Іму­ні­тет про­ти ін­фе­кції

За­про­по­но­ва­но ал­го­ритм ва­кци­но­про­фі­ла­кти­ки по­го­лів’я про­ти та­ких по­ши­ре­них ін­фе­кцій­них хво­роб сви­ней, як бе­ши­ха та пар­во­ві­роз

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ОЛЕ­КСАНДР НАПНЕНКО, канд. вет. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Дер­жав­ний на­у­ко­во-кон­троль­ний ін­сти­тут біо­те­хно­ло­гії і шта­мів мі­кро­ор­га­ні­змів marina.tereschenko@agpmedia.com.ua

Для успі­шної бо­роть­би з ін­фе­кцій­ни­ми хво­ро­ба­ми у сви­нар­ських го­спо­дар­ствах тре­ба своє­ча­сно про­во­ди­ти за­галь­но­го­спо­дар­ські й ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ні за­хо­ди. Вла­сни­ки сви­ней як у при­ва­тно­му се­кто­рі, дрі­бних фер­мер­ських го­спо­дар­ствах, так і в то­вар­них го­спо­дар­ствах про­ми­сло­во­го ти­пу, зо­бов’яза­ні до­три­му­ва­ти­ся ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­них пра­вил і те­хно­ло­гі­чних ви­мог що­до роз­мі­ще­н­ня, до­гля­ду, го­дів­лі сви­ней, а та­кож що­до їх пе­ре­мі­ще­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня. Ре­про­ду­ктив­ні та від­го­ді­вель­ні гру­пи ком­пле­кту­ють клі­ні­чно здо­ро­ви­ми тва­ри­на­ми — пе­ред уве­де­н­ням у за­галь­не ста­до но­вих сви­ней тре­ба 30 діб ви­три­ма­ти в ка­ран­ти­ні. Для за­без­пе­че­н­ня від­по­від­но­го ве­те­ри­нар­но­са­ні­тар­но­го ста­ну го­спо­дар­ства слід вча­сно й си­сте­ма­ти­чно ви­да­ля­ти гно­їв­ку, про­во­ди­ти те­хно­ло­гі­чну де­зін­фе­кцію при­мі­щень, пла­но­ву бо­роть­бу з гри­зу­на­ми та ко­ма­ха­ми як мо­жли­ви­ми пе­ре­но­сни­ка­ми й дже­ре­лом збу­дни­ків ін­фе­кцій.

Во­дно­час чіль­не мі­сце се­ред спе­ци­фі­чних ве­те­ри­нар­них за­хо­дів у го­спо­дар­ствах по­сі­дає своє­ча­сна ва­кци­но­про­фі­ла­кти­ка хво­роб.

Се­ред ін­фе­кцій­них хво­роб сви­ней найбільших еко­но­мі­чних зби­тків зав­да­ють пар­во­ві­ру­си та збу­дник бе­ши­хи сви­ней.

У ста­ціо­нар­но не­бла­го­по­лу­чних що­до пар­во­ві­ру­сної ін­фе­кції го­спо­дар­ствах по­ру­ше­н­ня від­тво­рю­валь­ної фун­кції спо­сте­рі­га­ють пе­ре­ва­жно в ре­мон­тних сви­нок. Основ­не ста­до сви­но­ма­ток че­рез ба­га­то­ра­зо­ве при­ро­дне ін­фі­ку­ва­н­ня стає імун­ним і по­ро­сність у них про­хо­дить нор­маль­но. В ра­зі пер­вин­но­го за­не­се­н­ня збу­дни­ка пар­во­ві­ро­зу в бла­го­по­лу­чне го­спо­дар­ство хво­рі­ють як ре­мон­тні свин­ки, так і основ­не ста­до.

Пла­но­ве про­фі­ла­кти­чне ще­пле­н­ня сви­но­по­го­лів’я про­во­дять у будь-яку по­ру ро­ку, по­втор­ні ще­пле­н­ня ви­ко­ну­ють у стро­ки, зу­мов­ле­ні іму­но­ло­гі­чни­ми вла­сти­во­стя­ми ви­ко­ри­ста­ної ва­кци­ни. За 5 днів до ва­кци­на­ції та про­тя­гом 5 днів пі­сля неї за­бо­ро­ня­ють про­во­ди­ти пе­ре­гру­пу­ва­н­ня та транс­пор­ту­ва­н­ня тва­рин. У цей пе­рі­од, пе­ред­ба­ча­ю­чи не­га­тив­ний вплив ін­тен­сив­них со­ня­чних про­ме­нів на іму­но­ге­нез, не ре­ко­мен­ду­є­ться ви­пу­ска­ти тва­рин на ви­гуль­ні май­дан­чи­ки. В ра­зі іму­ні­за­ції сви­ней жи­ви­ми ва­кци­на­ми про­ти бе­ши­хи не слід да­ва­ти їм ан­ти­біо­ти­ки та суль­фа­ні­ла­мі­ди про­тя­гом 2-х днів до ще­пле­н­ня й 10-ти — пі­сля ньо­го.

Усе сви­но­по­го­лів’я про­ми­сло­вих й ін­ди­ві­ду­аль­них го­спо­дарств слід ва­кци­ну­ва­ти про­ти бе­ши­хи сви­ней по­чи­на­ю­чи з дво­мі­ся­чно­го ві­ку в до­зах, пе­ред­ба­че­них ли­стів­ка­ми-вклад­ка­ми до від­по­від­ної ва­кци­ни. Ре­ва­кци­ну­ють дві­чі на рік у пе­рі­од ла­кта­ції за 2–4 ти­жні до по­ча­тку па­ру­ва­н­ня згі­дно з аль­тер­на­тив­ним роз­кла­дом ва­кци­на­ції так, щоб ва­кци­на­ція про­ти бе­ши­хи про­во­ди­лась один раз на 6 мі­ся­ців, а про­ти пар­во­ві­ро­зу — раз на 12 мі­ся­ців. Цьо­го мо­жна до­сяг­ти, за­сто­со­ву­ю­чи пла­но­во мо­но­ва­кци­ни про­ти бе­ши­хи та ком­бі­но­ва­ні ва­кци­ни про­ти бе­ши­хи й пар­во­ві­ро­зу сви­ней.

