За­мі­ни­ти ан­ти­біо­ти­ки

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ЛЕОНІД ПОДОБЄД, д-р с.-г. на­ук, про­фе­сор Ін­сти­тут тва­рин­ни­цтва НААН

Про­бле­ма від­мо­ви від кор­мо­вих форм ан­ти­біо­ти­ків у тва­рин­ни­цтві стає де­да­лі акту­аль­ні­шою. Її розв’яза­н­ня, у свою чер­гу, є прі­о­ри­те­тним на­у­ко­вим на­пря­мом у си­сте­мі отри­ма­н­ня еко­ло­гі­чно чи­стих і без­пе­чних хар­чо­вих про­ду­ктів. В істо­ри­чно­му пла­ні кор­мо­ві фор­ми ан­ти­біо­ти­ків ві­ді­гра­ли істо­тну роль у під­ви­щен­ні про­ду­ктив­но­сті тва­рин і збе­ре­жен­ні їхньо­го здо­ров’я. Де­які по­зи­тив­ні про­я­ви впли­ву ан­ти­біо­ти­ків на ор­га­нізм тва­рин не з’ясо­ва­но до кін­ця й до­сі. Втім, ма­со­ве за­сто­су­ва­н­ня цих до­ба­вок по­ро­ди­ло про­бле­му ан­ти­біо­ти­ко­ре­зи­стен­тно­сті, що за­гро­жує різ­ким зни­же­н­ням ефе­ктив­но­сті ан­ти­біо­ти­ко­те­ра­пії як у тва­рин, так і в лю­ди­ни. Крім то­го, вста­нов­ле­но, що ан­ти­біо­ти­ки, які на­ко­пи­чу­ю­ться у тва­рин­них хар­чо­вих про­ду­ктах і по­тра­пля­ють із ни­ми в ор­га­нізм лю­ди­ни, ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться кан­це­ро­ген­ною ді­єю.

Уче­ні сьо­го­дні про­по­ну­ють удо­сталь на­у­ко­вих роз­ро­бок і пра­кти­чних схем ско­ро­че­н­ня за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків у тва­рин­ни­цтві. Однак, на жаль, під ма­скою бо­роть­би з ан­ти­біо­ти­чни­ми пре­па­ра­та­ми ча­сто під­ла­што­ву­ю­ться кор­мо­ві до­бав­ки, що ма­ють по­бі­чний ефект. До то­го ж дія остан­ніх на­ба­га­то слаб­ша, ніж в ан­ти­біо­ти­ків. А фор­му­ва­н­ня гру­пи пре­па­ра­тів із рі­зни­ми вла­сти­во­стя­ми з одно­ча­сним уве­де­н­ням їх у ра­ціон най­ча­сті­ше про­во­кує істо­тне зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті, як по­рів­ня­ти з ан­ти­біо­ти­чни­ми пре­па­ра­та­ми. Крім то­го, до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня ра­ціо­ну ускла­днює про­цес ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­му й спри­чи­няє йо­го істо­тне здо­рож­ча­н­ня. Са­ме то­му по­трі­бно шу­ка­ти ма­кси­маль­но по­ді­бні до ан­ти­біо­ти­ків аль­тер­на­тив­ні пре­па­ра­ти. І вже се­ред них — той, що пов­ні­стю б упо­рав­ся з про­бле­мою бо­роть­би з ки­шко­ви­ми ін­фе­кці­я­ми в ком­пле­ксі, сти­му­лю­вав би спо­жи­ва­н­ня кор­му й пе­ре­трав­ність по­жив­них ре­чо­вин, мав ви­ра­же­ний сти­му­ля­цій­ний ріст-ефект і не ви­кли­кав би ан­ти­біо­ти­ко­ре­зи­стен­тно­сті. От­же, ми під­хо­ди­мо до роз­гля­ду гру­пи фі­то­біо­ти­ків, що вва­жа­ю­ться аль­тер­на­тив­ни­ми ан­ти­біо­ти­кам до­бав­ка­ми.

Фі­то­біо­ти­ки — це кор­мо­ві до­бав­ки, що мі­стять ро­слин­ні ком­по­нен­ти у сво­є­му скла­ді. Во­ни здій­сню­ють про­ти­мі­кро­бну, про­ти­ві­ру­сну, іму­но­мо­де­ля­цій­ну, про­ти­гри­бну, про­ти­за­паль­ну дії на ор­га­нізм тва­рин і до­зво­ля­ють мі­ні­мі­зу­ва­ти ме­ди­ка­мен­то­зне й ан­ти­біо­ти­чне на­ван­та­же­н­ня у ви­ро­щу­ван­ні ВРХ.

Дія фі­то­біо­ти­ків на­прав­ле­на на ко­ри­гу­ва­н­ня біо­це­но­зу ки­шків­ни­ка, що по­ля­гає в бло­ку­ван­ні роз­ви­тку па­то­ген­ної мі­кро­фло­ри, за­хи­сті вор­си­нок ки­шків­ни­ка від руй­ну­ва­н­ня, сти­му­ля­ції актив­но­сті й об­ся­гу ви­ді­ле­н­ня фер­мен­тів ор­га­ні­змом го­спо­да­ря. А та­кож — у ство­рен­ні спе­ци­фі­чно­го імун­но­го ста­ту­су ки­шків­ни­ка, ста­біль­но­го про­тя­гом усьо­го тер­мі­ну жи­т­тя тва­ри­ни. Це озна­чає, що ефект фі­то­біо­ти­ків ма­кси­маль­но то­чно збі­га­є­ться з ефе­ктом ан­ти­біо­ти­ків, що за­да­ю­ться в ор­га­нізм пе­ро­раль­но. Те­о­рія фі­то­біо­ти­ків роз­гля­дає мі­кро­фло­ру ки­шків­ни­ка як са­мо­стій­ний ор­ган в ор­га­ні­змі тва­рин, а фі­то­ген­ні скла­до­ві ви­сту­па­ють як чин­ник, що за­без­пе­чує ста­біль­ність мі­кро­бно­го скла­ду.

