Ефе­ктив­не кор­мо­ви­ро­бни­цтво

Пла­ну­ю­чи раціони, ва­жли­во вра­хо­ву­ва­ти не кіль­кі­сні по­ка­зни­ки, а най­кра­щий еко­но­мі­чний ефект для під­при­єм­ства

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - Ма­те­рі­ал на­да­ла ком­па­нія «Бу­шхофф»

Ком­бі­но­ва­ні, кон­цен­тро­ва­ні кор­ми та пре­мі­кси — ва­жли­ві скла­до­ві для успі­шно­го го­спо­да­рю­ва­н­ня на мо­ло­чно­то­вар­ній фер­мі. Адже ко­ли ко­ро­ва отри­мує одно­ма­ні­тну їжу або кор­ми по­га­ної яко­сті, роз­ра­хо­ву­ва­ти на хо­ро­ші на­дої, аде­ква­тну кіль­кість ла­кта­цій, за­до­віль­ний стан здо­ров’я — мар­но. Ба біль­ше, чим бі­дні­ший ра­ціон — тим швид­ше го­спо­дар­ство спі­ткає за­не­пад.

Чи­слен­ни­ми на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми бу­ло вста­нов­ле­но, що пе­ре­роб­ка зер­на на ком­бі­но­ва­ні кор­ми під­ви­щує ефе­ктив­ність йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня на 25–30%. Ни­ні ж в Укра­ї­ні ле­во­ва час­тка фу­ра­жно­го зер­на зго­до­ву­є­ться ко­ро­вам по­дрі­бне­ним, хо­ча для ви­ро­бни­цтва зба­лан­со­ва­них кор­мів є всі мо­жли­во­сті.

Ком­бі­корм по­єд­нує очи­ще­ні й по­дрі­бне­ні до одно­рі­дної ма­си кор­мо­ві до­бав­ки, сіль і ро­слин­ні ком­по­нен­ти. За при­зна­че­н­ням і скла­дом ком­бі­кор­ми по­ді­ля­ють на пов­но­ра­ціон­ні, кон­цен­тро­ва­ні, ба­лан­су­ю­чі до­бав­ки й пре­мі­кси. За ко­жним із ви­дів ком­бі­кор­му сто­ять три­ва­лі до­слі­дже­н­ня та на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ні скла­до­ві ре­це­птур. Пов­но­ра­ціон­ний ком­бі­корм пов­ні­стю за­без­пе­чує по­тре­би тва­рин і пти­ці в по­жив­них, мі­не­раль­них і біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­ви­нах.

Кон­цен­тро­ва­ні кор­ми, у свою чер­гу, — це ком­бі­кор­ми з під­ви­ще­ним умі­стом про­те­ї­ну та мі­не­раль­них ре­чо­вин. Кон­цкор­ми най­кра­ще за­сво­ю­ю­ться із зер­но­ви­ми, со­ко­ви­ти­ми або гру­би­ми кор­ма­ми, за­без­пе­чу­ю­чи та­ким чи­ном біо­ло­гі­чно пов­но­цін­ний ра­ціон.

Се­ред ба­лан­су­валь­них до­ба­вок роз­рі­зня­ють кіль­ка ви­дів: біл­ко­ві, біл­ко­во-ві­та­мін­ні, біл­ко­во-ві­та­мін­но-мі­не­раль­ні. Ба­лан­су­валь­на до­бав­ка — одно­рі­дна су­міш із по­дрі­бне­них біл­ко­вих кор­мів, мі­не­раль­них ре­чо­вин, ві­та­мі­нів, лі­ку­валь­них за­со­бів то­що. Ви­ко­ри­сто­ву­є­ться та­ка мі­шан­ка за­зви­чай в умо­вах ве­ли­ких го­спо­дарств, а ре­це­пти роз­ро­бля­ють ін­ди­ві­ду­аль­но під по­тре­би ста­да.

