На­ле­жна го­дів­ля кра­ще, ніж лі­ку­ва­н­ня

Кон­цепт «ан­ти­біо­тик-фрі» пе­ред­ба­чає го­дів­лю тва­рин фер­мен­то­ва­ни­ми рі­па­ком і со­єю для за­по­бі­га­н­ня про­блем зі здо­ров’ям тва­рин. А ко­ли не­має про­блем, не по­трі­бні й ан­ти­біо­ти­ки

The Ukrainian Farmer - - Зміст - МАРИНА ТЕРЕЩЕНКО

ВУкра­ї­ні за­пра­цю­вав за­вод із ви­ро­бни­цтва ви­со­ко­які­сних про­те­ї­но­вих до­ба­вок для ком­бі­кор­мів ТОВ «Єв­ро­пей­ський Про­те­їн Укра­ї­на». Цей за­вод є тре­тім у сві­ті й пер­шим у на­шій кра­ї­ні, тож за­снов­ни­кам є чим пи­ша­ти­ся. Про пе­ре­ва­ги й ін­но­ва­ції для ві­тчи­зня­но­го тва­рин­ни­цтва го­во­ри­ли під час уро­чи­сто­го від­кри­т­тя но­вих по­ту­жно­стей у смт Ро­ки­тне, що на Ки­їв­щи­ні.

Пре­зен­та­ція за­во­ду

Близь­ко двох ро­ків то­му бу­ло роз­по­ча­то транс­фор­ма­цію на­пів­зруй­но­ва­но­го ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду на су­ча­сне ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чне ви­ро­бни­цтво. Ра­ні­ше на цьо­му мі­сці був між­кол­го­спний ком­бі­кор­мо­вий за­вод, що не фун­кціо­ну­вав май­же п’ять ро­ків, тож до­ве­ло­ся за­мі­ни­ти аб­со­лю­тно все обла­дна­н­ня та пе­ре­пла­ну- ва­ти. Те­пер но­ве під­при­єм­ство мо­же ви­да­ва­ти 4 тис. тонн го­то­вої про­ду­кції на мі­сяць. Та­кий об­сяг до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти по­тре­би як вну­трі­шньо­го рин­ку, так і від­прав­ля­ти про­ду­кцію на екс­порт на рин­ки Єв­ро­пи, Близь­ко­го Схо­ду й Азії. Як за­зна­ча­ють у ком­па­нії, сьо­го­дні у сві­ті існує два та­ких за­во­ди — в Аме­ри­ці та Да­нії. Остан­ній, хоч і був збу­до­ва­ний, щоб за­до­воль­ни­ти ри­нок Єв­ро­пи, вже не справ­ля­є­ться че­рез зро­ста­н­ня по­пи­ту. Го­спо­да­рі ви­рі­ши­ли, що дан­ські по­ту­жно­сті пра­цю­ва­ти­муть на за­без­пе­че­н­ня рин­ків Ні­меч­чи­ни, Бель­гії, Ні­дер­лан­дів, Фран­ції й Іспа­нії. Тим ча­сом за­вод у смт Ро­ки­тно­му має за­без­пе­чи­ти по­тре­би но­вих і ста­рих клі­єн­тів у Схі­дній Єв­ро­пі. Про­ду­кція дасть мо­жли­вість го­спо­да­рям, як за­зна­ча­ють за­снов­ни­ки, впро­ва­ди­ти си­сте­му «ан­ти­біо­тик-фрі» — утри­ма­н­ня й від­го­дів­ля тва-

рин без за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків. За­снов­ни­ка­ми ТОВ «Єв­ро­пей­ський Про­те­їн Укра­ї­на» ви­сту­па­ють ні­ме­цька Agrolife GmbH і дан­ська Fermentationexperts AS, яка одно­ча­сно є вла­сни­ком па­тен­то­ва­ної те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва.

Пе­ре­ва­ги те­хно­ло­гії

За­снов­ни­ки за­во­ду впев­не­ні, що укра­їн­ські агра­рії оці­нять но­ві­тній про­дукт, однак спо­ча­тку роз­бе­рі­мо­ся, чо­му на фер­мен­то­ва­ні со­є­вий і рі­па­ко­вий шро­ти та­кий ве­ли­кий по­пит у Єв­ро­пі й ін­ших кра­ї­нах.

