Під­ви­щи­ти за­плі­дню­ва­ність

Для при­зна­че­н­ня за­хо­дів що­до по­лі­пше­н­ня відтворення тре­ба вста­но­ви­ти при­чи­ни не­до­о­три­ма­н­ня по­ро­сят і ма­кси­маль­но їх усу­ну­ти

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ОЛЕ­КСАНДР АКІМОВ, канд. с.-г. на­ук Ін­сти­тут тва­рин­ни­цтва НААН Спі­вав­тор: Ан­дрій Па­лій, канд. с.-г. на­ук

До ор­га­ні­за­цій­но-го­спо­дар­ських, зоо­те­хні­чних і ве­те­ри­нар­них за­хо­дів на­ле­жать пов­но­цін­на, зба­лан­со­ва­на го­дів­ля тва­рин, пра­виль­не утри­ма­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня ма­то­чно­го по­го­лів’я

і кну­рів-плі­дни­ків. Ду­же ва­жли­во роз­ді­ли­ти тва­рин на гру­пи за­ле­жно від їхньо­го фі­зіо­ло­гі­чно­го ста­ну: по­ро­сні, тва­ри­ни пі­сля­по­ро­сно­го пе­рі­о­ду, осі­ме­не­ні тва­ри­ни, хо­ло­сті. Шля­хом ство­ре­н­ня опти­маль­них умов го­дів­лі, утри­ма­н­ня та до­гля­ду для ко­жної гру­пи слід до­ма­га­ти­ся ма­кси­маль­но­го їх ви­ко­ри­ста­н­ня в го­спо­дар­стві. Ор­га­ні­за­ція пов­но­цін­ної го­дів­лі сви­но­ма­ток у пе­рі­од по­ро­сно­сті за­без­пе­чує нор­маль­ний опо­рос, що, у свою чер­гу, є за­по­ру­кою швид­ко­го від­нов­ле­н­ня ста­те­вої ци­клі­чно­сті та своє­ча­сно­го за­плі­дне­н­ня.

Крім по­жив­но­сті та пов­но­цін­но­сті кор­мів слід при­ді­ля­ти ува­гу їхній яко­сті, бо во­ни мо­жуть мі­сти­ти мі­ко­то­кси­ни й при­зво­ди­ти до про­блем із за­плі­дне­н­ням, абор­тів то­що. Так, на­при­клад, уміст 100 мг зе­а­ра­ле­но­ну в кі­ло­гра­мі кор­му при­зво­дить до пов­но­го без­плі­д­дя сви­но­ма­ток, а вміст у кіль­ко­сті 1–5 мг/кг спри­чи­няє не­зво­ро­тні змі­ни в ста­те­вих ор­га­нах сви­ней. Окрім то­го, слід

при­ді­ля­ти ре­тель­ну ува­гу зне­за­ра­жен­ню під­стил­ки, го­дів­ниць й ін­шо­го те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня, очи­щен­ню від кор­мо­вих за­ли­шків, осо­бли­во за за­сто­су­ва­н­ня во­ло­гої та рід­кої го­дів­лі.

Ве­ли­ке зна­че­н­ня для про­фі­ла­кти­ки без­плі­д­дя, сти­му­лю­ва­н­ня про­я­ву пов­но­цін­них ста­те­вих ци­клів, ви­со­кої за­плі­дню­ва­но­сті, нор­маль­но­го пе­ре­бі­гу по­ро­сно­сті має ор­га­ні­за­ція що­ден­но­го мо­ціо­ну тва­рин, але в умо­вах по­ши­ре­н­ня на те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни епі­де­мії афри­кан­ської чу­ми сви­ней ці за­хо­ди слід про­во­ди­ти все­ре­ди­ні при­мі­щень (фо­то 1).

