Ар­тем Си­ро­тюк,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор СТОВ «Кра­снян­ське»

The Ukrainian Farmer - - Техніка -

Ми вза­га­лі від­мо­ви­ли­ся від оран­ки, зем­лю роз­пу­шу­є­мо гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча­ми. Ін­ші ро­бо­ти з ґрун­том ви­ко­ну­ють ди­ско­ві лу­щиль­ни­ки й агре­га­ти вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку. Та­кож пла­ну­є­мо при­дба­н­ня ди­ско­во­го агре­га­та Carrier швед­ської ком­па­нії Väderstad.

Окрім по­дрі­бню­валь­но­го ко­тка CrossCutter у цьо­му агре­га­ті по­до­ба­ю­ться при­ко­чу­валь­ні ко­тки. Я осо­би­сто ба­чив, як во­ни пра­цю­ють у су­сі­дньо­му го­спо­дар­стві (один агре­гат із гу­мо­вим ко­тком, дру­гий — із ме­та­ле­вим), і був при­єм­но вра­же­ний ре­зуль­та­та­ми їх ро­бо­ти. В агре­га­ті вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку при­ко­чу­валь­но­го ко­тка не­має, і нам бра­кує ці­єї фун­кції. Це пов’яза­но з актив­ною втра­тою ґрун­том во­ло­ги, то­му нам це ва­жли­во.

Цьо­го ро­ку ви­сів те­хні­чних куль­тур упер­ше ро­би­ли сі­вал­кою Väderstad Tempo L.

Цей агре­гат має без­ліч пе­ре­ваг, як по­рів­ня­ти з те­хні­кою ін­ших ви­ро­бни­ків і тим па­че з на­шою ста­рою сі­вал­кою. Якість ви­сі­ву, що ми отри­ма­ли цьо­го­річ, зна­чно пе­ре­ви­щує те, що бу­ло ра­ні­ше. Це ста­біль­на гли­би­на ви­сі­ву, то­чне до­три­ма­н­ня за­да­ної нор­ми, від­ста­ні між ро­сли­на­ми в ряд­ку, ві­ді­мкне­н­ня се­кцій на пе­ре­кри­т­тях то­що. На­при­клад, ми­ну­ло­го се­зо­ну ми ча­сто сти­ка­лись із про­бле­мою ро­слин­них ре­шток. За вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку на по­верх­ні по­ля за­ли­ша­є­ться ба­га­то со­ло­ми, й на­ша ста­ра сі­вал­ка за во­ло­гих умов не мо­гла пра­цю­ва­ти. Зу­пин­ки при­зво­ди­ли до за­тя­гу­ва­н­ня про­це­су сів­би за­га­лом, у ре­зуль­та­ті чо­го не ви­три­му­ва­лись опти­маль­ні стро­ки, ґрунт утра­чав во­ло­гість, а це не­га­тив­но впли­ва­ло на вро­жай­ність. На де­яких по­лях то­рік був до­брий уро­жай пше­ни­ці, і на ве­сну кіль­кість со­ло­ми ся­га­ла 6–7 тонн на ге­ктар, а по­де­ку­ди й біль­ше. Однак сі­вал­ка Tempo L «не по­ба­чи­ла» ці­єї пе­ре­шко­ди й за­без­пе­чи­ла від­мін­ну якість ви­сі­ву зав­дя­ки так зва­но­му очи­щу­ва­чу ряд­ка, який при­би­рає зай­ву ро­слин­ність і час­тко­во роз­пу­шує верх­ній шар ґрун­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.