Но­вин­ки для еле­ва­то­рів

Огляд те­хні­чних рі­шень для еле­ва­тор­но­го го­спо­дар­ства, пред­став­ле­них на цьо­го­рі­чній ви­став­ці «Агро-2018»

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ЯРО­СЛАВ ЛЕВИЦЬКИЙ

Най­кра­щий спо­сіб озна­йо­ми­ти­ся із су­ча­сним еле­ва­тор­ним уста­тку­ва­н­ням — від­ві­да­ти спе­ці­а­лі­зо­ва­ну агро­про­ми­сло­ву ви­став­ку. Ось хо­ча б «Агро-2018», що про­йшла на по­ча­тку черв­ня в Ки­є­ві. Сьо­го­дні ви­чер­пну ін­фор­ма­цію про рі­зно­ма­ні­тні сіль­го­спма­ши­ни лег­ко зна­йти і в ін­тер­не­ті, та тіль­ки на ви­став­ці їх мо­жна по­ба­чи­ти на вла­сні очі, а всі за­пи­та­н­ня, що ви­ни­кли, з’ясу­ва­ти на мі­сці з пред­став­ни­ком ком­па­нії-ви­ро­бни­ка чи дистри­бу­то­ра.

Пор­цій­ні, се­кцій­ні, ка­ска­дні, ша­хтні…

Зокре­ма, пред­ста­вив свою екс­по­зи­цію за­вод еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня «Лу­бни­маш», який цьо­го ро­ку від­зна­чає своє 130-річ­чя. Се­ред но­ви­нок, про­де­мон­стро­ва­них за­во­дом, — пер­ша укра­їн­ська пор­цій­на зер­но­су­шар­ка, при­зна­че­на для ма­лих і се­ре­дніх фер­мер­ських го­спо­дарств. Ви­ро­бник акцен­ту­вав ува­гу від­ві­ду­ва­чів на та­ких мо­мен­тах, як про­сто­та кон­стру­кції су­шар­ки, мо­жли­вість ро­бо­ти на рі­зних ви­дах па­ли­ва,

а та­кож по­мір­на ці­на (до то­го ж 25–40% її вар­то­сті ком­пен­сує дер­жа­ва).

У стан­дар­тно­му ви­ко­нан­ні зер­но­су­шар­ка ком­пле­кту­є­ться те­пло­ге­не­ра­то­ром на дро­вах, який за ба­жа­н­ням по­ку­пця мо­же бу­ти пе­ре­о­бла­дна­но на ін­ші ви­ди твер­до­го па­ли­ва або на газ чи ди­зель. Та­кож ге­не­ра­тор має вбу­до­ва­ний те­пло­об­мін­ник, ви­ко­ри­ста­н­ня яко­го усу­ває кон­такт зер­на з про­ду­кта­ми го­рі­н­ня й іскра­ми. Су­ші­н­ня від­бу­ва­є­ться кон­ве­ктив­ним спосо­бом, збе­рі­га­ю­чи ор­га­но­ле­пти­чні вла­сти­во­сті зер­но­вих про­ду­ктів. Рів­но­мір­ність су­ші­н­ня до­ся­га­є­ться пе­ре­мі­шу­ва­н­ням га­ря­чо­го й хо­ло­дно­го по­ві­тря, а та­кож оща­дли­вим пе­ре­мі­шу­ва­н­ням са­мо­го зер­на, яке зав­дя­ки низь­кій швид­ко­сті обер­та­н­ня шне­ка май­же не по­шко­джу­є­ться. За­кри­ті ре­ду­кто­ри по­дов­жу­ють тер­мін екс­плу­а­та­ції і по­лег­шу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня су­шар­ки. Її се­ре­дня про­ду­ктив­ність по ку­ку­ру­дзі за зня­т­тя во­ло­ги з 24 до 14% ста­но­вить близь­ко 5 т/год.

