих ро­дів по­ши­ре­ні як у від­кри­то­му, так і в за­кри­то­му ґрун­ті Укра­ї­ни. Про­те що­до та­ких куль­тур, як ку­ку­ру­дза та со­ня­шник, про­бле­ма не­ма­то­до­зів де­таль­но в Укра­ї­ні не ви­вче­на.

До­сте­мен­но ві­до­мо, що в рі­зних кра­ї­нах сві­ту зна­чної шко­ди ку­ку­ру­дзі зав­да­ють га­ло­ва не­ма­то­да Meloidogyne chitwoodi, ци­сто­утво­рю­ю­ча Heterodera zeae та ви­ди ро­ду Pratylenchus, при­чо­му за­ра­же­ність по­сі­вів в окре­мих зо­нах до­ся­гає 80%.

Га­ло­ва не­ма­то­да Meloidogyne chitwoodi та­кож ура­жує бо­би, цукро­ві бу­ря­ки, ка­пу­сту, ла­тук. Ро­з­мно­жу­є­ться на та­ких ро­сли­нах, як ци­бу­ля, ша­фран, пів­ни­ки, гі­а­цин­ти, нар­ци­си, тюль­па­ни. Сим­пто­ми, що про­яв­ля­ю­ться над по­верх­нею ґрун­ту, не є ха­ра­ктер­ни­ми са­ме для ці­єї хво­ро­би — ро­сли­ни ма­ють озна­ки низь­ко­ро­сло­сті рі­зно­го сту­пе­ня, втра­ти тур­го­ру та бра­ку жит­тє­вої си­ли.

Основ­на озна­ка па­ра­зи­ту­ва­н­ня са­ме цих не­ма­тод — утво­ре­н­ня не­ве­ли­ких га­лів на ко­ре­нях, як пра­ви­ло, без утво­ре­н­ня вто­рин­них ко­рін­ців. Во­ни за­зви­чай роз­та­шо­ва­ні ло­каль­но на рі­зних ді­лян­ках ко­ре­ня. На пі­зні­ших ста­ді­ях роз­ви­тку хво­ро­би на по­верх­ні га­лів утво­рю­ю­ться яй­це­ві мі­шки у ви­гля­ді не­ве­ли­ких же­ла­ти­но­по­ді­бних на­пів­сфе­ри­чних форм сві­тло-ко­ри­чне­во­го, ко­ри­чне­во­го або тем­но-жов­то­го ко­льо­ру.

Ци­сто­утво­рю­ю­ча не­ма­то­да Heterodera zeae, крім ку­ку­ру­дзи, зда­тна ура­жу­ва­ти овес, ячмінь, рис, рі­зні тра­ви, сор­го, пше­ни­цю. За­га­лом, як і в ра­зі з ін­ши­ми па­ра­зи­тар­ни­ми не­ма­то­да­ми ро­слин, хво­ро­ба ха­ра­кте­ри­зу­є­ться від­ста­ва­н­ням у ро­сті, блі­до-зе­ле­ним ко­льо­ром ли­стя, на яко­му іно­ді з’яв­ля­ю­ться пля­ми. Ко­ре­не­ва си­сте­ма та­кож сла­бо роз­ви­не­на. На ко­ре­нях із ча­сом утво­рю­ю­ться ли­мо­но­по­ді­бні ци­сти, від бі­ло­го на по­ча­тко­вих ета­пах роз­ви­тку до сві­тло- й тем­но­ко ри­чне­во­го ко­льо­ру під час до­зрі­ва­н­ня.

До­слі­дже­н­ня не­ма­тод в Укра­ї­ні

За­га­лом у рі­зних ча­сти­нах сві­ту ви­ді­ле­но з ко­ре­не­вої си­сте­ми або ри­зо­сфер­но­го ґрун­ту ку­ку­ру­дзи близь­ко 60 ви­дів не­ма­тод. Во­ни на­ле­жать до 22 ро­дин і 45 рі­зних ро­дів, основ­ну час­тку (70%) із яких ста­но­ви­ли пред­став­ни­ки ро­дів Pratylenchus, Helicotylenchus (фі­то­па­ра­зи­ти­чні) та Rhabditis, Acrobeloides, які зде­біль­шо­го жив­ля­ться ба­кте­рі­я­ми. Се­ред усіх ви­яв­ле­них не­ма­тод 30% ста­но­ви­ли са­ме фі­то­па­ра­зи­ти­чні.

