По­трій­на без­пе­ка

Ре­про­ду­ктив­ні про­бле­ми у сви­ней ста­нов­лять чи­ма­лу за­гро­зу для го­спо­дарств. Ва­кци­на­ція зна­чно змен­шує ймо­вір­ність по­яви та роз­ви­тку ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань

The Ukrainian Farmer - - Зміст - Ма­те­рі­ал на­да­ла ком­па­нія «Хі­пра» marina.tereschenko@agpmedia.com.ua

Ре­про­ду­ктив­ні по­ру­ше­н­ня у сви­ней до­во­лі по­ши­ре­ні й при­зво­дять до зна­чних еко­но­мі­чних зби­тків. До основ­них ін­фе­кцій­них чин­ни­ків, що спри­чи­ню­ють по­яву абор­тів на рі­зних ета­пах су­по­ро­сно­сті, му­мі­фі­ка­тів чи мер­тво­ро­дів, на­ра­зі на­ле­жать: пар­во­ві­рус, грип сви­ней, ві­рус ре­спі­ра­тор­но­го й ре­про­ду­ктив­но­го син­дро­му сви­ней, мі­ко­пла­змоз, хла­мі­діоз, кам­пі­ло­ба­кте­ріоз, ле­пто­спі­роз і бе­ши­ху сви­ней. Збу­дни­ки всіх цих хво­роб зда­тні ура­жу­ва­ти пла­цен­ту чи без­по­се­ре­дньо про­ни­ка­ти в плід і, як на­слі­док, руй­ну­ва­ти тка­ни­ни ор­га­нів.

Ме­ха­нізм па­то­ге­не­зу по­ля­гає в то­му, що за про­ни­кне­н­ня ан­ти­ге­ну утво­рю­є­ться зна­чна кіль­кість ін­тер­лей­кі­нів, які сти­му­лю­ють акти­ва­цію ма­кро­фа­гів і роз­ви­ток окси­да­тив­но­го стре­су; крім то­го, біль­шість ін­фе­кцій­них аген­тів зда­тні ви­ді­ля­ти лі­ти­чні фер­мен­ти (ге­мо­лі­зи­ни, лі­па­зи, про­те­а­зи й ін.). Абор­ту­ва­н­ня та­кож мо­же від­бу­ва­ти­ся опо­се­ред­ко­ва­но, а са­ме че­рез під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, що при­зве­де до зни­же­н­ня се­кре­ції го­на­до­тро­пно­го та лю­те­о­тро­пно­го гор­мо­нів і вре­шті до під­ви­ще­н­ня то­ну­су ма­тки. Слід за­зна­чи­ти, що ле­пто­спі­роз і бе­ши­ха сви­ней є не­без­пе­чни­ми зоо­ан­тро­по­но­зни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, по­ши­ре­н­ня яких, бе­зу­мов­но, під­ля­гає жорс­тко­му кон­тро­лю.

На­ра­зі біль­шість зі зга­да­них ін­фе­кцій­них чин­ни­ків про­фі­ла­кту­ю­ться ва­кци­на­ці­єю.

На­при­клад, ва­кци­на­ція про­ти пар­во­ві­ру­су, бе­ши­хи сви­ней і ле­пто­спі­ро­зу є за­галь­но­за­ве­де­ною пра­кти­кою у сві­ті. Для за­по­бі­га­н­ня ін­фі­ку­ван­ню сви­но­ма­ток про­тя­гом пе­рі­о­ду су­по­ро­сно­сті ва­кци­на­цію тре­ба про­во­ди­ти в пе­рі­од ла­кта­ції, а са­ме — че­рез 2–3 ти­жні пі­сля опо­ро­су. Ві­до­мо, що вве­де­н­ня ре­про­ду­ктив­них ва­кцин мо­же не­га­тив­но впли­ва­ти на про­ду­кцію та якість мо­ло­ка, за­галь­ний стан по­ро­сят до від­лу­че­н­ня. Ці по­ка­зни­ки на­пря­му за­ле­жать від сту­пе­ня без­пе­чно­сті ва­кци­ни.