Під­ви­щи­ти за­плі­дню­ва­ність сви­но­ма­ток, осо­бли­во в умо­вах про­ми­сло­вих ком­пле­ксів і ве­ли­ких ферм, мо­жна за до­по­мо­гою рі­зних біо­те­хно­ло­гі­чних ме­то­дів. Однак за­сто­со­ву­ють їх ли­ше за чі­ткої ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва, щоб уни­кну­ти мо­жли­вих шкі­дли­вих на­слід­ків. До най­ча­сті­ше за­сто­со­ву­ва­них біо­те­хно­ло­гі­чних ме­то­дів ін­тен­си­фі­ка­ції відтворення сви­ней на­ле­жать:

• шту­чне осі­ме­ні­н­ня й до­да­ва­н­ня в спер­му кну­рів біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин (БАР), зокре­ма окси­то­ци­ну, з ме­тою під­ви­ще­н­ня за­плі­дню­ва­но­сті й ба­га­то­плі­д­дя сви­но­ма­ток. За­зна­че­но, що до­да­ва­н­ня 5–6 оди­ниць окси­то­ци­ну до спер­мо­до­зи без­по­се­ре­дньо пе­ред осі­ме­ні­н­ням сви­но­ма­тки під­си­лює ско­ро­че­н­ня сті­нок ма­тки та по­жвав­лює рух спер­мі­їв. За цьо­го спосо­бу за­плі­дню­ва­ність сви­но­ма­ток під­ви­щу­є­ться на 5–7%, а ба­га­то­плі­дність — на 0,2–0,4 по­ро­ся­ти;

• сти­му­ля­ція ста­те­во­го до­зрі­ва­н­ня сви­нок із ме­тою ран­ньо­го їх пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня;

• син­хро­ні­за­ція охо­ти у сви­но­ма­ток для плі­дно­го осі­ме­ні­н­ня в за­пла­но­ва­ні ко­ро­ткі тер­мі­ни й сти­му­ля­ція охо­ти в гру­пі хо­ло­стих сви­но­ма­ток для за­плі­дне­н­ня в сти­слі тер­мі­ни за до­по­мо­гою гор­мо­наль­них пре­па­ра­тів;

• син­хро­ні­за­ція ову­ля­ції гру­пи сви­но­ма­ток для за­плі­дне­н­ня без ви­яв­ле­н­ня ре­фле­ксу не­ру­хо­мо­сті.

Та­кож за­сто­су­ва­н­ня цих та ін­ших ме­то­дів про­ди­кто­ва­но не­об­хі­дні­стю ке­ру­ва­ти ста­те­вим ци­клом сви­но­ма­ток і ре­мон­тних сви­нок, що до­зво­ляє здій­сни­ти ком­пле­кту­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чних груп і роз­мі­ще­н­ня сви­ней від­по­від­но до ци­кло­гра­ми.

Най­ва­жли­ві­шим те­хно­ло­гі­чним пи­та­н­ням у свинарстві є відтворення по­го­лів’я, один зі спосо­бів ін­тен­си­фі­ка­ції яко­го є шту­чне осі­ме­ні­н­ня (фо­то 2). За­сто­су­ва­н­ня цьо­го біо­те­хно­ло­гі­чно­го при­йо­му до­зво­ляє ско­ро­ти­ти пря­мі ви­тра­ти на утри­ма­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті кну­рів у 15–18 ра­зів і по­лег­ши­ти ве­те­ри­нар­ний кон­троль за ін­фе­кці­я­ми, що пе­ре­да­ю­ться ста­те­вим шля­хом. Ре­зуль­та­тив­ність шту­чно­го

осі­ме­ні­н­ня ви­зна­ча­є­ться за­плі­дню­ва­ні­стю й ба­га­то­плі­дні­стю сви­но­ма­ток. Та­кож ві­до­мо, що за­плі­дню­ва­ність і пло­дю­чість сви­ней за­ле­жать від своє­ча­сно­го ви­яв­ле­н­ня ста­те­вої охо­ти у сви­но­ма­ток, яко­сті спер­ми й тер­мі­нів її вве­де­н­ня в пе­рі­од ову­ля­ції.

Най­ва­жли­ві­ши­ми еле­мен­та­ми те­хно­ло­гії відтворення є роз­бав­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня спер­ми кну­рів до мі­сця шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня сви­ней. У цьо­му лан­цю­зі є низ­ка осо­бли­во­стей, ігно­ру­ва­н­ня яких мо­же при­зве­сти до зни­же­н­ня яко­сті спер­ми або за­ги­бе­лі спер­ма­то­зо­ї­дів. Як на­слі­док, по­гір­шу­є­ться ре­зуль­та­тив­ність за­плі­дне­н­ня, зни­жу­є­ться ба­га­то­плі­дність сви­но­ма­ток.

