«А3Тех-Укра­ї­на» ви­пу­ска­ти­ме тра­кто­ри до­сту­пно­го ре­мон­ту

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Аме­ри­кан­ська ком­па­нія CleBer LLC укла­ла кон­тракт із ком­па­ні­єю «А3Тех-Укра­ї­на» (Ше­пе­тів­ка, Хмель­ни­цька обл.) що­до ви­ро­бни­цтва мі­ні-тра­кто­рів Oggun.

Уго­да до­зво­ляє укра­їн­сько­му під­при­єм­ству ви­ро­бля­ти тра­кто­ри Oggun із за­лу­че­н­ням яко­мо­га біль­шої кіль­ко­сті мі­сце­вих зап­ча­стин. У май­бу­тньо­му ком­па­нія пла­нує на 100% ви­ро­бля­ти мі­ні­тра­кто­ри з мі­сце­вих скла­дни­ків.

Ди­зайн тра­кто­ра роз­ро­бле­но так, щоб основ­ні йо­го си­сте­ми бу­ли у від­кри­то­му до­сту­пі (те­хно­ло­гія «від­кри­тих си­стем»). Ме­тою

та­ко­го ди­зай­ну є те, щоб фер­мер мав змо­гу лі­кві­до­ву­ва­ти не­справ­ність одра­зу в по­лі, не за­лу­ча­ю­чи для цьо­го скла­дних ін­стру­мен­тів і сер­ві­сних спе­ці­а­лі­стів. Укра­ї­на стає пер­шою кра­ї­ною, що ви­ро­бля­ти­ме тра­кто­ри Oggun за кон­це­пці­єю ком­па­нії CleBer «від­кри­тих си­стем».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.