Пре­мі­кси скла­да­ють з на­пов­ню­ва­ча та мі­кро­до­ба­вок і ви­ко­ри­сто­ву­ють для зба­га­че­н­ня ко­ри­сни­ми еле­мен­та­ми ком­бі­но­ва­них кор­мів.

Ре­це­пту­ру ком­бі­кор­мів роз­ро­бля­ють га­лу­зе­ві на­у­ко­во-до­слі­дні уста­но­ви на осно­ві уза­галь­не­н­ня ба­га­то­рі­чно­го на­у­ко­во-го­спо­дар­сько­го до­сві­ду годівлі сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин, а та­кож з ура­ху­ва­н­ням при­ро­дно-клі­ма­ти­чних осо­бли­во­стей рі­зних ре­гіо­нів кра­ї­ни. Основ­ни­ми ком­по­нен­та­ми ком­бі­кор­мів за­зви­чай є фу­ра­жне зер­но зла­ко­вих, бо­бо­ві куль­ту­ри, гру­бі кор­ми, тра­ви, шрот, со­ло­ма чи ма­ку­ха, ві­та­мі­ни, ан­ти­біо­ти­ки, кар­ба­мід, ри­бне чи кіс­тко­ве бо­ро­шно то­що.

Курс на якість

Про­від­ні тва­рин­ни­ки впев­не­ні, що го­лов­не в ра­ціо­ні — до­три­ма­н­ня нор­ми. Адже й на­дли­шок ком­бі­кор­му — не до­бре для тва­ри­ни, бо мо­же при­зве­сти до ожи­рі­н­ня, і йо­го брак — по­га­но, бо при­зво­дить до зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті. А за­швид­ка змі­на ра­ціо­ну та ви­ко­ри­ста­н­ня ду­же рі­зно­ма­ні­тно­го за вмі­стом ком­по­нен­тів ком­бі­кор­му — то вза­га­лі стрес. Най­кра­щим ва­рі­ан­том ува­жа­є­ться одно­ча­сна го­дів­ля гру­бим кор­мом і ком­бі­кор­мом.

Згі­дно із су­ча­сни­ми пра­ви­ла­ми но­во­на­ро­дже­ним те­ля­там пі­сля 4–6 днів із мо­мен­ту на­ро­дже­н­ня по­трі­бно да­ва­ти пре­стар­то­ву су­міш. А вже че­рез два ти­жні в ра­ціон

мо­ло­дня­ку вво­дять пов­но­цін­ний стар­тер­ний ком­бі­корм, який скла­да­є­ться з 24 ін­гре­ді­єн­тів. На пер­ший по­гляд су­мі­ші та до­бав­ки мо­жуть зда­ти­ся до­ро­ги­ми. Про­те, як по­ка­зує пра­кти­ка, де­шев­ше ку­пи­ти які­сну су­міш, спо­жи­ва­ю­чи яку ко­ро­ва бу­де здо­ро­ва й ща­сли­ва, ніж ви­тра­ча­ти­ся на тон­ни де­ше­во­го кор­му, лі­ки та по­слу­ги ве­те­ри­на­ра.

Звер­ніть ува­гу, що те­ля­там ко­ри­сно за­да­ва­ти кон­цкор­ми у ви­гля­ді гра­нул. Га­ря­ча оброб­ка гра­нул зни­щує до 99% ко­ло­ній цві­ле­вих гри­бів, що ви­ро­бля­ють то­кси­ни. Для то­го ж, щоб ви­ро­бля­ти гра­ну­льо­ва­ний ком­бі­корм (фо­то 1), крім зви­чай­них дро­бар­ки й змі­шу­ва­ча до ком­пле­ксу до­да­є­ться гра­ну­ля­тор, охо­ло­джу­валь­ний блок і па­ро­ге­не­ра­тор.

