Ан­дрій Па­лій,

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

канд. с.-г. на­ук, до­цент Хар­ків­ський НТУ сіль­сько­го го­спо­дар­ства ім. П. Ва­си­лен­ка

Як й ін­ші зла­ки, сор­го по­тре­бує по­пе­ре­дньої оброб­ки пе­ред ви­ко­ри­ста­н­ням у го­дів­лі сви­ней. З ці­єю ме­тою за­сто­со­ву­ють по­дрі­бне­н­ня на дро­бар­ках рі­зно­го те­хні­чно­го ви­ко­на­н­ня.

Для по­ро­сят на 10-й день пі­сля ві­длу­че­н­ня, а та­кож для під­си­сних по­ро­сят і сви­ней на фі­ні­шній від­го­дів­лі, тоб­то в пе­рі­о­ди най­біль­шої по­тре­би в до­сту­пних ву­гле­во­дах, ре­ко­мен­ду­ють за­сто­со­ву­ва­ти екс­тру­до­ва­не та сплю­сну­те сор­го. Чи­слен­ні до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­ні рі­зни­ми на­у­ко­во-до­слі­дни­ми уста­но­ва­ми, до­ве­ли, що 30–40% зер­на сор­го (за ма­сою зер­но­вої ча­сти­ни) в скла­ді ком­бі­кор­мів у від­го­дів­лі сви­ней не зни­жує їхньої про­ду­ктив­но­сті й не впли­ває не­га­тив­но на ор­га­нізм тва­рин; клі­ні­чні та ге­ма­то­ло­гі­чні по­ка­зни­ки бу­ли в ме­жах фі­зіо­ло­гі­чних норм, а м’ясо тва­рин від­по­від­а­ло нор­ма­тив­но-те­хні­чним ви­мо­гам. Крім то­го, за­сто­су­ва­н­ня та­ких ре­це­птур до­зво­ли­ло зни­зи­ти со­бі­вар­тість отри­му­ва­них при­ро­стів, адже час­тка кон­цен­тро­ва­них кор­мів у ра­ціо­нах сви­ней ста­но­ви­ла 60% за­галь­но­го спо­жи­ва­н­ня кор­мів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.