Вік для від­лу­че­н­ня

Від­лу­че­н­ня по­ро­сят від сви­но­ма­ток — це не ли­ше най­важ­чий час у жит­ті по­ро­сят, а й кри­ти­чний пе­рі­од для збе­ре­же­н­ня від­твор­ної зда­тно­сті сви­но­ма­ток

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ЮРІЙ МУСІЄНКО, до­цент ка­фе­дри аку­шер­ства Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет

Від­лу­че­н­ня по­ро­сят від сви­но­ма­ток — ва­жли­вий те­хно­ло­гі­чний про­цес у ви­ро­щу­ван­ні сви­ней. Не­пра­виль­не від­лу­че­н­ня мо­же впли­ну­ти на стан здо­ров’я сви­но­ма­ток, їхню про­ду­ктив­ність, три­ва­лість збе­ре­же­н­ня ви­со­кої ба­га­то­плі­дно­сті, на втра­ту ни­ми ва­ги (до 40 кг і біль­ше), на їх при­хід в охо­ту й пе­ре­гу­ли, на ви­ни­кне­н­ня ма­сти­тів й ін­ших за­хво­рю­вань мо­ло­чної за­ло­зи. А та­кож спри­чи­ни­ти на­ро­дже­н­ня не­до­ро­з­ви­не­них, а то й мер­твих по­ро­сят, то­ді як вла­сни­ки тва­рин по­стій­но на­ма­га­ю­ться під­ви­щи­ти ін­тен­сив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня сви­но­ма­ток й отри­му­ва­ти від них про­тя­гом ро­ку біль­ше опо­ро­сів і по­ро­сят.

Стрес у по­ро­сят мо­же спри­чи­ня­ти чи­ма­ла кіль­кість чин­ни­ків: від­су­тність сви­но­ма­тки та ви­клю­че­н­ня з ра­ціо­ну ма­те­рин­сько­го мо­ло­ка (звід­си від­чу­т­тя го­ло­ду), змі­на як са­мо­го кор­му, так і всі­єї си­сте­ми го­дів­лі (збіль­ше­н­ня норм го­дів­лі), змі­на при­мі­ще­н­ня, а от­же, й мі­кро­клі­ма­ту в ньо­му, об’єд­на­н­ня гнізд із пе­ре­гру­пу­ва­н­ням по­го­лів’я та змі­на став­ле­н­ня пра­ців­ни­ків го­спо­дар­ства до по­ро­сят.

Тер­мі­ни та ме­то­ди під­го­тов­ки по­ро­сят до від­лу­че­н­ня мо­жуть впли­ну­ти на їхній подаль­ший ріст, а от­же, і тер­мін на­бу­т­тя ре­а­лі­за­цій­ної кон­ди­ції. А не­ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня кор­мів, від­мо­ва від до­да­ва­н­ня в ра­ціон ма­те­рин­сько­го мо­ло­ка зни­жу­ють апе­тит у по­ро­сят і спри­чи­ня­ють ано­ре­ксію, що при­зво­дить до за­хво­рю­вань шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту й ди­халь­них шля­хів. Тим не мен­ше на­у­ко­ві до­ся­гне­н­ня в ге­не­ти­ці та се­ле­кції, хі­мії й біо­хі­мії, фі­зіо­ло­гії та мі­кро­біо­ло­гії, до­зво­ля­ють у ви­ро­бни­цтві ком­бі­кор­мів так їх зба­лан­су­ва­ти за амі­но­ки­сло­та­ми, мі­кро-, ма­кро­еле­мен­та­ми, ві­та­мі­на­ми та в ра­зі по­тре­би до­да­ти ан­ти­біо­ти­ки, що спри­яє лі­кві­да­ції не­га­тив­них на­слід­ків від ран­ньо­го й ду­же ран­ньо­го від­лу­че­н­ня по­ро­сят.

Строк від­лу­че­н­ня по­ро­сят остан­нім ча­сом ви­кли­кає ба­га­то су­пе­ре­чок і ство­рює при­во­ди для на­у­ко­вих до­слі­джень. У до­сту­пній лі­те­ра­ту­рі опи­са­но ве­ли­ку кіль­кість си­стем від­лу­че­н­ня по­ро­сят за­ле­жно від їхньо­го ві­ку. Однак мо­жна ви­ді­ли­ти дві пов­ні­стю про­ти­ле­жних дум­ки. Пер­ша го­во­рить, що чим пі­зні­ше від­лу­чи­ти по­ро­ся від ма­те­рі, тим кра­ще. Тим ча­сом дру­га — чим ра­ні­ше, тим кра­ще. А між дво­ма край­ні­ми лан­ка­ми існує ще низ­ка до­слі­джень про від­лу­че­н­ня у 60-, 45-, 35-, 30-, 28-, 26-, 21-, 10-ден­но­му ві­ці.