– Кон­стру­кція до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти су­шар­ку як ста­ціо­нар­ну чи мо­біль­ну, її мо­жна роз­та­шу­ва­ти на будь-яко­му май­дан- чи­ку, — роз­по­вів про­ект-ме­не­джер за­во­ду «Лу­бни­маш» Павло Ну­жний. — Та­кож вар­то за­зна­чи­ти, що су­шар­ка обла­дна­на си­сте­мою ав­то­ма­ти­за­ції, що кон­тро­лює тем­пе­ра­тур­ні по­ка­зни­ки те­пло­ге­не­ра­то­ра, уві­мкне­н­ня­ви­мкне­н­ня змі­шу­ва­чів, пе­ре­си­па­н­ня. Зав­дя­ки цьо­му весь про­цес екс­плу­а­та­ції та об­слу­го­ву­ва­н­ня ма­ши­ни здій­снює один опе­ра­тор.

Ще один ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник — Ма­ло­ви­сків­ський за­вод су­шиль­но­го та еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня з Кі­ро­во­град­ської обла­сті при­віз на ви­став­ку вла­сну мо­дуль­ну су­шар­ку «Са­пфір». У ній ре­а­лі­зо­ва­но те­хно­ло­гію су­ші­н­ня, у якій на­грі­те по­ві­тря про­хо­дить пер­пен­ди­ку­ляр­но до зер­на, що ру­ха­є­ться в ко­лон­ках, зав­дя­ки чо­му ма­ши­на зда­тна за один про­хід які­сно про­су­ши­ти зер­но во­ло­гі­стю по­над 35%.

Кон­стру­кція та прин­цип ро­бо­ти мо­дуль­них су­ша­рок «Са­пфір», за за­пев­не­н­ням ви­ро­бни­ка, за­по­бі­га­ють пе­ре­грі­ву зер­на, за­без­пе­чу­ють рів­но­мір­ність су­ші­н­ня та еко­но­мію па­ли­ва. Па­ли­вом мо­же бу­ти при­ро­дний або скра­пле­ний газ, ди­зель, со­ло­ма, трі­ски, пе­ле­ти то­що. Паль­ни­ки низь­ко­го по­лум’я за­без­пе­чу­ють пов­ні­ше зго­ря­н­ня па­ли­ва, зни­жу­ю­чи йо­го ви­тра­ти, по­рів­ню­ю­чи з ана­ло­гі­чним обла­дна­н­ням, на 20%.

Ши­ро­кий мо­дель­ний ряд зер­но­су­ша­рок до­зво­ляє пі­ді­бра­ти на­йопти­маль­ні­шу за про­ду­ктив­ні­стю й стро­ком оку­пно­сті ма­ши­ну як для го­спо­дарств-зер­но­ви­ро­бни­ків, так і для

зер­но­при­ймаль­них під­при­ємств. До то­го ж про­ду­ктив­ність будь-якої мо­де­лі мо­жна збіль­ши­ти, до­бу­ду­вав­ши до­да­тко­ві зер­но­ві ко­ло­ни або вста­но­вив­ши верх­ній мо­дуль.

Ще одні ко­лон­ко­ві зер­но­су­шар­ки Linkor пред­ста­ви­ло сто­ли­чне ТОВ «Агро­те­пло Груп».

Осо­бли­ві­стю про­по­но­ва­них ком­па­ні­єю ма­шин є мо­жли­вість пра­цю­ва­ти в ре­жи­мі «пов­но­го на­грі­ву», що до­зво­ляє збіль­ши­ти їх про­ду­ктив­ність май­же вдві­чі. Рі­зні мо­де­лі су­ша­рок ма­ють один, два або три мо­ду­лі й за­ле­жно від кіль­ко­сті ко­лон мо­жуть су­ши­ти від 9 до 60 т зер­на на го­ди­ну за зня­т­тя 10% во­ло­го­сті. Осо­бли­во­стя­ми кон­стру­кції є осна­ще­н­ня ма­шин пер­фо­ро­ва­ни­ми ре­ше­та­ми з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі, по­си­ле­не ме­та­ле­ве крі­пле­н­ня шне­ка, на­яв­ність май­дан­чи­ків об­слу­го­ву­ва­н­ня та по­ру­чнів без­пе­ки. Су­шар­ки обла­дна­но ру­чною й ав­то­ма­ти­зо­ва­ною си­сте­ма­ми ке­ру­ва­н­ня, що до­зво­ляє від­сте­жу­ва­ти па­ра­ме­три ро­бо­ти обла­дна­н­ня.