Ан­ти­ге­ни ва­кци­ни ін­ду­ку­ють утво­ре­н­ня спе­ци­фі­чних ан­ти­тіл для за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту іму­ні­зо­ва­них тва­рин про­ти бе­ши­хи сви­ней, а та­кож для за­хи­сту ем­бріо­нів і пло­да ре­мон­тних сви­нок і сви­но­ма­ток про­ти пар­во­ві­ро­зу про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду су­по­ро­сно­сті. Ви­со­кі ти­три ан­ти­тіл пі­сля ва­кци­на­ції у кну­рів за­по­бі­га­ють ре­плі­ка­ції пар­во­ві­ро­зу в ге­ні­та­лі­ях і змен­шу­ють ри­зик

пе­ре­да­чі ін­фе­кції під час па­ру­ва­н­ня або шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня.

Основ­ним спосо­бом за­хи­сту про­ти пар­во­ві­ро­зу сви­ней є за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку гу­мо­раль­но­го іму­ні­те­ту. Па­сив­но пе­ре­да­ні ан­ти­ті­ла від сви­но­ма­ток по­ро­ся­там із мо­ло­зи­вом, а та­кож і ва­кци­ни за­без­пе­чу­ють на­дій­ний гу­мо­раль­ний за­хист. Ти­три ан­ти­тіл у ре­а­кції галь­му­ва­н­ня ге­ма­глю­ти­на­ції (РГГА) ко­ли­ва­ю­ться в ме­жах від 1:80 до 1:640 і до­ста­тні для ре­зи­стен­тно­сті тва­рин до пар­во­ві­ро­зу.

Під­ви­ще­н­ня ти­трів ан­ти­тіл у РГГА про­ти пар­во­ві­ро­зу від­бу­ва­є­ться вже пі­сля пер­вин­ної ва­кци­на­ції. Ма­кси­маль­ні рів­ні по­ства­кци­наль­них ан­ти­тіл ре­є­стру­ю­ться че­рез 35 днів пі­сля ва­кци­на­ції й збе­рі­га­ю­ться про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців. Стій­кий іму­ні­тет про­ти бе­ши­хи сви­ней фор­му­є­ться че­рез 21 день пі­сля ва­кци­на­ції й три­ває про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців.

Ре­мон­тних сви­нок і сви­но­ма­ток упер­ше ва­кци­ну­ють за 2–4 ти­жні до па­ру­ва­н­ня.

Подаль­ші ре­гу­ляр­ні ще­пле­н­ня зав­жди про­во­дять одні­єю до­зою ва­кци­ни за 2–4 ти­жні до па­ру­ва­н­ня.

Кну­рів упер­ше ва­кци­ну­ють не пі­зні­ше ніж за 2 ти­жні до па­ру­ва­н­ня або за­лу­че­н­ня кну­ра до шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня.

По­ро­ся­та від ще­пле­них вча­сно сви­но­ма­ток на­бу­ва­ють іму­ні­те­ту, який збе­рі­га­є­ться до 6-мі­ся­чно­го ві­ку.

У не­бла­го­по­лу­чних го­спо­дар­ствах по­ро­сят слід ва­кци­ну­ва­ти у ві­ці 2–2,5 мі­ся­ця. Ма­те­рин­ські ан­ти­ті­ла де­що при­гні­чу­ють утво­ре­н­ня ан­ти­тіл у від­по­відь на ще­пле­н­ня, але пра­кти­чно не впли­ва­ють на ство­ре­н­ня на­пру­же­но­го іму­ні­те­ту.

Для під­три­ма­н­ня іму­ні­те­ту тва­рин ре­ва­кци­ну­ють одні­єю до­зою ва­кци­ни ко­жні пів­ро­ку.

В ар­се­на­лі лі­ка­рів ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни до­во­лі ве­ли­кий ви­бір ва­кцин про­ти пар­во­ві­ро­зу й бе­ши­хи сви­ней як ві­тчи­зня­но­го, так й ім­порт­но­го ви­ро­бни­цтва. Вра­хо­ву­ю­чи епі­зоо­ти­чну си­ту­а­цію го­спо­дар­ства лі­кар мо­же ви­рі­ши­ти що­до за­сто­су­ва­н­ня мо­но­ва­лен­тних й асо­ці­йо­ва­них ва­кцин. У го­спо­дар­стві має бу­ти роз­ро­бле­но план іму­ні­за­ції тва­рин з ура­ху­ва­н­ням не ли­ше пи­тань бе­ши­хи й пар­во­ві­ро­зної ін­фе­кції, а й ін­ших ін­фе­кцій­них хво­роб, що є акту­аль­ни­ми для ре­гіо­ну роз­та­шу­ва­н­ня го­спо­дар­ства.

У ра­зі ко­ри­сту­ва­н­ня ін­акти­во­ва­ни­ми ва­кци­на­ми слід пам’ята­ти, що ва­кци­ну пе­ред за­сто­су­ва­н­ням по­трі­бно пі­ді­грі­ти до кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри +18…+25 °С й збов­та­ти. Вве­де­н­ня хо­ло­дної ва­кци­ни мо­же спри­чи­ни­ти аб­сцес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.