Фер­мен­та­ція — це те­хно­ло­гія май­бу­тньо­го в го­дів­лі свій­ських тва­рин. За­па­тен­то­ва­на дан­ця­ми те­хно­ло­гія фер­мен­та­ції мо­ло­чно­ки­сли­ми ба­кте­рі­я­ми до­зво­ляє транс­фор­му­ва­ти про­те­ї­ни сої та рі­па­ку в лег­ко­за­сво­ю­ва­ну фор­му, а ан­ти­по­жив­ні олі­го­са­ха­ри­ди (не­за­сво­ю­ва­ні цукри) пе­ре­тво­рю­ва­ти на ор­га­ні­чну мо­ло­чну ки­сло­ту. Ор­га­ні­чна мо­ло­чна ки­сло­та фер­мен­то­ва­но­го шро­ту по­ни­жує рН шлун­ку, збіль­шує актив­ність фер­мен­тів трав­ле­н­ня й має пря­му ан­ти­ба­кте­рі­аль­ну дію. Опо­се­ред­ко­ва­но як дже­ре­ло енер­гії для мі­кро­ор­га­ні­змів спри­яє утво­рен­ню ки­шко­во­го сли­зу.

За­вод про­по­нує фер­мен­то­ва­ні со­є­вий і рі­па­ко­вий шро­ти. В Укра­ї­ні фер­мен­то­ва­ний со­є­вий шрот бу­де ві­до­мий під мар­кою EPU 500 SPC-F, у Єв­ро­пі — EP200. Рі­па­ко­вий, у свою чер­гу, — EPU 400 SPC-F і EP100 від­по­від­но.

Про­ду­кція зда­тна за­мі­ни­ти до­ро­гі ін­гре­ді­єн­ти в кор­мі по­ро­сят, та­кі як: ри­бна му­ка, ор­га­ні­чні ки­сло­ти, пла­зма кро­ві то­що. Се­ред ін­ших пе­ре­ваг та­кож за­зна­ча­ють:

• від­су­тність ан­ти­по­жив­них чин­ни­ків;

• за­сво­ю­ва­ність про­те­ї­ну до 96%;

• по­кра­ще­н­ня за­сво­ю­ва­но­сті фо­сфо­ру у 2,4 ра­за;

• на­яв­ність мо­ло­чної ки­сло­ти (5–7%) і жи­вих ла­кто­ба­кте­рій;

• фер­мен­то­ва­ний рі­па­ко­вий шрот мі­няє мі­кро­біо­ту й змен­шує ба­кте­рі­аль­ний тиск у сви­нар­ни­ку;

• по­кра­ще­н­ня здо­ров’я сви­ней і під­ви­ще­н­ня при­ро­дної стій­ко­сті до за­хво­рю­вань;

• здо­ро­вий мі­кро­біом сви­но­ма­ток дає більш одно­рі­дний і жит­тє­зда­тний при­плід, а мо­ло­чність під­ви­щу­є­ться на 7–10%.

Окре­мо слід зу­пи­ни­ти­ся на по­ро­ся­тах. Під час пре­зен­та­ції за­во­ду бу­ли про­де­мон­стро­ва­ні ду­же до­брі ре­зуль­та­ти ви­про­бу­ва­н­ня фер­мен­то­ва­но­го рі­па­ку EPU 400 SPC-F.

Екс­пе­ри­мент від­бу­вав­ся на­сту­пним чи­ном: на ко­мер­цій­ній фер­мі в Поль­щі по­ро­сят роз­по­ді­ли­ли на чо­ти­ри гру­пи. Пер­шій гру­пі не за­да­ва­ли жо­дних лі­кар­ських пре­па­ра­тів чи до­мі­шок, дру­гій — оксид цин­ку, тре­тій у ра­ціон до­да­ва­ли +8% фер­мен­то­ва­но­го рі­па­ко- во­го шро­ту, а че­твер­тій — 10% фер­мен­то­ва­но­го ра­псо­во­го шро­ту EPU 400 SPC-F до основ­но­го ра­ціо­ну. Пе­рі­од про­ве­де­н­ня — 10 днів до від­лу­че­н­ня й до ві­ку в 91 день. Ре­зуль­та­ти по­ка­за­ли збіль­ше­н­ня ва­ги в тре­тій і че­твер­тій гру­пах на ви­хо­ді з до­ро­щу­ва­н­ня на 1 кг. Окрім то­го, спо­сте­рі­га­ла­ся ефе­ктив­ні­ша кон­вер­сія кор­му, осо­бли­во в 1–30 дні пі­сля від­лу­че­н­ня по­ро­сят. До то­го ж збіль­ши­ла­ся ад­сорб­цій­на зда­тність і по­кра­щи­ла­ся про­ти­дія ба­кте­рі­аль­ним ін­фе­кці­ям, як на­слі­док, змен­ши­ли­ся ді­а­реї, осо­бли­во, як по­рів­ня­ти з пер­шою гру­пою тва­рин.

Йенс Ле­гарт, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Fermentationexperts AS, та Бо­рис Ко­баль, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та ве­те­ри­на­рії Держ­прод­спо­жив­слу­жби

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.