Для розв’яза­н­ня зга­да­них про­блем ком­па­нія «Хі­пра» роз­ро­би­ла ви­со­ко­те­хно­ло­гіч- ний ін­но­ва­цій­ний три­ва­лен­тний пре­па­рат, у скла­ді яко­го мі­сти­ться ін­акти­во­ва­ний пар­во­ві­рус, штам NADL-2; ін­акти­во­ва­ні ба­кте­рії Erysipelothrix rhusiopathiae, штам R32E11; ін­акти­во­ва­ні ба­кте­рії Leptospira interrogans се­ро­ва­ри icterohaemorrhagiae, canicola, pomona, hardjo, grippotyphosa і bratislava у кон­цен­тра­ції

108 КУО/мл. Акти­ва­цію, по­кра­ще­н­ня іму­ні­за­ції у скла­ді ва­кци­ни за­без­пе­чує ад’ювант, що мі­стить ді­ети­ла­мі­но­е­тил декс­тран й екс­тракт жень­ше­ню, який, у свою чер­гу, по­лі­пшує по­ства­кци­наль­ну ре­а­кцію. З огля­ду на це ме­тою ро­бо­ти бу­ло по­рів­ня­ти без­пе­чність й оці­ни­ти ефе­ктив­ність ва­кци­ни в по­льо­вих умо­вах.

Для по­рів­ня­н­ня сту­пе­ня без­пе­чно­сті бу­ло ви­ко­ри­ста­но 40 сви­нок, яких роз­по­ді­ле­но на 4 гру­пи по 10 у ко­жній. Пер­шій гру­пі вве­де­но вну­трі­шньом’язо­во но­ву роз­ро­бле­ну ва­кци­ну А (про­ти пар­во/ле­пто); 2 і 3 гру­пам — ко­мер­цій­ні ва­кци­ни Б і В; 4-й гру­пі (кон­троль­на) — фо­сфа­тний бу­фер. Ва­кци­на­цію про­во­ди­ли дві­чі від­по­від­но до ін­стру­кцій ви­ро­бни­ка.

Без­пе­ку ва­кцин оці­ню­ва­ли ви­мі­рю­ва­н­ням ре­кталь­ної тем­пе­ра­ту­ри (РТ), а та­кож за си­стем­ною та мі­сце­вою ре­а­кці­єю пі­сля ко­жно­го вве­де­н­ня. До­слі­дже­н­ня ефе­ктив­но­сті ва­кци­ни про­во­ди­ли на двох про­ми­сло­вих фер­мах А і Б, що роз­та­шо­ва­ні у Бра­зи­лії. Кіль­кість сви­но­ма­ток ста­но­ви­ла 3000 і 2800 від­по­від­но. Оби­дві фер­ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ко­мер­цій­ні три­ва­лен­тні ва­кци­ни: спер­шу ва­кци­ну №1 (ЕРИСЕНГ® ПАР­ВО/ЛЕ­ПТО на осно­ві ам­фі­ге­ну), зго­дом ва­кци­ну про­ти пар­во/ле­пто. Ва­кци­на­цію сви­нок про­во­ди­ли дві­чі: за 6–8 ти­жнів до за­плі­дне­н­ня й че­рез 3 ти­жні пі­сля. Сви­но­ма­ток ва­кци­ну­ва­ли че­рез 14 днів пі­сля опо­ро­су. Ефе­ктив­ність ва­кцин по­рів­ню­ва­ли у про­між­ку 10 мі­ся­ців до та 10 мі­ся­ців пі­сля ва­кци­на­ції за та­ки­ми ре­про­ду­ктив­ни­ми по­ка­зни­ка­ми: кіль­кість жи­вих на­ро­дже­них по­ро­сят (ЖП) і му­мі­фі­ка­тів (МП). Для оцін­ки до­сто­вір­но­сті ре­зуль­та­тів ви­ко­ри­ста­но кри­те­рій Стью­ден­та, p<0,05.

Бе­зу­мов­но, без­пе­чність і ре­акто­ген­ність пре­па­ра­ту є ва­жли­вим па­ра­ме­тром, який по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти у ви­бо­рі ва­кци­ни, оскіль­ки від цьо­го на­пря­му за­ле­жить йо­го ре­зуль­та­тив­ність, а та­кож еко­но­мі­чна до­ціль­ність.

