Ма­ті­ас Шльогль,

ві­це-пре­зи­дент ком­па­нії FTF GmbH з про­да­жа

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво -

На­ша ком­па­нія роз­та­шо­ва­на на пів­ден­но­му за­хо­ді Ні­меч­чи­ни, у ре­ґіо­ні Швар­цвальд («Чор­ний ліс»), де тра­ди­цій­но ду­же дба­ють про дов­кі­л­ля, про еко­ло­ґі­чність ви­ро­бництв і то­го, що ви­ро­бля­є­ться; де пе­ре­йма­ю­ться і ком­пе­тен­тно за­йма­ю­ться охо­ро­ною нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, пе­ре­роб­кою рі­зних від­хо­дів і по­нов­них си­ро­вин, оща­дні­стю ви­ко­пних ре­сур­сів і впро­ва­дже­н­ням но­ві­тніх до­ся­гнень у аль­тер­на­тив­ній енер­ґе­ти­ці. Як всі мі­сце­ві під­при­єм­ства, ком­па­нія ФТФ Ґм­бГ та­кож при­ді­ляє всьо­му цьо­му не­аби­яку ува­гу і мо­же по­хва­ли­ти­ся ба­га­тьма ре­а­лі­зо­ва­ни­ми про­є­кта­ми, зокре­ма у га­лу­зі су­ші­н­ня, а са­ме су­ші­н­ня те­плом, отри­му­ва­ним з по­нов­них си­ро­вин у мо­ду­лях, які пі­сля ба­га­тьох ро­ків екс­плу­а­та­ції і да­лі пра­цю­ють без жо­дних про­блем і на­рі­кань від клі­єн­тів. На­при­клад, якщо у аґрар­но­го під­при­єм­ства є від 3000 до 6000 ге­кта­рів по­сів­них площ для пше­ни­ці, ячме­ня і/або жи­та і з уро­жая на 1 ге­кта­рі отри­му­є­ться близь­ко 4–5 тон со­ло­ми, то ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти ко-ґе­не­ра­цій­ну уста­нов­ку, яка з со­ло­ми у ци­лін­дри­чних або па­ра­ле-

ле­пі­пе­дних тю­ках на ви­хо­ді з па­ро­вої тур­бі­ни ви­дає еле­ктри­чну енер­ґію з по­ту­жні­стю від 1 до 3 МВт/год. Ця еле­ктри­чна енер­ґія мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для вла­сно­го спо­жи­ва­н­ня і/або для по­ста­ча­н­ня у за­галь­ну еле­ктро­ме­ре­жу за «зе­ле­ним та­ри­фом». Те­пло­ва енер­ґія (якої бу­де втри­чі біль­ше від еле­ктри­чної) за до­по­мо­гою те­пло­об­мін­ни­ків мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся у су­шар­ках, по­ста­ча­ти­ся у мі­сце­ву те­пло­ме­ре­жу або ж за­сто­со­ву­ва­ти­ся у рі­зних ін­ших га­лу­зях і, зокре­ма у ви­ро­бни­чих про­це­сах (на­при­клад у ви­ро­бни­цтві со­ня­шни­ко­вої чи рі­па­ко­вої олії, біо­па­ли­ва чи спир­та, пи­ва чи су­хо­го мо­ло­ка, ма­сла чи мо­ро­зи­ва, ке­тчу­па чи то­ма­тної па­сти або ж рі­зних со­усів, ма­йо­не­зів і т. д.), які вже є чи ще бу­дуть у цьо­го го­спо­дар­ства або ж у су­сі­дніх ви­ро­бни­ків, яким не­об­хі­дну для те­хно­ло­ґі­чних і ін­ших по­треб те­пло­ву енер­ґію (зай­ву чи всю) мо­жна по­ста­ча­ти за гро­шо­вим чи то­ва­ро-по­слу­го­вим (бар­тер­ним) роз­ра­хун­ком. Так мо­жна по­дба­ти про еко­но­мі­ку вла­сно­го під­при­єм­ства і еко­ло­ґі­чність, а от­же і кра­щу кон­ку­рен­тність сво­єї про­ду­кції, а та­кож і про чи­сто­ту нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. До цьо­го ми за­кли­ка­є­мо всіх по­тен­цій­них клі­єн­тів і про­по­ну­є­мо їм опти­маль­ну тоб­то ада­пто­ва­ну до їхніх енер­ґе­ти­чних по­треб і си­ро­вин­них ре­сур­сів «зе­ле­ну» аль­тер­на­ти­ву. Якщо ж для при­дба­н­ня на­шої те­хні­ки у за­ці­кав­ле­них клі­єн­тів не ви­ста­чає фі­нан­со­вих ре­сур­сів, то ми мо­же­мо ре­ко­мен­ду­ва­ти і за­лу­чи­ти до­свід­че­них фі­нан­со­вих пар­тне­рів для отри­ма­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня при вла­сно­му ка­пі­та­лі клі­єн­та від 15%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.