Ав­стра­лій­ська GrainCorp від­кри­ла в Укра­ї­ні «до­чку»

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Ав­стра­лій­ський зер­но­вий гі­гант GrainCorp від­крив пред­став­ни­цтво в Укра­ї­ні — 14 трав­ня бу­ла за­ре­є­стро­ва­на но­ва фір­ма GrainCorp Ukraine Ltd, яка пла­нує тор­гу­ва­ти сіль-

сько­го­спо­дар­ською си­ро­ви­ною, зер­ном, на­сі­н­ням і кор­ма­ми для тва­рин. GrainCorp є одним із про­від­них екс­пор­те­рів зер­на в Ав­стра­лії, має най­біль­шу ме­ре­жу збе­рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на. Пред­став­ле­на гло­баль­ни­ми офі­са­ми в Пів­ні­чній Аме­ри­ці, Ве­ли­кій Бри­та­нії, Єв­ро­пі, Ки­таї та Сін­га­пу­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.