Для роз­ве­де­н­ня спер­ми ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться роз­чин­ни­ки рі­зних тор­го­вих ма­рок. Пра­кти­чний ефект від за­сто­су­ва­н­ня роз­чин­ни­ка скла­да­є­ться:

• з під­ви­ще­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та за­плі­дню­ва­но­сті;

• під­ви­ще­н­ня кіль­ко­сті но­во­на­ро­дже­них по­ро­сят;

• по­дов­же­н­ня тер­мі­ну збе­рі­га­н­ня роз­ве­де­ної спер­ми.

З ан­ти­біо­ти­ків до скла­ду роз­чин­ни­ка ви­ро­бни­ки, най­ча­сті­ше, вво­дять ген­та­мі­цин. Є ком­плекс ан­ти­біо­ти­ків, на­при­клад, не­о­мі­цин + пе­ні­ци­лін й ін. Ре­ко­мен­ду­є­ться що­рі­чна за­мі­на ан­ти­біо­ти­ка в роз­чин­ни­ку, щоб уни­кну­ти зви­ка­н­ня до ньо­го па­то­ген­ної мі­кро­фло­ри, най­ча­сті­ше це пи­та­н­ня ви­рі­шу­є­ться зав­дя­ки за­ку­пів­лі роз­чин­ни­ків ін­шої тор­го­вої мар­ки. По­втор­не ви­ко­ри­стан-

ня ан­ти­біо­ти­ка до­пу­ска­є­ться пі­сля рі­чної пе­ре­р­ви.

У си­сте­мі за­хо­дів що­до за­без­пе­че­н­ня про­ду­ктив­но­го здо­ров’я тва­рин і під­ви­ще­н­ня за­плі­дню­ва­но­сті сви­но­ма­ток ціл­ком ви­прав­да­ним є ви­ко­ри­ста­н­ня за­мі­сної або ко­ри­гу­валь­ної те­ра­пії шля­хом за­сто­су­ва­н­ня спе­ци­фі­чних гор­мо­наль­них пре­па­ра­тів.

По­ряд із цим ре­гу­ля­ція від­тво­рю­валь­ної фун­кції — не­об­хі­дний еле­мент про­ми­сло­вої те­хно­ло­гії, яка зна­чно ско­ро­чує фа­зу хо­ло­сто­го утри­ма­н­ня сви­но­ма­ток, під­ви­щує ви­хід по­ро­сят і, як на­слі­док, зни­жує пи­то­мі ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво тва­рин­ни­цької про­ду­кції.

У ре­мон­тних сви­нок, що до­ся­гли ві­ку осі­ме­ні­н­ня, і сви­но­ма­ток пі­сля ві­длу­че­н­ня по­ро­сят за три­ва­лої від­су­тно­сті у них ста­те­вої охо­ти в ре­зуль­та­ті гі­по­фун­кції

яє­чни­ків або зни­же­ної за­плі­дню­ва­но­сті, ко­ли ін­ші ви­ди сти­му­ля­ції ста­те­вої фун­кції ви­яв­ля­ю­ться без­ре­зуль­та­тни­ми, за­сто­со­ву­ють сти­му­ля­цію гор­мо­наль­ни­ми й ін­ши­ми пре­па­ра­та­ми. Ці пре­па­ра­ти за­сто­со­ву­ють як окре­мо, так і в рі­зних ком­бі­на­ці­ях. У вла­сни­ків сви­но­ферм, де у зна­чної ча­сти­ни сви­но­ма­ток ре­є­стру­є­ться де­пре­сія ста­те­вої фун­кції, пі­сля усу­не­н­ня не­га­тив­них чин­ни­ків сти­му­лю­валь­ні пре­па­ра­ти мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для про­фі­ла­кти­ки ана­фро­ди­зії та ма­ло­плі­д­дя.

Ре­чо­ви­ни із за­па­хом кну­ра або ана­ло­гі­чні їм син­те­ти­чні пре­па­ра­ти (сти­му­ля­то­ри охо­ти) впли­ва­ють на ста­те­ву фун­кцію сви­но­ма­ток май­же так са­мо, як і са­мі кну­ри­про­бни­ки (фо­то 3).