На­яв­ність двох не­за­ле­жних один від одно­го ка­на­лів ке­ру­ва­н­ня збіль­шує на­дій­ність ро­бо­ти. Ви­мі­рю­ва­н­ня тем­пе­ра­ту­ри зер­на й аген­та су­ші­н­ня про­во­ди­ться з рі­зних то­чок, да­тчи­ки тем­пе­ра­ту­ри роз­та­шо­ва­ні все­ре­ди­ні зер­но­вих ко­лон і про­хо­дять по всій дов­жи­ні пер­фо­ро­ва­но­го кор­пу­су су­шар­ки.

Се­рій­но зер­но­су­шар­ки Linkor обла­дну­ють те­пло­ге­не­ра­то­ра­ми на при­ро­дно­му га­зі, та ви­ро­бник не прив’язує їх до яко­гось одно­го ви­ду па­ли­ва. Зокре­ма, ком­па­нія про­по­нує та­кож те­пло­ге­не­ра­то­ри на твер­до­му па­ли­ві, у їх кон­стру­кції ви­ко­ри­сто­вує V-по­ді­бний паль­ник, який ефе­ктив­но спа­лює пе­ле­ти, гра­ну­ли, трі­ску фра­кці­єю до 45 мм, лу­шпи­н­ня олійних куль­тур, сіль­го­спвід­хо­ди й на­віть по­ро­шко­ве ву­гі­л­ля.

Окрім ві­тчи­зня­них су­ша­рок на ви­став­ці бу­ло пред­став­ле­но й ана­ло­гі­чне за­кор­дон­не обла­дна­н­ня. Зокре­ма, мо­жна від­зна­чи­ти бра­зиль­ські су­шар­ки ка­ска­дно­го ти­пу Comil, які в Укра­ї­ні про­дає, мон­тує й об­слу­го­вує ком­па­нія Agrosteel Technologies із Бі­лої Цер­кви.

Ди­стри­бу­тор за­пев­няє, що у цих су­шар­ках до­бре про­ду­ма­на за­кри­та си­сте­ма те­пло­об­мі­ну, во­ни за­хи­ще­ні від до­щу й ві­тру, ма­ють си­сте­му ре­ку­пе­ра­ції те­пла. Су­шар­ки Comil не бо­я­ться не­очи­ще­но­го зер­на, в них не­має зон пе­ре­грі­ву. Про­те го­лов­на їх від­мін­ність по­ля­гає в то­му, що те­пло­ва оброб­ка зер­на по­чи­на­є­ться з не­ви­со­ких тем­пе­ра­тур: во­но по­сту­по­во про­грі­ва­є­ться, по­тім по­тра­пляє в зо­ну ма­кси­маль­но­го на­грі­ву, і вже звід­ти пе­ре­мі­ща­є­ться в зо­ну охо­ло­дже­н­ня. Це до­зво­ляє за­по­біг­ти роз­трі­ску­ван­ню зер­на.

Су­шар­ки Comil та­кож мо­жуть пра­цю­ва­ти не ли­ше не га­зу, а й на твер­до­му па­ли­ві — трі­сці, пе­ле­тах, не­ве­ли­ких тю­ках со­ло­ми. Для цьо­го їх осна­щу­ють окре­мим пі­чним при­мі­ще­н­ням, а на ви­па­док пе­ре­бо­їв із по­ста­ча­н­ням твер­до­го па­ли­ва ви­ро­бник пе­ред­ба­чив мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня за­па­сно­го паль­ни­ка на при­ро­дно­му га­зі або про­па­ні. Кон­стру­кція су­шар­ки до­во­лі про­ста, то­му на її без­пе­ре­бій­ну ро­бо­ту діє га­ран­тія про­тя­гом 5 ро­ків.