Не­ма­то­дні хво­ро­би ку­ку­ру­дзи в умо­вах Укра­ї­ни фа­кти­чно не до­слі­джу­ва­лись. Є по­оди­но­кі по­ві­дом­ле­н­ня, що в по­сі­вах ку­ку­ру­дзи в рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ні ви­яв­ле­но ви­ди Pratylenchus sp., Tylenc horhynchus sp., Helicotylenchus sp., Ditylenchus sp.; крім то­го існує дум­ка, що мо­жна зу­стрі­ти ви­до­спе­ци­фі­чну до ку­ку­ру­дзи ра­су Heterodera avenae, однак та­кі да­ні є не­пе­ре­ві­ре­ни­ми й по­тре­бу­ють ви­вче­н­ня та під­твер­дже­н­ня.

Ла­бо­ра­то­рія не­ма­то­ло­гії ІЗР про­ве­ла ви­бір­ко­ві об­сте­же­н­ня по­сі­вів ку­ку­ру­дзи і ви­яви­ла па­ра­зи­ту­ва­н­ня ком­пле­ксу чер­во­по­ді­бних фі­то­па ра­зи­ти­чних ви­дів не­ма­тод, що на­ле­жать до ро­дів Paratylenchus, Pratylenchus, Helicotylenchus, Ditylenchus. Пе­ре­ва­жну чи­сель­ність фор­му­ють два ви­ди: Pratylenchus pratensis і Ditylenchus dipsaci. Ці ви­ди тра­пля­ю­ться май­же в усіх ва­рі­ан­тах у до­ста­тньо ви­со­кій чи­сель­но­сті і є ши­ро­ки­ми по­лі­фа­га­ми, зда­тні ура­жу­ва­ти ве­ли­ке ко­ло ро­слин, то­му до­бре при­сто­со­ва­ні до умов агро­це­но­зу. Га­ло­вих не­ма­тод р. Meloidogyne та ци­сто­утво­рю­ю­чих р. Heterodera не ви­яв­ле­но.

Про­я­ви па­ра­зи­ту­ва­н­ня

Ви­яв­ле­ні фі­то­па­ра­зи­ти­чні не­ма­то­ди при­зво­дять до так зва­но­го «ґрун­тов­том­ле­н­ня», яке ха­ра­кте­ри­зу­є­ться при­гні­че­н­ням ро­сту й роз­ви­тку ро­слин, а за ви­со­ко­го рів­ня ін­ва­зії — на­віть їх ви­па­ді­н­ням. У біль­шо­сті ви­пад­ків опи­са­но во­гни­ще­вий ха­ра­ктер по­ши­ре­н­ня ці­єї хво­ро­би по по­лю, але тра­пля­є­ться й рів­но­мір­ний роз­по­діл не­ма­то­дної ін­ва­зії, а от­же, і сим­пто­мів за­хво­рю­ва­н­ня.

Па­ра­зи­ту­ва­н­ня не­ма­тод у ком­пле­ксі при­зво­дить до то­го, що не­мо­жли­во ви­окре­ми­ти сим­пто­ми й шкі­дли­вість, ха­ра­ктер­ні для кон­кре­тно­го ви­ду. З ін­шо­го бо­ку, че­рез рід­кість яви­ща па­ра­зи­ту­ва­н­ня ли­ше одно­го ви­ду не­ма­то­ди від­па­дає та­ка по­тре­ба.

Сим­пто­ми ура­же­н­ня ро­слин не­ма­то­да­ми ро­дів Pratylenchus, Helicotylenchus, Paratylenchus spp. ти­по­ві для не­ма­то­до­зів — це кар­ли­ко­вість, по­жов­ті­н­ня ро­слин і вси­ха­н­ня лис­тка. Ви­со­ка чи­сель­ність пра­ти­лен­хів у ри­зо­сфе­рі при­зво­дить до змен­ше­н­ня при­ро­сту ко­ре­не­вої ма­си й су­хої ма­си сте­бел. Ці не­ма­то­ди

