День по­ля й са­ду в «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром»

На День по­ля й са­ду в ком­па­нію «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» за­ві­та­ло близь­ко 1000 го­стей з усі­єї Укра­ї­ни, се­ред яких і Прем’єр­мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ГЕН­НА­ДІЙ ГНИП

Уча­сни­ки за­хо­ду ма­ли мо­жли­вість огля­ну­ти де­мон­стра­цій­ні по­сі­ви зер­но­вих та те­хні­чних куль­тур на ба­зі Зве­ни­го­род­сько­го під­роз­ді­лу ТзОВ

«Бу­ча­ча­гро­хліб­пром», сор­то­ве на­сі­н­ня яких про­дає під­при­єм­ство. Фер­ме­ри по­спіл­ку­ва­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми на­сін­нє­вих ком­па­ній, роз­пи­та­ли ню­ан­си тих чи ін­ших сор­тів і гі­бри­дів, без­по­се­ре­дньо по­ба­чи­ли ро­сли­ни в по­лі, по­рів­ня­ли між со­бою. По­руч про­від­ні іно­зем­ні та ві­тчи­зня­ні ком­па­нії де­мон­стру­ва­ли агра­рі­ям су­ча­сну те­хні­ку для ро­слин­ни­цтва.

— Обро­бля­є­мо по­над 25 тис. ге­кта­рів зем­лі в трьох ра­йо­нах Тер­но­піль­ської обла­сті, — роз­по­вів агро­ном ТзОВ «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром»

Сергій Ві­лів­чук. — Ви­ро­щу­є­мо зер­но­ві, те­хні­чні та кор­мо­ві куль­ту­ри, ви­про­бо­ву­є­мо та впро­ва­джу­є­мо у ви­ро­бни­цтво но­ві ра­йо­но­ва­ні й пер­спе­ктив­ні сор­ти ози­мої та ярої

пше­ни­ці, ози­мо­го та яро­го ячме­ню, ози­мо­го рі­па­ку, со­ня­шни­ку, ку­ку­ру­дзи, го­ро­ху та сої.

Ози­мої пше­ни­ці по­сі­я­но 6400 га, ози­мо­го ячме­ню — 1000, ози­мо­го рі­па­ку 2200, ку­ку­ру­дзи на зер­но — 2400, ярої пше­ни­ці — 400, яро­го ячме­ню — 2500, го­ро­ху — 470, сої — 380, со­ня­шни­ку — 3150, цукро­вих бу­ря­ків — 3450, ку­ку­ру­дзи на си­лос — 500, ба­га­то­рі­чних зла­ко­вих трав — 600 га. А ми­ну­ло­го ро­ку се­ре­дня вро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці ста­но­ви­ла 80 ц з ге­кта­ра, ози­мо­го ячме­ню — 86, ози­мо­го рі­па­ку — 46, ярої пше­ни­ці — 67, яро­го ячме­ню — 74, со­ня­шни­ку — 33, ку­ку­ру­дзи — 112, го­ро­ху — 59, сої — 26 ц/га.

Еле­ва­тор «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» — один із най­су­ча­сні­ших. Йо­го по­ту­жність ста­но­вить 95 тис. тонн, що пов­ні­стю за­без­пе­чує вла­сні по­тре­би та до­зво­ляє на­да­ва­ти по­слу­ги ін­шим го­спо­дар­ствам. Еле­ва­тор за­без­пе­че­но ав­то­мо­біль­ним і за­лі­зни­чним під’їзни­ми шля-

ха­ми. На під­при­єм­стві діє на­сін­нє­вий за­вод дан­ської ком­па­нії «Кім­брія».

На трьох мо­ло­чно­то­вар­них ком­пле­ксах утри­му­є­ться 7480 го­лів ВРХ. Під­при­єм­ство є лі­де­ром по на­до­ях і дає 60% мо­ло­ка кла­су «ек­стра» Тер­но­піль­ської обла­сті. На­дій мо­ло­ка на ко­ро­ву ста­но­вив 8437 кг на рік, ви­хід те­лят — 75 го­лів на 100 ко­рів, се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст мо­ло­дня­ку — 908 г.

Сіль­госп­під­при­єм­ство є ве­ли­ким ро­бо­то­дав­цем. На по­ча­тку ро­ку тут на­ра­хо­ву­ва­ло­ся 912 пра­ців­ни­ків. Се­ре­дньо­мі­ся­чна за­ро­бі­тна пла­та ста­но­вить 13 500 грн.

«Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» до­по­ма­гає сіль­ським ра­дам, гро­ма­дам, шко­лам і ди­тсад­кам, цер­ков­ним гро­ма­дам, си­ро­там, оди­но­ким і гро­ма­дя­нам лі­тньо­го ві­ку, во­ї­нам АТО. То­рік на бла­го­дій­ність бу­ло ви­тра­че­но 8,5 млн гри­вень. За­про­ва­дже­но сти­пен­дії для му­зи­чних ко­ле­кти­вів, утри­му­є­ться жі­но­ча во­лей­боль­на ко­ман­да «Га­ли­чан­ка ТНЕУ-Гадз», яка цьо­го ро­ку ста­ла брон­зо­вим при­зе­ром чем­піо­на­ту Укра­ї­ни.