– Бра­зиль­ські еле­ва­то­ри пра­цю­ють 365 днів на рік, пе­ре­ро­бля­ю­чи 200 млн тонн вро­жаю, тож до їх до­сві­ду вар­то при­ди­ви­тись. У нас в Укра­ї­ні вже є 13 еле­ва­тор­них ком­пле­ксів, які ми обла­дна­ли су­шар­ка­ми Comil, і спе­ці­а­лі­сти, які на них пра­цю­ють, ціл­ком за­до­во­ле­ні, бо це еко­но­мі­чно ви­гі­дно. Якщо на зви­чай­них су­шар­ках су­ші­н­ня 1 тон­но-від­со­тка об­хо­ди­ться в 40–50 грн, то на бра­зиль­ських — не біль­ше як 12, ура­хо­ву­ю­чи вар­тість еле­ктро­енер­гії та зар­пла­ту пер­со­на­лу, — на­го­ло­сив за­сту­пник ди­ре­кто­ра бі­ло­цер­ків­ської ком­па­нії Оле­ксандр Іван­чен­ко.

Тран­спорт­не обла­дна­н­ня

Пі­сля су­ша­рок дру­гим за ма­со­ві­стю пред­став­ле­н­ня на ви­став­ці еле­ва­тор­ним обла­дна­н­ням бу­ли рі­зно­ма­ні­тні транс­порт­ні при­строї для пе­ре­мі­ще­н­ня зер­на — від са­мо­плив­них уста­но­вок до но­рій і пе­ре­сув­них зер­но­ме­тів. Се­ред них та­кож бу­ли но­вин­ки, при­чо­му за­про­по­но­ва­ні са­ме ві­тчи­зня­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми.

Так, ком­па­нія «Еле­ва­тор­ні си­сте­ми» з Дні­пра при­ве­зла на «Агро-2018» транс­пор­те­ри й но­рії, які ви­ро­бляє вже близь­ко 5 ро­ків. Упер­ше на цій ви­став­ці ком­па­нія пред­ста­ви­ла свою но­ву роз­роб­ку — за­кри­тий стрі­чко­вий са­мо­за­чи­сний транс­пор­тер, ві­тчи­зня­них ана­ло­гів яко­му не­має: до цьо­го в кра­ї­ну по­став­ля­ли тіль­ки по­ді­бне обла­дна­н­ня аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­цтва.

– Ми над цим транс­пор­те­ром дов­го пра­цю­ва­ли, до­ро­бля­ли йо­го, вдо­ско­на­лю­ва­ли, — роз­по­вів ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жу «Еле­ва­тор­них си­стем» Оле­ксандр Шпи­тько. — Та­ка те­хні­ка сьо­го­дні ду­же за­пи­ту­ва­на, бо всі еле­ва­то­ри пра­гнуть змен­ши­ти бій зер­на.

Якщо еле­ва­тор пе­ре­ва­лює 300 тис. тонн зер­на на се­зон, то на­віть 2% бою — це ко­ло­саль­ні втра­ти, зокре­ма й у гро­шах. А стрі­чко­ві транс­пор­те­ри на від­мі­ну від лан­цю­го­вих пра­кти­чно не трав­му­ють зер­но.

