Ка­стра­ція кну­рів

Ка­стра­ція по­ро­сят-кнур­ців є ма­со­вою опе­ра­ці­єю в усіх с ви­но го­спо­дар­ствах, яку про­во­дять на­віть ря­до­ві пра­ців­ни­ки. Про­те й во­на по­тре­бує спе­ци­фі­чних знань

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ВА­СИЛЬ УСАТЕНКО, лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни

За­галь­но­ві­до­мий факт, що м’ясо кну­ра (стар­шо­го за 8 мі­ся­ців) ра­ди­каль­но від­рі­зня­є­ться від м’яса сви­ні: во­но жорс­ткі­ше, має спе­ци­фі­чний не­при­єм­ний за­пах і щіль­ні­ший під­шкір­ний жир. Крім то­го, ста­те­во актив­ні кну­ри агре­сив­ні, во­ни мо­жуть вчи­ня­ти між со­бою бій­ки, про­во­ди­ти не­ке­ро­ва­не за­плі­дне­н­ня. Са­ме для то­го, щоб усу­ну­ти ці від­мін­но­сті й про­бле­ми, в те­хно­ло­гі­чно­му про­це­сі ви­ро­щу­ва­н­ня то­вар­них сви­ней за­сто­со­ву­є­ться ка­стра­ція кнур­ців. Те­хно­ло­гі­чно про­це­ду­ра мо­же ма­ти ви­гляд уве­де­н­ня спе­ци­фі­чних пре­па­ра­тів або як пов­но­цін­на хі­рур­гі­чна опе­ра­ція з ви­да­ле­н­ня ста­те­вих за­лоз (сі­мен­ни­ків). Не мо­жна оми­ну­ти ува­гою й той факт, що в не­ве­ли­ких при­ва­тних го­спо­дар­ствах для по­лі­пше­н­ня яко­сті м’яса та еко­но­мії кор­мів про­во­дять та­кож ка­стра­цію сви­нок ме­то­дом опе­ра­тив­но­го ви­да­ле­н­ня яє­чни­ків (ова­рі­о­е­кто­мія). Однак зу­пи­ни­мо­ся на те­хні­ці, пе­ре­ва­гах і не­до­лі­ках хі­рур­гі­чно­го ме­то­ду ка­стра­ції кнур­ців у про­це­сі ви­ро­щу­ва­н­ня то­вар­них сви­ней.

До­сте­мен­но не­ві­до­мо, хто пер­ший за­сто­су­вав у сви­ней ви­да­ле­н­ня сі­мен­ни­ків (ор­хі­де­кто­мію), але че­рез їхню ана­то­мі­чну до­сту­пність, до­бру зда­тність до за­го­є­н­ня ран, спри­я­тли­ву ре­а­кцію сви­ня­чо­го ор­га­ні­зму на від­су­тність пев­них гор­мо­нів та­ке опе­ра­тив­не втру­ча­н­ня ста­ло обов’яз­ко­вим у ви­ро­щу­ван­ні сви­ней. Зві­сно, що в рі­зні ча­си по­слу­го­ву­ва­ли­ся рі­зни­ми схе­ма­ми про­ве­де­н­ня ці­єї опе­ра­ції. Так, у спе­ці­аль­ній лі­те­ра­ту­рі се­ре­ди­ни ХХ ст. ре­ко­мен­ду­ва­ли про­во­ди­ти ви­хо­ло­щу­ва­н­ня кнур­ців у ві­ці 1–2 мі­ся­ці, на­при­кін­ці то­го са­мо­го сто­річ­чя цей строк зни­же­но до 10–45 днів. Ці­ка­во, що в лі­те­ра­ту­рі тих ча­сів є сві­до­цтва про кра­щий ріст і роз­ви­ток не­ка­стро­ва­них тва­рин.

Сьо­го­дні ка­стру­ють кнур­ців, яких не пла­ну­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в осі­ме­нін­ні, на пер­шо­му ти­жні пі­сля опо­ро­су. Са­ме у цей пе­рі­од най­про­сті­ше ма­ні­пу­лю­ва­ти по­ро­ся­та­ми, в них до­ста­тньо ви­со­кий рі­вень ре­ге­не­ра­тив­них про­це­сів, у стан­ках лег­ше під­три­му­ва­ти до­брий са­ні­тар­ний стан, лег­ше своє­ча­сно на­да­ти до­по­мо­гу в ра­зі мо­жли­вих ускла­днень. До ка­стра­ції по­вин­ні до­пу­ска­ти­ся ли­ше здо­ро­ві по­ро­ся­та (без ознак ви­сна­же­н­ня та ді­а­реї), що зна­хо­дя­ться під здо­ро­вою сви­но­ма­ткою. Як пра­ви­ло, цю опе­ра­цію по­єд­ну­ють із про­фі­ла­кти­чним уве­де­н­ням пре­па­ра­тів (за­лі­зов­мі­сних, ко­кци­діо­ста­ти­ків, ан­ти­біо­ти­ків), про­те спе­ці­аль­ної під­го­тов­ки по­ро­ся­та не по­тре­бу­ють. Опе­ра­ція спро­сти­ла­ся до та­ко­го рів­ня, що мо­же три­ва­ти мен­ше ніж хви­ли­на на одну го­ло­ву, а на ве­ли­ких під­при­єм­ствах її ви­ко­ну­ють зви­чай­ні пра­ців­ни­ки.

