Бо­рис Ски­ба,

ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Єв­ро­пей­ський про­те­їн Укра­ї­на»

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

Сьо­го­дні є два шля­хи ви­ро­щу­ва­н­ня тва­рин. Пер­ший — з ан­ти­біо­ти­ка­ми, дру­гий — без. Наш ві­тчи­зня­ний агра­рій по­тре­бує від­хо­ду від

ан­ти­біо­ти­ків, оскіль­ки це сві­то­ва тен­ден­ція.

Ви­ко­ри­ста­н­ня фер­мен­то­ва­но­го со­є­во­го шро­ту у по­єд­нан­ні із ра­псо­вим до­зво­ляє ви­ро­щу­ва­ти тва­рин без ви­ко­ри­ста­н­ня ан­ти­біо­ти­ків.

До­да­тко­во фер­мен­то­ва­ний ра­псо­вий шрот мі­стить HDMPPA (3’-(4’-гі­дро­ксил-3’,5ди­ме­то­кси­фе­ніл) про­піо­но­ва ки­сло­та), який є при­ро­дним при­гні­чу­ва­чем ро­сту грам­не­га­тив­них ба­кте­рій (ки­шко­ва па­ли­чка, саль­мо­нел­ла то­що), гри­бів та плі­сня­ви. Тож та­ким чи­ном агра­рій змо­же ви­ро­щу­ва­ти тва­рин без ан­ти­біо­ти­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.