На­то­мість стрі­чко­вий транс­пор­тер ба­га­то пи­лить, зер­но з ньо­го ча­сто об­си­па­є­ться. Усу­ну­ти ці не­до­лі­ки час­тко­во до­зво­ляє за­кри­та кон­стру­кція, і еле­ва­то­ри ча­сто са­мо­стій­но об­ши­ва­ють стрі­чко­ві транс­пор­те­ри ме­та­лом, але во­дно­час отри­му­ють не­об­хі­дність по­стій­но­го їх чи­ще­н­ня, адже не­при­бра­не з ко­ро­ба про­си­па­не зер­но із ча­сом за­гни­ває. Осо­бли­вість за­про­по­но­ва­но­го «Еле­ва­тор­ни­ми си­сте­ма­ми» за­кри­то­го стрі­чко­во­го транс­пор­те­ра в то­му, що стрі­чка в ньо­му ру­ха­є­ться по ни­жньо­му дни­щу, і все, що зси­па­є­ться зі стрі­чки, по­тім, у кін­це­вій ча­сти­ні транс­пор­те­ра, ло­па­тка­ми ски­да­є­ться на­зад на стрі­чку. Пер­ші зраз­ки цих транс­пор­те­рів уже пра­цю­ють на двох еле­ва­то­рах ком­па­ній Со­fcо і «Бун­ге Укра­ї­на» і ма­ють схваль­ні від­гу­ки. За ефе­ктив­ні­стю й на­дій­ні­стю во­ни не по­сту­па­ю­ться аме­ри­кан­ським ана­ло­гам, а їхня ці­на вдві­чі ниж­ча.

Ве­ли­кий пе­ре­лік транс­порт­но­го обла­дна­н­ня для еле­ва­то­рів пред­ста­вив оде­ський за­вод «Про­дмаш», що вхо­дить у кор­по­ра­цію «Ве­лес-Агро». Під­при­єм­ство ви­пу­скає скреб­ко­ві, стрі­чко­ві, шне­ко­ві транс­пор­те­ри рі­зної

дов­жи­ни й по­ту­жно­сті як для го­ри­зон­таль­но­го, так і по­хи­ло­го роз­та­шу­ва­н­ня. На ви­став­ці бу­ло продемонстровано скреб­ко­вий кон­ве­єр К4-УТФ, від­мін­ні­стю яко­го є кон­стру­кція про­хі­дних се­кцій, ви­го­тов­ле­них у фор­мі ціль­но­го штам­по­ва­но­го ко­ро­ба з тов­щи­ною стін­ки 3–4 мм. Ко­роб мо­же бу­ти фу­те­ро­ва­ний по­лі­а­мі­дни­ми пли­та­ми або пли­та­ми з ви­со­ко­мі­цної ста­лі. На за­мов­ле­н­ня клі­єн­та, за­ле­жно від дов­жи­ни кон­ве­є­ра та ви­со­ти пі­ді­йма­н­ня ван­та­жів, про­хі­дні се­кції ко­ро­бів мо­жуть ви­го­тов­ля­ти­ся з під­три­му­валь­ни­ми ро­ли­ка­ми або з під­три­му­валь­ною верх­ньою гіл­кою. Ма­кси­маль­на ви­ро­бни­ча по­ту­жність кон­ве­є­ра за­ле­жно від ши­ри­ни ко­ро­ба, яка мо­же бу­ти 200, 320, 500 або 600 мм, ста­но­вить від 50 до 350 т/год. Кон­ве­єр при­зна­че­но як для го­ри­зон­таль­но­го вста­нов­ле­н­ня, так і мон­та­жу під ку­том на­хи­лу до 70°.

Традиційно на сто­ли­чній ви­став­ці пред­ста­вив своє тран­спорт­не обла­дна­н­ня хар­ків­ський за­вод «Со­кол». Що­прав­да, на стен­ді ви­ро­бни­ка вда­ло­ся роз­мі­сти­ти пе­ре­ва­жно окре­мі ву­зли цьо­го обла­дна­н­ня.

— Осо­бли­ві­стю на­шо­го транс­порт­но­го уста­тку­ва­н­ня є ща­дне став­ле­н­ня до зер­на. Цьо­го до­зво­ля­ють до­сяг­ти кіль­ка те­хно­ло­гій. Зокре­ма, ми фу­те­ру­є­мо по­лі­у­ре­та­ном зно­шу­ва­ні ча­сти­ни — дни­ща кон­ве­є­рів, го­лов­ки но­рій, ски­дні па­труб­ки но­рій, еле­мен­ти са­мо­плив­них си­стем, за­ван­та­жу­валь­них се­кцій то­що. Крім то­го, ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ори­гі­наль­ні ав­тор­ські кон­стру­кції де­яких ву­злів, — роз­по­вів ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жу Сергій Не­кра­сов.