Ри­нок фі­то­біо­ти­ків стрім­ко роз­ши­рю­є­ться як за асор­ти­мен­том, так і за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва й за­сто­су­ва­н­ня. По­ки що важ­ко да­ти одно­зна­чну уза­галь­не­ну кла­си­фі­ка­цію на­яв­них на рин­ку пре­па­ра­тів. Тим не менш їх одно­зна­чно мо­жна роз­ді­ли­ти на дві гру­пи за­ле­жно від спосо­бу ви­ко­ри­ста­н­ня — су­ха фор­ма (до­мі­шу­ва­ти до скла­ду ком­бі­кор­му) і рід­ка (до­да­є­ться у во­ду для пи­т­тя). Крім то­го, кла­си­фі­ку­ва­ти фі­то­біо­ти­ки мо­жна ви­хо­дя­чи з при­ро­ди їх ді­ю­чої ре­чо­ви­ни та скла­ду (та­бли­ця).

Усі ро­слин­ні екс­тра­кти й ефір­ні олії ро­слин, що за­сто­со­ву­ю­ться у фор­му­ван­ні фі­то­біо­ти­ків, мі­стять кон­цен­тро­ва­ні спе­ци­фі­чні біо­ло­гі­чно актив­ні ре­чо­ви­ни, які на­ле­жать до вто­рин­них ме­та­бо­лі­тів ро­слин (ВМР). Вто­рин­ні ме­та­бо­лі­ти — це ор­га­ні­чні спо­лу­ки, що без­по­се­ре­дньо не за­лу­че­ні до ро­сту, роз­ви­тку або роз­мно­же­н­ня клі­тин ор­га­ні­зму в нор­маль­но­му ста­ні, во­ни спри­я­ють ви­жи­ван­ню ро­сли­ни. З ці­єю ме­тою ро­слин­ні ор­га­ні­зми ви­ко­ри­сто­ву­ють їх як па­сив­ний за­хист від по­їда­н­ня тра­во­їдни­ми тва­ри­на­ми та ко­ма­ха­ми.

Те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва екс­тра­ктів і ефі­рів у кон­кре­тних ви­ро­бни­ків ма­ють свої осо­бли­во­сті. Однак най­ча­сті­ше як роз­чин­ник для отри­ма­н­ня екс­тра­ктів ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться во­да, спир­ти (ета­нол, ме­та­нол), хло­ро­форм і ефі­ри.

Хі­мі­чна при­ро­да ВМР ре­чо­вин до­сить до­бре ви­вче­на. На­лі­чу­є­ться по­над ві­сім кла­сів хі­мі­чних спо­лук із за­галь­ною кіль­кі­стю по­над 100 тис. іден­ти­фі­ко­ва­них ре­чо­вин, що ма­ють до­ста­тню біо­ло­гі­чну актив­ність. Однак най­ча­сті­ше як осно­ву для фор­му­ва­н­ня скла­ду фі­то­біо­ти­ків ви­ко­ри­сто­ву­ють фе­но­ли (кар­ва­крол, ти­мол, ев­ге­нол), аль­де­гі­ди (ци­на­маль­де­гід), ал­ка­ло­ї­ди (ка­пса­ї­цин).

Оскіль­ки ме­ха­ні­зми про­ти­дії па­то­ген­них мі­кро­ор­га­ні­змів ча­сто ре­а­лі­зу­ю­ться одна­ко­ви­ми шля­ха­ми, то ті са­мі спо­лу­ки мо­жуть тра­пля­ти­ся в екс­тра­ктах ро­слин кіль­кох ви­дів, на­при­клад, ти­мол, ев­ге­нол, кар­ва­крол. На­яв­ність і кон­цен­тра­ція окре­мих ВМР за­ле­жить від се­ре­до­ви­ща про­жи­ва­н­ня, гео­гра­фі­чно­го мі­сця зро­ста­н­ня й фа­зи ве­ге­та­ції ро­слин. Про­те ко­жен із ві­до­мих вто­рин­них ме­та­бо­лі­тів ро­слин окре­мо не мо­же за­без­пе­чи­ти ан­ти­мі­кро­бну фун­кцію в то­му об­ся­зі та з ті­єю актив­ні­стю, з яки­ми це ро­блять ан­ти­біо­ти­чні пре­па­ра­ти. Са­ме то­му для отри­ма­н­ня пре­па­ра­тів, які мо­жна по­рів­ня­ти з ан­ти­біо­ти­ка­ми за ефе­ктом, тоб­то аль­тер­на­тив­ни­ми їм, до­во­ди­ться вда­ва­ти­ся до ком­бі­ну­ва­н­ня екс­тра­ктів і ефі­рів між со­бою, а та­кож ство­рю­ва­ти спе­ці­аль­ні ком­пле­кси з ор­га­ні­чни­ми ки­сло­та­ми, про­біо­ти­ка­ми й ін­ши­ми ре­чо­ви­на­ми для до­ся­гне­н­ня си­нер­гі­чно­го ефе­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.