Ві­длу­ча­ти по­ро­сят від сви­но­ма­ток яко­мо­га пі­зні­ше ре­ко­мен­ду­ють для вла­сни­ків одні­єї сви­но­ма­тки, яку ви­ро­щу­ють для вла­сних по­треб на по­бу­то­во­му кор­мі в са­раї без су­ча­сно­го обла­дна­н­ня. Від­лу­че­н­ня у 60-ден­но­му ві­ці вва­жа­є­ться тра­ди­цій­ним, йо­го актив­но за­сто­со­ву­ва­ли ми­ну­ло­го сто­річ­чя й ни­ні за­сто­со­ву­ють на де­яких пле­мін­них за­во­дах, у пле­мін­них го­спо­дар­ствах і пле­мін­них фер­мах (ре­про­ду­кто­рах). У 45-ден­но­му ві­ці по­ро­сят від­лу­ча­ють у при­ва­тних ви­ро­бни­чих ре­про­ду­кто­рах го­спо­дарств і ком­пле­ксів, а та­кож у не­ве­ли­ких за­ста­рі­лих при­ва­тних го­спо­дар­ствах або фер­мах за від­су­тно­сті су­ча­сних умов і зба­лан­со­ва­них ком­бі­кор­мів. До 35 діб за­ко­но­дав­чо обме­жи­ли мі­ні­маль­ний вік від­лу­че­н­ня по­ро­сят від сви­но­ма­ток Шве­ція й Швей­ца­рія. При­чо­му це обме­же­н­ня об­ґрун­то­ва­но біль­ше бо­роть­бою за са­мо­по­чу­т­тя по­ро­сят за від­су­тно­сті будь-яких на­у­ко­вих до­слі­джень. У 30 днів ре­ко­мен­ду­ють ві­длу­ча­ти біль­шість до­слі­дни­ків, до то­го ж, як ви­дно з та­бли­ці, від сви­но­ма­тки вда­є­ться отри­ма­ти до 2,4 опо­ро­су на рік і не мен­ше як 24 по­ро­сят.

У кра­ї­нах ЄС мі­ні­маль­ний вік від­лу­че­н­ня по­ро­сят за­ко­но­дав­чо обме­же­но 28 до­ба­ми, але про­пи­са­но мо­жли­вість за на­яв­но­сті умов і від­по­від­но­го ве­те­ри­нар­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня зни­жу­ва­ти цей вік. У Да­нії, кра­ї­ні, ві­до­мій на весь світ сво­їм сви­нар­ством, біль­шість по­ро­сят від­лу­ча­ють са­ме у ві­ці 28 діб. А у Ве­ли­кій Бри­та­нії ти­по­вим ві­ком від­лу­че­н­ня по­ро­сят є 25 до­ба. В Азії пе­ре­ва­жно від­лу­ча­ють у ві­ці 21–25 діб. У Пів­ні­чній і Пів­ден­ній Аме­ри­ці — у ві­ці при­бли­зно три ти­жні. У США вда­ло­ся на­віть ви­йти на по­ка­зник в се­ре­дньо­му 19,3 до­би.

Від­лу­че­н­ня по­ро­сят у 10-ден­но­му, а то й ра­ні­ше ві­ці про­во­дять із ме­тою на­у­ко­вих до­слі­джень або для вста­нов­ле­н­ня пев­них ре­кор­дів. І та­ке від­лу­че­н­ня по­тре­бує чі­тко­го до­три­ма­н­ня іде­аль­них умов го­дів­лі (най­кра­щі

ком­бі­кор­ми), утри­ма­н­ня (при­мі­ще­н­ня з ви­со­кою тем­пе­ра­ту­рою та спе­ці­аль­ні клі­тки) та до­гля­ду (осо­бли­ва чи­сто­та).

Не­зва­жа­ю­чи на до­во­лі до­брі те­о­ре­ти­чні по­ка­зни­ки, на­ве­де­ні в та­бли­ці, на пра­кти­ці де­яким го­спо­дар­ствам вда­є­ться отри­ма­ти ли­ше 1,5 опо­ро­су й близь­ко 15 по­ро­сят на сви­но­ма­тку на рік, що, зро­зумі­ло, по­тре­бує ко­ри­гу­ва­н­ня. На тер­мін від­лу­че­н­ня сут­тє­во впли­ває і ва­га по­ро­сят: так, у Да­нії за­бо­ро­ня­є­ться ві­длу­ча­ти по­ро­сят, ма­са яких мен­ша за 6 кг. Крім ві­ку й ва­ги на тер­мін від­лу­че­н­ня

впли­ває ро­змір го­спо­дар­ства та ритм ви­ро­бни­цтва.

Ри­тми ви­ро­бни­цтва бу­ва­ють 1-, 2-, 3-, 4- та 5-ти­жне­ві. Так, на сви­но­ком­пле­ксі, роз­ра­хо­ва­но­му на 30 тис. то­вар­них сви­ней на рік, ви­ро­бни­цтво ве­де­ться в одно­ти­жне­во­му ри­тмі, ко­ли ко­жно­го ти­жня осі­ме­ня­ють одну гру­пу сви­но­ма­ток (усьо­го 21 гру­па) та що­ти­жня ре­а­лі­зу­ють одну гру­пу то­вар­них сви­ней ва­гою 110–115 кг. На­при­клад, у го­спо­дар­ствах Ні­меч­чи­ни з по­го­лів’ям до 150 сви­но­ма­ток від­лу­ча­ють у се­ре­дньо­му у 27,4 дня, то­ді як на ве­ли­ких сви­но­ком­пле­ксах із по­го­лів’ям по­над 600 сви­но­ма­ток по­ро­сят від­лу­ча­ють уже пі­сля 23 днів. І на­віть день ти­жня впли­ває на від­лу­че­н­ня. Зро­зумі­ло, що не існує іде­аль­но­го тер­мі­ну від­лу­че­н­ня для всіх по­ро­сят, за­над­то ба­га­то є рі­зно­ма­ні­тних чин­ни­ків, спе­ци­фі­чних для ко­жної фер­ми чи вла­сни­ка, які ма­ють ви­рі­шаль­ний вплив на те­хно­ло­гію та тер­мі­ни від­лу­че­н­ня, але в будь-яко­му ра­зі всі ці чин­ни­ки по­трі­бно по­стій­но вра­хо­ву­ва­ти й що­рі­чно пе­ре­гля­да­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.