Ком­па­нія «Агро­те­хсо­юз» від­кри­ла но­вий сер­ві­сний центр

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Ком­па­нія «Агро­те­хсо­юз», офі­цій­ний ди­лер сіль­гос­пте­хні­ки ком­па­ній CLAAS, Lemken, Horsch і Geringhoff, від­кри­ла в се­лі Пу­трів­ка Ки­їв­ської обла­сті но­вий цен­траль­ний офіс і сер­ві­сний центр. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра «Агро­те­хсо­ю­зу» Іва­на Дер­га­лю­ка, основ­ною ме­тою но­во­го сер­ві­сно­го цен­тру є скла­дний ре­монт сіль­гос­пте­хні­ки. «У нас є ста­ціо­нар­ні май­стер­ні в усіх на­ших сер­ві­сних цен­трах, але спе­ци­фі­чний ре­монт (на- при­клад, дви­гу­нів і ко­ро­бок пе­ре­дач) ми там не ро­би­мо. По­пер­ше, не­має фа­хів­ців, а по­дру­ге, як­би фа­хів­ці й бу­ли, їх до­ро­го утри­му­ва­ти й важ­ко за­ван­та­жи­ти ро­бо­тою», — за­ува­жив він. Від­те­пер центр у Пу­трів­ці є основ­ним скла­дом «Агро­те­хсо­ю­зу»: ком­па­нія там здій­сню­ва­ти­ме роз­ми­тне­н­ня, й усі за­па­сні ча­сти­ни до сіль­гос­пте­хні­ки по­тра­пля­ти­муть на ре­гіо­наль­ні фі­лії че­рез цей склад. Йо­го бу­дів­ни­цтво три­ва­ло 15 мі­ся­ців. Пло­ща сер­ві­сно­го цен­тру ста­но­вить 2,2 тис. ква­дра­тних ме­трів, а за­галь­на пло­ща ді­лян­ки — 4 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.