Мо­ло­чним ко­ро­вам по­трі­бно змі­шу­ва­ти ме­ле­ну ку­ку­ру­дзу (15%) із ме­ле­ним ячме­нем (20%). Да­лі до­да­є­ться шрот со­ня­шни­ку (25%), пше­ни­чні ви­сів­ки (15%) і трав’яне бо­ро­шно (25%). Сіль і крей­ду до­да­ють в кіль­ко­сті 0,5%. Шрот со­ня­шни­ку мо­жна за­мі­ни­ти на ма­ку­ху. Для ко­ро­ви ва­гою 200–300 кг в день по­трі­бно 4–5 кг су­мі­ші. Ве­ли­ким ко­рів­кам, від 600 кг, да­ють близь­ко 10 кг.

Для м’ясної ху­до­би спо­ча­тку ро­блять бов­тан­ку з пив­ної дро­би­ни, пше­ни­чних ви­сі­вок і се­ле­ну. Пі­сля бро­ді­н­ня во­на ви­су­шу­є­ться й мо­же збе­рі­га­ти­ся близь­ко ро­ку. Про­те бу­га­ям-плі­дни­кам йо­го да­ва­ти не мо­жна.

Для би­ків змі­шу­є­ться ці­лі­сна ку­ку­ру­дза (16%), ячмін­но-вів­ся­ний мікс (17%), ви­сів­ки, зер­но­ві (15%), шрот (20%), бо­ро­шно тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня (5%), сіль (1%). Сю­ди ж мо­жуть до­да­ва­ти­ся спе­ці­аль­ні пре­мі­кси, але їх під­би­ра­ють окре­мо.

На ко­ристь вла­сно­го ви­ро­бни­цтва

Два де­ся­тки ро­ків то­му ком­бі­корм у на­шій кра­ї­ні був рід­кі­стю, що мо­гли до­зво­ли­ти со­бі тіль­ки ве­ли­кі го­спо­дар­ства. До скла­ду ком­бі­кор­му вхо­ди­ли зер­но, тра­ви, ри­бне та кіс­тко­ве бо­ро­шно, крей­да й ін­ші до­бав­ки. Сьо­го­дні ж на ві­тчи­зня­но­му рин­ку ве­ли­че­зна кіль­кість рі­зно­ма­ні­тних су­мі­шей у трьох фор­мах: гра­ну­ли, бри­ке­ти, роз­си­пча­сті кор­ми. Най­біль­ший по­пит має гра­ну­льо­ва­ний ком­бі­корм. Йо­го ку­пує ве­ли­ка кіль­кість під­при­ємств в Укра­ї­ні у ве­ли­ко­го ви­ро­бни­ка ком­бі­кор­му. І у цьо­му одно­зна­чно є кіль­ка пев­них по­зи­тив­них мо­мен­тів: не­має по­тре­би в ін­ве­сти­ції в обла­дна­н­ня, ви­ро­бни­чі ри­зи­ки не­се за­вод-ви­ро­бник, не по­трі­бно збе­рі­га­ти всі скла­дни­ки кор­мів на го­спо­дар­стві. Ра­зом із тим від­су­тні га­ран­тії яко­сті та від­по­від­но­сті до ре­це­пта, що да­ле­ко не зав­жди го­то­ві ком­бі­кор­ми за­до­воль­ня­ють по­тре­би фер­мер­ських го­спо­дарств. То­му не див­но, що де­да­лі біль­ше фер­ме­рів роз­мір­ко­ву­ють про на­ла­го­дже­н­ня ви­ро­бни­цтва кор­мів без­по­се­ре­дньо в го­спо­дар­стві. За рі­зни­ми оцін­ка­ми, ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво ком­бі­кор­му ско­ро­чу­ю­ться на 3%, а ін­ве­сти­ція в обла­дна­н­ня оку­па­є­ться за 6–24 мі­ся­ці за­ле­жно від кіль­ко­сті по­го­лів’я й ін­ших чин­ни­ків. За­во­ди на­віть не­ве­ли­кої по­ту­жно­сті (від 1 до 20 т/год) мо­жуть пов­ні­стю по­кри­ти по­тре­би в кор­мах, і не ли­ше свої, а й су­сі­дів, за­без­пе­чив­ши по­стій­ний до­ступ до сві­жих кор­мів.

