Ри­нок тра­кто­рів і ком­бай­нів швид­ко зро­стає

The Ukrainian Farmer - - Новини ринків -

У 2017 ро­ці сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства при­дба­ли 3688 тра­кто­рів, що на 34,5% біль­ше, ніж у 2016-му. Се­ре­дня ці­на одно­го агре­га­та ста­но­ви­ла 2 млн гри­вень. Най­біль­ше ку­пу­ва­ли тра­кто­ри з по­ту­жні­стю дви­гу­на від 60 до 100 кВт (1489 оди­ниць, +36,1% до 2016 ро­ку) та тра­кто­ри з по­ту­жні­стю дви­гу­на по­над 100 кВт (1782 оди­ни­ці, +18,4%). У ре­гіо­наль­но­му зрі­зі най­актив­ні­ши­ми бу­ли сіль­госп­під­при­єм­ства Оде­ської (326 оди­ниць, +55% до 2016 ро­ку), Він­ни­цької (289 оди­ниць, +79,6%), Хар­ків­ської обла­стей (246 оди­ниць, +30,9%). Та­кож 2017 ро­ку аграр­ні під­при­єм­ства при­дба­ли 1026 зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, що май­же на 12% біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го пе­рі­о­ду. Се­ре­дня ці­на одно­го агре­га­та ста­но­ви­ла 4,44 млн гри­вень. У роз­рі­зі ре­гіо­нів най­біль­ше та­кої те­хні­ки при­дба­ли сіль­госп­під­при­єм­ства Хар­ків­щи­ни (84 оди­ни­ці, +6,6% до 2016 ро­ку), За­по­ріж­жя (82 оди­ни­ці, +16,1%) і Дні­про­пе­тров­щи­ни (80 оди­ниць, +23,7%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.