Роз­чин фе­ро­мо­ну на­но­сять на но­со­ве дзер­ка­ло сви­но­ма­ток або роз­бриз­ку­ють у при­мі­щен­ні на рів­ні тва­рин дві­чі на день.

Та­ка що­ден­на оброб­ка до­ро­слих сви­но­ма­ток пі­сля ві­длу­че­н­ня по­ро­сят і ре­мон­тних сви­нок пі­сля над­хо­дже­н­ня їх на за­плі­дне­н­ня, а та­кож у мо­мент за­плі­дне­н­ня, до­зво­ляє під­ви­щи­ти ви­яв­ле­н­ня кіль­ко­сті тва­рин, що в охо­ті: у сви­но­ма­ток — на 3,2–9,5%, у ре­мон­тних сви­нок — на 17,4–31%, під­ви­щи­ти за­плі­дню­ва­ність — від­по­від­но на 5,4 і 9,4%, ба­га­то­плі­дність — на 0,5 і 0,8 по­ро­ся­ти.

От­же, під­ви­щен­ню за­плі­дню­ва­но­сті та ба­га­то­плід­дю сви­но­ма­ток спри­я­ють:

• біо­ло­гі­чно пов­но­цін­на їх го­дів­ля;

• по­си­ле­н­ня від­по­від­ни­ми умо­ва­ми утри­ма­н­ня ста­те­вої фун­кції тва­рин; • ви­ро­щу­ва­н­ня з ре­мон­тно­го мо­ло­дня­ку здо­ро­вих осо­бин;

• си­сте­ма­ти­чне спо­сте­ре­же­н­ня за сви­но­ма­тка­ми з ме­тою своє­ча­сно­го ви­яв­ле­н­ня у них ста­ну охо­ти;

• пра­виль­на ор­га­ні­за­ція їхньо­го за­плі­дне­н­ня й кон­троль за йо­го ефе­ктив­ні­стю;

• пра­виль­на під­го­тов­ка сви­но­ма­ток до ро­дів і ство­ре­н­ня опти­маль­них умов для їх про­ве­де­н­ня;

• ве­те­ри­нар­ні спо­сте­ре­же­н­ня за ста­ном здо­ров’я ма­то­чно­го по­го­лів’я;

• про­фі­ла­кти­ка за­хво­рю­вань ста­те­вих ор­га­нів у тва­рин і своє­ча­сне їх лі­ку­ва­н­ня;

• лі­кві­да­ція за­ра­зних хво­роб, що спри­чи­ня­ють без­плі­д­дя тва­рин;

• своє­ча­сна під­го­тов­ка від­по­від­них ка­дрів і си­сте­ма­ти­чне під­ви­ще­н­ня їх ква­лі­фі­ка­ції;

• пра­виль­ний і си­сте­ма­ти­чний облік ре­зуль­та­тів ро­бо­ти із за­плі­дне­н­ня;

• до­три­ма­н­ня ма­те­рі­аль­ної за­ці­кав­ле­но­сті пра­ців­ни­ків тва­рин­ни­цтва й фа­хів­ців зі шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня тва­рин у до­ся­гнен­ні ви­со­ких по­ка­зни­ків відтворення по­го­лів’я.

Ін­тен­си­фі­ка­ція га­лу­зі сви­нар­ства та її рен­та­бель­ність ба­га­то в чо­му за­ле­жать від ор­га­ні­за­ції відтворення ста­да, ін­тен­сив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня сви­но­ма­ток і кну­рів. Ком­пле­ксне ви­рі­ше­н­ня всіх еле­мен­тів відтворення по­го­лів’я у свинарстві, впро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво до­ся­гнень на­у­ки й пе­ре­до­во­го до­сві­ду зна­чно під­ви­щу­ють ви­ко­ри­ста­н­ня ма­то­чно­го по­го­лів’я і збіль­шу­ють ви­хід при­пло­ду.

Фо­то 1. Мо­ціон сви­но­ма­ток на фер­мі

Фо­то 2. Шту­чне осі­ме­ні­н­ня сви­но­ма­ток

Фо­то 3. Ви­ко­ри­ста­н­ня кну­ра-про­бни­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.