John Deere для фер­мер­ської мо­ло­чки

У ͪСВІТАНКУͫ ПРИ­ДБА­ЛИ НО­ВИЙ КОРМОЗБИРАЛЬНИЙ КОМ­БАЙН І НЕ ШКОДУЮТЬ ПРО ЦЕ. ПЕ­РЕ­КО­НА­ЛИ­СЯ, ЩО ВИ­БІР ЗРО­БИ­ЛИ ПРАͳ ВИЛЬНИЙ

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - Іван Оба­бич

У ком­бай­но­во­му пар­ку фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Сві­та­нок», що пра­цює в Ор­жи­цько­му ра­йо­ні на Пол­тав­щи­ні, цьо­го ро­ку від­бу­ло­ся по­пов­не­н­ня: там з’явив­ся но­вень­кий кормозбиральний кра­сень «Джон Дір 8300 і». Ком­байн го­спо­дар­ству про­да­ла ком­па­нія-ди­лер ТОВ «Агрі­стар», і те­пер він пе­ре­бу­ває в неї на сер­ві­сно­му об­слу­го­ву­ван­ні.

Що­прав­да, під час на­шо­го ві­зи­ту в го­спо­дар­ство за­ста­ти «но­во­бран­ця» за мі­сцем про­пи­ски не вда­ло­ся: він уже на­кру­чу­вав свої мо­то­го­ди­ни на зби­ран­ні лю­цер­ни. Тож по­ба­чи­ли йо­го без­по­се­ре­дньо в ро­бо­ті, на ла­нах фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства.

Однак перш ніж роз­по­ві­сти про ком­байн, від­да­мо на­ле­жне йо­го вла­сни­ко­ві — СФГ «Сві­та­нок», а та­кож роз­по­ві­мо пе­ре­д­істо­рію по­яви агре­га­та у цьо­му го­спо­дар­стві. Тре­ба за­зна­чи­ти, що «Сві­та­нок» — одне з най­кра­щих агро­під­при­ємств Ор­жи­цьо­го ра­йо­ну. Бу­ло ство­ре­но 2001 ро­ку, на сьо­го­дні обро­бляє близь­ко 5000 га зем­лі по­бли­зу п’яти сіл — За­ріг, Чай­ків­щи­на, Ста­рий Ір­жа­вець, Ор­жи­ця й Та­ра­сів­ка. «Як кол­го­спи роз­па­да­ли­ся, то я в них під­би­рав», — по­яснює істо­рію фор­му­ва­н­ня зе­мель­но­го бан­ку ди­ре­ктор

«Сві­тан­ку» Микола Горб. Основ­ні куль­ту­ри в сі­во­змі­ні — рі­пак, ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, пше­ни­ця, а та­кож ячмінь ози­мий і ярий, соя, го­рох.

З 2013 ро­ку го­спо­дар­ство по­ча­ло за­йма­ти­ся мо­ло­чним тва­рин­ни­цтвом. То­чні­ше, пер­ший ім­пульс у цьо­му про­це­сі від­був­ся ще ро­ком ра­ні­ше, ко­ли «Сві­та­нок» узяв під свою опі­ку мі­сце­вий мо­ло­ко­за­вод, що про­сто­ю­вав тут-та­ки, у се­лі За­ріг, де й ба­зу­є­ться го­спо­дар­ство. За­хо­ди­ли­ся йо­го ре­кон­стру­ю­ва­ти, вста­нов­лю­ва­ти но­ве обла­дна­н­ня для ви­ро­бни­цтва «ціль­но­мо­ло­чки». Вре­шті це бу­ло успі­шно зро­бле­но, і те­пер ТОВ «Ор­жи­цький мо­ло­ко­за­вод» ві­до­мий на Пол­тав­щи­ні та за її ме­жа­ми про­ду­кта­ми з тор­го­вою мар­кою «За­рог» — ма­слом, йо­гур­та­ми, ки­сло­мо­ло­чни­ми про­ду­кта­ми.

Зві­сно, якщо є пе­ре­роб­ка мо­ло­ка, то має бу­ти й ви­ро­бни­цтво си­ро­ви­ни. Отож, як уже бу­ло ска­за­но, у 2013 ро­ці у «Сві­тан­ку» по­ча­ли за­йма­ти­ся ко­ро­ва­ми. Кіль­ка со­тень рі­зно­по­рі­дних ко­рів зі­бра­ли на ста­рій кол­го­спній фер­мі у За­ро­гу, а в лю­то­му 2017-го ви­ку­пи­ли в агро­хол­дин­гу «Кер­нел» у су­сі­дньо­му се­лі Че­вель­ча ще одну фер­му: по­го­лів’я на ній бу­ло кра­щої яко­сті, го­лшти­ні­зо­ва­не спер­мою від ка­над­ської ком­па­нії «Сі­мекс», із якою «Кер­нел» пра­цю­вав де­сять ро­ків. Тра­ди­ція та­кої спів­пра­ці «Сві­тан­ку» із «Сі­ме­ксом» три­ває і те­пер на всьо­му йо­го по­го­лів’ї.

От­же, на сьо­го­дні за­галь­не по­го­лів’я мо­ло­чної ВРХ в го­спо­дар­стві на­лі­чує 2200 го­лів, із них дій­них — 1050. Що­дня оби­дві фер­ми да­ють 20 т мо­ло­ка ви­що­го ґа­тун­ку, яке іде на мо­ло­ко­за­вод на пе­ре­роб­ку. Цим об­ся­гом си­ро­ви­ни по­тре­би мо­ло­ко­за­во­ду по­кри­ва­ю­ться на дві тре­ти­ни, тож ще 10 т до­ку­по­ву­ють у трьох ін­ших го­спо­дар­ствах.

Сво­їх ко­рів «Сві­та­нок» пов­ні­стю за­без­пе­чує вла­сни­ми кор­ма­ми. Кор­мо­вий клин у го­спо­дар­стві чи­ма­лень­кий — близь­ко чвер­ті за­галь­них площ ріл­лі. Зокре­ма, цьо­го ро­ку ви­ро­щу­ють 220 га лю­цер­ни, близь­ко 200 га — три­ти­ка­ле й жи­та, 700 га — ку­ку­ру­дзи. Та­кож зби­ра­ти­муть лу­го­ві тра­ви, але це тро­хи зго­дом, як із лу­ків пі­де во­да, бо по­ки що все за­ли­то. По кор­мо­вих до­бав­ках го­спо­дар­ство пра­цює з «Ша­у­ма­ном», шро­ти

Ком­байн JOHN DEERE 8300 у ро­бо­ті

Микола Горб, ди­ре­ктор СФГ «Сві­та­нок»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.