До то­го ж «до­ма­шній» за­вод гну­чкі­ший про­ти ве­ли­ко­го ком­бі­кор­мо­во­го: мо­жна за ко­ро­ткий про­мі­жок ча­су змі­ни­ти ра­ціон або до­да­ти в ньо­го ме­ди­ка­мен­ти, а та­кож кон­тро­лю­ва­ти ви­тра­ти за­ле­жно від ці­ни за­ку­пле­них чи са­мо­стій­но ви­ро­бле­них про­ду­ктів. А кон­тро­льо­ва­на ре­це­пту­ра — за­по­ру­ка ста­біль­них при­ро­стів і яко­сті кін­це­во­го про­ду­кту. Ще одна пе­ре­ва­га — від­па­дає не­об­хі­дність у транс­пор­ту­ван­ні (мо­же ста­но­ви­ти до ⅓ за­галь­ної вар­то­сті кор­му), що при­во­дить до зни­же­н­ня ви­ро­бни­чих ви­трат та со­бі­вар­то­сті кор­му. Ба більш, го­спо­дар­ство з вла­сни­ми ви­ро­бни­чи­ми по­ту­жно­стя­ми мо­же екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з ре­це­пту­рою, ана­лі­зу­ю­чи да­ні по по­го­лів’ю, й не за­ку­по­ву­ва­ти ве­ли­кі пар­тії тих ком­по­нен­тів, що бра­кує.

Ком­бі­кор­мо­ві агре­га­ти в трен­ді

Єв­ро­пей­ський ри­нок де­мон­струє стій­ку тен­ден­цію роз­ви­тку ста­ціо­нар­них ком­бі­кор­мо­вих агре­га­тів (фо­то 2), адже їх за­сто­су­ва­н­ня має свої пе­ре­ва­ги в кор­мо­ви­ро­бни­цтві:

• не­ве­ли­ка со­бі­вар­тість кор­мів (сут­тє­ва еко­но­мія на транс­порт­них ви­тра­тах ― до­став­ка зер­на з го­спо­дар­ства на ком­бі­кор­мо­вий за­вод і го­то­во­го ком­бі­кор­му на­зад у го­спо­дар­ство, від­су­тність опла­ти за збе­рі­га­н­ня й пе­ре­роб­ку);

• мо­жли­вість при­го­ту­ва­н­ня кор­му без­по­се­ре­дньо в мі­сцях збе­рі­га­н­ня си­ро­ви­ни або годівлі тва­рин і на­да­н­ня по­слу­ги з ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів ін­шим го­спо­дар­ствам;

• уні­вер­саль­ність (мо­жли­вість при­го­ту­ва­н­ня ком­бі­кор­мів із будь-яко­го зер­на, зер­но­бо­бо­вих й ін­ших про­ду­ктів для рі­зних груп тва­рин);

• мо­жна плю­щи­ти зер­но й уво­ди­ти в кор­мо­ву су­міш ро­слин­ні олії;

• ве­ли­ка про­ду­ктив­ність (10–20 т го­то­вої про­ду­кції на го­ди­ну);

• ви­со­ка якість по­дрі­бне­н­ня та змі­шу­ва­н­ня; • еле­ктрон­на си­сте­ма зва­жу­ва­н­ня (до­зво­ляє вво­ди­ти до кор­мо­су­мі­ші то­чну кіль­кість ком­по­нен­тів);

• ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сної си­ро­ви­ни й до­ба­вок;

• про­сто­та ор­га­ні­за­ції те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су; • ви­со­кі екс­плу­а­та­цій­ні яко­сті (лег­кий до­ступ до агре­га­тів, ви­со­ка зно­со­стій­кість ву­злів і ме­ха­ні­змів);

• мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня обла­дна­н­ня про­тя­гом усьо­го ро­ку.

Фо­то 1. Най­зба­лан­со­ва­ні­ший гра­ну­льо­ва­ний корм для те­лят мо­же за­без­пе­чи­ти ли­ше вла­сне ви­ро­бни­цтво

Фо­то 2. Су­ча­сний ком­па­ктний за­вод з ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.