У са­ду

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Гадз» — ве­ли­ка лю­бов Пе­тра Іва­но­ви­ча Га­дза та один із найбільших в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ків фру­ктів. Го­спо­дар­ство роз­та­шо­ва­не бі­ля се­ла Три­бу­хів­ці Бу­ча­цько­го ра­йо­ну. ФГ «Гадз» скла­да­є­ться з трьох ча­стин — са­дів­ни­че го­спо­дар­ство, роз-

са­дни­цький ком­плекс і ло­гі­сти­чний центр. Має 120 по­стій­них пра­ців­ни­ків, а в пе­рі­од ве­ге­та­ції до них до­да­є­ться ще 630 се­зон­них ро­бі­тни­ків.

На пло­щі по­над 600 га ви­ро­щу­ють яблу­ка, гру­ші та сли­ви. Пер­ші 180 га са­ду бу­ло за­кла­де­но у 2012 ро­ці са­джан­ця­ми з Іта­лії та Поль­щі. А з 2014 ро­ку го­спо­дар­ство роз­по­ча­ло роз­са­дни­цтво. На 50 га ви­ро­щу­ють 800 тис. са­джан­ців яблу­ні, гру­ші, сли­ви, абри­ко­су, пер­си­ку, че­ре­шні. Са­джан­ці не ли­ше за­до­воль­ня­ють вла­сні по­тре­би го­спо­дар­ства, а й успі­шно про­да­ю­ться в са­до­вих цен­трах по всій Укра­ї­ні, їх екс­пор­ту­ють у Ні­дер­лан­ди, Бель­гію та Фран­цію для за­кла­да­н­ня про­ми­сло­вих са­дів.

Основ­ний сад пред­став­ле­но ши­ро­ким спе­ктром сор­тів яблунь: лі­тні сор­ти Пі­рос та Ер­лі Же­не­ва, по­пу­ляр­ні Гол­ден Де­лі­шес,

Га­ла, Ай­да­ред, Фу­джі, стій­кі до пар­ші Ре­ве­на, Ре­глін­діс, Ре­мо, Ре­ко­лор. Гру­ші пред­став­ляє сорт Кон­фе­рен­ція, сли­ви — Стен­лей.

У май­бу­тньо­му тут пла­ну­ють ви­ро­щу­ва­ти і ягі­дні куль­ту­ри.

Уро­жай­ність са­ду за­ле­жно від ві­ку на­са­джень ко­ли­ва­є­ться від 15 до 60 т/га. То­рік зі­бра­ли близь­ко 15 тис. тонн фру­ктів. Про­ду­кцію по­ста­ча­ють не ли­ше в укра­їн­ські тор­го­вель­ні ме­ре­жі, а й екс­пор­ту­ють у Шве­цію, Ав­стрію, Ні­дер­лан­ди, Фран­цію, Іран, Ірак, Ту­реч­чи­ну.

У гру­дні 2016 ро­ку від­кри­ли су­ча­сне фру­кто­схо­ви­ще на 10 тис. тонн про­ду­кції. Ма­ють ка­ме­ри і з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем.

— На су­ча­сній сор­ту­валь­ній лі­нії яблу­ка ми­ють, су­шать і роз­по­ді­ля­ють на 11 ґа­тун­ків за роз­мі­ром, за­барв­ле­н­ням і на­яв­ні­стю по­шко­джень, — роз­по­вів пред­став­ник ФГ «Гадз» Ігор Са­сан­чин. — Че­рез кіль­ка ти­жнів за­мі­ни­мо цю лі­нію вдві­чі про­ду­ктив­ні­шою, яка зда­тна прийня­ти 15 тонн про­ду­кції на го­ди­ну. Яблу­ка та гру­ші роз­фа­со­ву­є­мо в по­лі­ети­ле­но­ві та па­пе­ро­ві па­ке­ти, сі­тки від 1 до 10 кі­ло­гра­мів і в кар­тон­ні ло­тки.

Уже бу­ли про­бні за­пу­ски су­шиль­но­го обла­дна­н­ня. У цьо­му се­зо­ні по­чнуть ви­ро­бля­ти су­шку з яблук, груш, слив, ро­би­ти з них су­мі­ші, а та­кож ви­пу­ска­ти яблу­чні чи­пси.

Пла­ну­ють збу­ду­ва­ти цех із ви­ро­бни­цтва со­ків, яблу­чно­го пю­ре, си­дру, оцту та пе­кти­ну. Про­гно­зу­ють ін­ве­сту­ва­ти в обла­дна­н­ня для пе­ре­роб­ки 8,5 млн єв­ро.

Спіл­ку­ва­н­ня одно­дум­ців

У при­мі­щен­ні це­ху на­сін­нє­во­го за­во­ду під час пле­нар­ної ча­сти­ни Дня по­ля й са­ду ви­сту­пив Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман.

— Ме­ні при­єм­но, що на­ша зу­стріч від­бу­ва­є­ться на ба­зі цьо­го під­при­єм­ства, яке роз­по­чи­на­ло­ся з обро­бі­тку не­о­ра­ної зем­лі. Ці­ле­спря­мо­ва­на пра­ця да­ла мо­жли­вість ста­ти до­ста­тньо по­ту­жним під­при­єм­ством, яке пред­став­ляє Укра­ї­ну в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту. День по­ля «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» ду­же ва­жли­вий з по­гля­ду про­сві­тни­цтва. Адже ко­ле­ги з усі­єї Укра­ї­ни мо­жуть по­ба­чи­ти і те­хно­ло­гії, що за­сто­со­ву­ю­ться, і пер­спе­кти­ви, які мо­жуть отри­ма­ти, роз­ви­ва­ю­чи свої під­при­єм­ства, — ска­зав прем’єр.

Уча­сни­ків Дня по­ля й са­ду та­кож при­ві­та­ли на­ро­дні де­пу­та­ти, вче­ні, пред­став­ни­ки ком­па­ній-пар­тне­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.