Цьо­го ро­ку за­вод «Со­кол» ви­го­то­вив но­вин­ку — зер­но­мет для за­ван­та­же­н­ня 20і 40-фу­то­вих за­лі­зни­чних кон­тей­не­рів, який ни­ні про­хо­дить ви­про­бу­ва­н­ня. Пі­сля то­го як ма­ши­на про­де­мон­струє свою пра­це­зда­тність на одно­му з еле­ва­то­рів, її бу­де за­пу­ще­но в се­рію. Та­кож цьо­го­річ за­вод став уча­сни­ком про­гра­ми ком­пен­са­ції сіль­го­спви­ро­бни­кам ча­сти­ни вар­то­сті при­дба­но­го обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва: 25% дер­жа­ва по­вер­не се­ре­днім і ве­ли­ким сіль­го­спви­ро­бни­кам і 40% — ма­лим фер­мер­ським го­спо­дар­ствам із зе­мель­ним бан­ком до 500 га.

Ка­над­ські шне­ко­ві транс­пор­те­ри для за­ван­та­же­н­ня зер­на, ста­ціо­нар­ні й мо­біль­ні на «Агро-2018» пред­ста­ви­ло ПП «Сам­по». За їх до­по­мо­гою мо­жна за­ван­та­жу­ва­ти ав­то­мо­бі­лі, за­лі­зни­чні ва­го­ни, си­ло­си, під­ло­го­ві схо­ви­ща. На скла­ді ком­па­нії в Укра­ї­ні на­яв­ні рі­зні мо­де­лі по­ту­жні­стю від 20 до 130 т/год. Мо­біль­ні транс­пор­те­ри ви­ко­на­но на ко­ле­сах, на ра­мі, до­зво­ля­ють змі­ню­ва­ти ви­со­ту за­ван­та­же­н­ня.

— У нас у кра­ї­ні та­кі транс­пор­те­ри біль­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють для за­ван­та­же­н­ня у ва­го­ни, для фор­му­ва­н­ня бур­тів зер­на. За­во­зи­мо їх із 2014 ро­ку. Шне­ко­ві транс­пор­те­ри ма­ють по­пит у фер­ме­рів, трей­де­рів. Є мо­де­лі з еле­ктро­дви­гу­на­ми, з бен­зи­но­ви­ми, а та­кож та­кі, що пра­цю­ють від ВВП тра­кто­ра. Крім то­го, ми про­по­ну­є­мо мо­біль­ні стрі­чко­ві кон­ве­є­ри по­ту­жні­стю за­ван­та­же­н­ня до 380 тонн на го­ди­ну й дов­жи­ною до 36 ме­трів. Во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для за­ван­та­же­н­ня су­ден, барж із бе­ре­га, ро­бля­чи не­по­трі­бни­ми гро­мі­зд­кі й до­ро­гі пор­то­ві кра­ни. Та­кі кон­ве­є­ри вже пра­цю­ють на Дні­прі, крім то­го, ни­ми ван­та­жать су­дна де­двей­том 40–50 тис. тонн на мор­ських тер­мі­на­лах у Чор­но­мор­ську, Ре­ні, — роз­по­вів ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ПП «Сам­по»

Оле­ксій Дуд­ко.