ен­до­па­ра­зи­ти, їхній жит­тє­вий цикл про­хо­дить усе­ре­ди­ні ко­ре­нів ро­сли­ни-ха­зя­ї­на. Мі­гра­ція пра­ти­лен­хів у ко­ре­ні ро­слин ві­дбу­ва­є­ться крізь кор­ти­каль­ні клі­ти­ни ко­ре­не­вих во­ло­сків. Уна­слі­док па­ра­зи­ту­ва­н­ня цих не­ма­тод ко­ре­ні за­ра­же­них ро­слин по­кри­ва­ю­ться жов­ту­ва­то-ко­ри­чне­ви­ми ця­тка­ми, які по­тім збіль­шу­ю­ться до елі­пти­чних не­кро­зних ра­нок. Ці ран­ки до­бре ви­дно під бі­но­ку­ляр­ною лу­пою. Зго­дом ран­ки за­се­ля­ю­ться гри­ба­ми та ба­кте­рі­я­ми й ко­ре­ні за­гни­ва­ють. Про­тя­гом ро­ку не­ма­то­ди ро­ду Pratylenchus да­ють 5–6 по­ко­лінь. Хво­ро­ба має во­гни­ще­вий ха­ра­ктер.

Сте­бло­ва не­ма­то­да Ditylenchus dipsaci має кіль­ка рас — жи­тню, вів­ся­ну, ку­ку­ру­дзя­ну, ко­ню­ши­но­ву, лю­цер­но­ву, кар­то­пля­ну, бу­ря­ко­ву. На ку­ку­ру­дзі ура­же­н­ня про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді силь­но­го ку­щі­н­ня й від­ста­ва­н­ня ро­слин у ро­сті. Де­які лис­тки скру­чу­ю­ться хви­ле­по­ді­бно. Та­кі ро­сли­ни утво­рю­ють лег­ко­ва­го­ві ка­ча­ни. Мо­жуть про­во­ку­ва­ти по­тов­ще­н­ня осно­ви сте­бла та чор­ні не­кро­ти­зо­ва­ні ді­лян­ки бі­ля осно­ви ший­ки. За ве­ли­ко­го сту­пе­ня ура­же­н­ня в Аме­ри­ці бу­ли ви­пад­ки ви­ля­га­н­ня ро­слин на біль­шій ча­сти­ні по­ля. В Укра­ї­ні від­су­тні по­ві­дом­ле­н­ня про та­кі про­я­ви. Не­ма­то­ди про­ни­ка­ють у сте­бла й лис­тки че­рез устя­чка, й там ві­дбу­ва­є­ться їхній роз­ви­ток і роз­мно­же­н­ня. Одна сам­ка від­кла­дає від 200 до 400 яєць, да­ю­чи за ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од кіль­ка ге­не­ра­цій. Пі­сля зів’яне­н­ня або за­ги­бе­лі ура­же­них ро­слин не­ма­то­ди за­ли­ша­ють їх і пе­ре­се­ля­ю­ться на здо­ро­ві. Зи­му­ють во­ни в ґрун­ті, до­бре ви­три­му­ю­чи низь­кі тем­пе­ра­ту­ри. Ці не­ма­то­ди та­кож ура­жу­ють овес, рі­пак, су­рі­пи­цю, льон, ко­но­плі й ін­ші ро­сли­ни.

Втра­ти уро­жаю ку­ку­ру­дзи в умо­вах Укра­ї­ни від цих ви­дів не­ма­тод на сьо­го­дні не вста­нов­ле­но. Однак не вар­то за­бу­ва­ти, що не­ма­то­ди руй­ну­ють тка­ни­ни ро­слин, хар­чу­ю­ться їх ко­рі­н­ням і від­кри­ва­ють во­ро­та для ін­фе­кцій, спри­я­ю­чи ба­кте­рі­аль­ним і гри­бним ін­фе­кці­ям (ко­ре­не­вої гни­лі то­що). Як ре­зуль­тат, ви­яв­ля­є­ться за­трим­ка ро­сту, по­ява хло­ро­зу. Все це ра­зом при­зво­дить до зни­же­н­ня вро­жай­но­сті.

Крім то­го, сим­пто­ми не зав­жди бу­ва­ють яв­ни­ми, ча­сто їх плу­та­ю­тьіз впли­вом по­су­хи, де­фі­ци­ту жив­ле­н­ня, при­гні­че­н­ня хво­ро­ба­ми. Ви­ро­бни­ки ча­сто не­до­оці­ню­ють вплив по­шко­джень не­ма­то­да­ми ще й то­му, що до­сить ча­сто від­су­тні сим­пто­ми на по­верх­ні ґрун­ту. Са­ме то­му пи­та­н­ня не­ма­то­дних хво­роб ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні є від­кри­тим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.