Ві­ктор Ко­ло­мі­єць, го­лов­ний агро­ном ком­па­нії «Агро­сер­віс»

The Ukrainian Farmer - - 57 -

У нас Horsch Focus у во­ло­гих умо­вах не пра­цює. На пі­ща­них ґрун­тах йо­го ла­пи ду­же швид­ко зно­си­ли­ся (за 300 га). То­му ко­ри­сту­є­мо­ся сі­вал­кою Pöttinger. Аме­ри­кан­ські сі­вал­ки за пев­них умов (на пі­ща­них ґрун­тах) силь­но за­ну­рю­ю­ться, що уне­мо­жлив­лює до­три­ма­н­ня гли­би­ни ви­сі­ву. Сі­вал­ка Bourgault (18 м) сьо­го­дні пра­цює як ви­со­ко­про­ду­ктив­ний куль­ти­ва­тор — до 200 га про­тя­гом змі­ни. Для сів­би не ви­ко­ри­сто­ву­є­мо, бо за ко­ле­са­ми бун­ке­ра ні­чо­го не схо­дить. Во­ни так ущіль­ню­ють ґрунт, що не­мо­жли­во там чо­мусь ви­ро­сти. Єди­на до­да­тко­ва фун­кція цьо­го агре­га­та — вне­се­н­ня до­брив. Якщо го­во­ри­ти про пла­ни на май­бу­тнє, роз­гля­да­є­мо сі­вал­ки, що пра­цю­ють за си­сте­мою стрип-тілл. Що­най­мен­ше в те­о­рії це по­вин­но до­бре пра­цю­ва­ти. Хо­ча пра­кти­ка по­ка­зує, що ре­зуль­тат не зав­жди та­кий, як очі­ку­є­ться. На­при­клад, то­го­рі­чна по­су­ха ста­ла при­чи­ною над­то низь­кої ви­со­ти сої, і, вра­хо­ву­ю­чи ка­нав­ки, ком­байн на­віть флокс-жа­ткою не міг ді­ста­ти до стру­чків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.