Під час по­рів­ня­н­ня без­пе­чно­сті бу­ло ви­зна­че­но ре­кталь­ну тем­пе­ра­ту­ру (РТ) за день до ва­кци­на­ції, в день ва­кци­на­ції, че­рез 6, 24 та 48 год пі­сля ва­кци­на­ції. Вста­нов­ле­но, що че­рез 6 год пі­сля ва­кци­на­ції у тва­рин з ко­жної гру­пи ви­яв­ле­но зро­ста­н­ня ре­кталь­ної тем­пе­ра­ту­ри до ма­кси­маль­но­го зна­че­н­ня. У 80% тва­рин із груп 2 і 100% сви­но­ма­ток із гру­пи 3 зна­че­н­ня РТ пе­ре­ви­щу­ва­ло 40 °С і від­рі­зня­ло­ся від тем­пе­ра­ту­ри гру­пи 1 (пар­во/ле­пто) та кон­троль­ної гру­пи. Слід за­зна­чи­ти, що та­ку тен­ден­цію спо­сте­рі­га­ли й пі­сля дру­го­го вве­де­н­ня ва­кцин. Цей факт вка­зує на ви­со­ку ре­акто­ген­ність і мо­жли­ві по­ства­кци­наль­ні ускла­дне­н­ня вна­слі­док уве­де­н­ня ва­кцин Б і В, по­рів­ня­но з ва­кци­ною А.

У 80% тва­рин із гру­пи 3 спо­сте­рі­га­ла­ся на­яв­ність зна­чних мі­сце­вих по­ства­кци­наль­них ре­а­кцій (на­бряк і за­па­ле­н­ня у мі­сці вве­де­н­ня), що три­ва­ли по­над 72 год. Крім то­го, пі­сля дру­гої ва­кци­на­ції у 20% сви­но­ма­ток бу­ли на­яв­ні озна­ки де­пре­сії та спо­сте­рі­га­ла­ся час­тко­ва від­мо­ва від кор­му. Ві­дмін­но­стей між по­ства­кци­наль­ни­ми про­я­ва­ми у тва­рин із груп 1, 2 та 4 не ви­яв­ле­но. От­же, ва­кци­на ЕРИСЕНГ® ПАР­ВО/ЛЕ­ПТО про­ти пар­во/ле­пто се­ред усіх до­слі­дже­них ко­мер­цій­них ва­кцин ма­ла най­мен­ше по­ства­кци­наль­них ре­а­кцій, що мо­жуть впли­ва­ти на зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня кор­му, ла­кта­ції і, як на­слі­док, при­ро­сту ва­ги по­ро­сят.

На­сту­пна ча­сти­на до­слі­дже­н­ня по­ля­га­ла у ви­зна­чен­ні ефе­ктив­но­сті пре­па­ра­ту в по­льо­вих умо­вах. У ре­зуль­та­ті ва­кци­на­ції бу­ло ви­яв­ле­но ймо­вір­не зро­ста­н­ня кіль­ко­сті жи­вих на­ро­дже­них по­ро­сят на фер­мі А з 12,73 до 13,28; на фер­мі Б — із 14,41 до 15,25. Кіль­кість му­мі­фі­ка­тів уна­слі­док ва­кци­на­ції зни­зи­ла­ся на фер­мі А з 4,1 до 3,4%; на фер­мі Б — із 4,0 до 2,6%. Усі ре­зуль­та­ти є ста­ти­сти­чно зна­чу­щи­ми (p<0,05). Отри­ма­ний факт свід­чить про по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції та про­ду­ктив­них по­ка­зни­ків вна­слі­док за­сто­су­ва­н­ня ін­но­ва­цій­ної ва­кци­ни.

Та­ким чи­ном, но­ві­тній пре­па­рат ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ма­кси­маль­ним сту­пе­нем без­пе­ки й га­ран­тує ефе­ктив­ний за­хист про­ти пар­во­ві­ру­су, бе­ши­хи та ле­пто­спі­ро­зу сви­ней без будь-яких по­ства­кци­наль­них ускла­днень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.