Но­ви­ни рин­ків

The Ukrainian Farmer - - Зміст -

Від­по­від­но до но­во­го За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції», що на­бу­де чин­но­сті 2 сер­пня 2019 ро­ку, до цьо­го ча­су пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня та вве­де­н­ня в дію но­во­го Дер­жав­но­го ре­є­стру ор­га­нів сер­ти­фі­ка­ції у сфе­рі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва та обі­гу ор­га­ні­чної про­ду­кції. Для вне­се­н­ня до ре­є­стру ор­га­ни сер­ти­фі­ка­ції ма­ють від­по­від­а­ти ви­мо­гам но­во­го за­ко­но­дав­ства про ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво.

Крім то­го, всі ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чної про­ду­кції, які під­пи­са­ли до­го­вір з ор­га­ном сер­ти­фі­ка­ції, бу­дуть вне­се­ні до но­во­го Дер­жав­но­го ре­є­стру опе­ра­то­рів,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.