Що ще по­трі­бно еле­ва­то­ру

На від­мі­ну від су­ша­рок і транс­порт­них ме­ха­ні­змів ін­шо­го еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня на ви­став­ці бу­ло пред­став­ле­но мен­ше. Зокре­ма, йде­ться і про очи­сні уста­нов­ки. Основ­ни­ми їх екс­по­нен­та­ми на «Агро-2018» ста­ли ком­па­нії «Ае­ро­мех», «За­вод Фа­дє­є­ва» та за­вод ім. Фрун­зе. Як зав­жди, ком­па­нія «Ае­ро­мех» про­де­мон­стру­ва­ла свої по­ві­тря­ні се­па­ра­то­ри САД для кіль­ка­сту­пе­не­во­го очи­ще­н­ня й ка­лі­бру­ва­н­ня зер­на та на­сі­н­ня олійних куль­тур, то­ді як «За­вод Фа­дє­є­ва» пред­ста­вив очи­сно-ка­лі­бру­валь­ні ма­ши­ни, ре­ше­та й си­та для про­сі­ю­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур. За­вод ім. Фрун­зе та­кож

по­ка­зав ве­ли­кий ви­бір ре­шіт для зер­но­очи­сних ма­шин і зер­но­су­ша­рок рі­зних ви­ро­бни­ків.

Се­ред іно­зем­них ви­ро­бни­ків бу­ла пред­став­ле­на ком­па­нія В2В-Agro, але її очи­сні ма­ши­ни й се­па­ра­то­ри орі­єн­то­ва­ні не так на еле­ва­тор­ни­ків, як на на­сін­нє­ві за­во­ди, бо їхнім го­лов­ним при­зна­че­н­ням є не до­роб­ка то­вар­но­го зер­на, а пі­дго­тов­ка на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу.

По­де­ку­ди на ви­став­ці мо­жна бу­ло на­тра­пи­ти й на не­спе­ци­фі­чне обла­дна­н­ня, роз­ра­хо­ва­не не тіль­ки на еле­ва­тор­ні під­при­єм­ства. Так, ТОВ «Ве­ста МК» із Хар­ко­ва пред­ста­ви­ло вла­сну за­па­тен­то­ва­ну роз­роб­ку ав­то­мо­біль­них ваг із дов­жи­ною ван­та­жо­при­ймаль­ної пла­тфор­ми до 24 м, на яких мо­жна зва­жу­ва­ти на­віть єв­ро­зер­но­во­зи з при­че­па­ми по­дов­же­ної ко­лі­сної ба­зи. За­ле­жно від мо­де­лі ме­жа зва­жу­ва­н­ня на ва­гах ся­гає 40–100 т. Кон­стру­кція ваг — гер­ме­ти­чна, тоб­то за­хи­ще­на від по­тра­пля­н­ня все­ре­ди­ну во­ло­ги й пи­лу, во­ни ада­пто­ва­ні під на­ші клі­ма­ти­чні умо­ви (ді­а­па­зон ро­бо­чих тем­пе­ра­тур ста­но­вить від –30 до +50 °С), а еле­ктрон­на скла­до­ва ваг має вбу­до­ва­ний за­хист від ди­стан­цій­но­го впли­ву на ре­зуль­та­ти зва­жу­ва­н­ня й від при­єд­на­н­ня сто­рон­ніх при­ла­дів.

Зві­сно, в не­ве­ли­кій жур­наль­ній стат­ті не­мо­жли­во роз­по­ві­сти про всі ком­па­нії та всю пред­став­ле­ну ни­ми на «Агро-2018» еле­ва­тор­ну те­хні­ку. По­за рам­ка­ми пу­блі­ка­ції за­ли­ши­ли­ся ве­ли­кі ві­тчи­зня­ні й іно­зем­ні «си­стем­ні» ви­ро­бни­ки уста­тку­ва­н­ня для до­роб­ки й збе­рі­га­н­ня зер­на. Так, ці­ка­ви­ми бу­ли екс­по­зи­ції ми­ко­ла­їв­ської ком­па­нії «Юге­ле­ва­тор», бі­ло­цер­ків­ської «Агро­мон­та­жбуд», пред­став­ни­ка аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­ка еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня Sukup — ТОВ «Де­ме­тра» та пред­став­ни­ка ін­шої зна­ної на рин­ку тор­го­вої мар­ки GSI — ТОВ «Фарм Агро». Про­те ви­став­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки в Укра­ї­ні цьо­го ро­ку не оста­н­ня, і ми ще на­до­лу­жи­мо пропу­ще­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.