Са­ма про­це­ду­ра умов­но скла­да­є­ться з кіль­кох ета­пів. Пер­ший — це огляд тва­рин: від­бір за ста­те­ви­ми озна­ка­ми, ви­зна­че­н­ня про­ти­по­ка­зань, уста­нов­ле­н­ня скла­дно­сті опе­ра­ції (на­яв­ність гриж

й ін­ших па­то­ло­гій). За па­ра­лель­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней для від­го­дів­лі й для ре­мон­тно­го по­го­лів’я вста­нов­лю­ють їхню ге­не­ти­чну цін­ність, за ре­зуль­та­та­ми якої кну­рець мо­же й не під­ля­га­ти ви­хо­ло­щен­ню.

За на­яв­но­сті ді­а­реї або ознак ви­сна­же­н­ня, пов’яза­них із про­бле­ма­ми мо­ло­чно­сті сви­но­ма­тки, ка­стра­цію кра­ще від­кла­сти. Якщо по­то­чна ка­стра­ція не­мо­жли­ва (за кри­птор­хі­зму, гер­ма­фро­ди­ти­зму, скла­дних ви­пад­ків гриж) ухва­лю­є­ться рі­ше­н­ня про до­ціль­ність подаль­шо­го утри­му­ва­н­ня та­кої тва­ри­ни: мо­жли­во, її ви­бра­ко­ву­ють або по­зна­ча­ють (як ва­рі­ант — ха­ра­ктер­ним ви­щи­пом на ву­сі). Ка­стра­цію гер­ма­фро­ди­тів і кри­птор­хі­дів про­во­дять у пі­зні­шо­му ві­ці до­свід­че­ні ве­те­ри­нар­ні пра­ців­ни­ки. Скла­дність про­це­ду­ри по­ля­гає в то­му, що фа­хів­цю до­во­ди­ться ді­я­ти нав­ма­н­ня, бо у цих ви­пад­ках то­по­гра­фія ста­те­вих за­лоз мо­же бу­ти змі­не­на, тож ефе­ктив­ність опе­ра­ції пе­ред­ба­чи­ти скла­дно.

Дру­гий етап— вла­сне опе­ра­ція. За­ле­жно від май­стер­но­сті пер­со­на­лу, вну­трі­шньо­го­спо­дар­ських умо­ві те­хні­чних мо­жли­во­стей під час про­ве­де­н­ня ка­стра­ції тре­ба до­три­му­ва­ти­ся пра­ви­ла се­пти­ки­ан­ти­се­пти­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тіль­ки від­по­від­ні ме­ди­ка­мен­ти (роз­чин йо­ду, йо­до­фор­мо­ву при­си­пку чи ан­ти­се­пти­чний спрей, ін’єкцій­ний ан­ти­біо­тик), ін­стру­мен­ти й обла­дна­н­ня, на­дій­но фі­ксу­ва­ти опе­ро­ва­ну тва­ри­ну, не до­пу­ска­ти гру­бих ма­ні­пу­ля­цій, що мо­жуть за­шко­ди­ти по­ро­ся­там. Оскіль­ки опе­ра­ція ма­со­ва, ви­ко­ри­сто­ву­є­ться один ін­стру­мент для ба­га­тьох по­ро­сят, у про­між­ках між опе­ра­ці­я­ми ін­стру­мент тре­ба зне­за­ра­жу­ва­ти ан­ти­се­пти­чни­ми роз­чи­на­ми, як і мі­сце роз­рі­зу (тра­ди­цій­ним спир­то­вим роз­чи­ном йо­ду).

У ти­жне­во­му ві­ці ва­га по­ро­ся­ти ледь ся­гає трьох кі­ло­гра­мів, роз­мі­ри й мо­то­ри­ка до­зво­ля­ють фі­ксу­ва­ти по­ро­ся опе­ра­то­ру, який про­во­дить ка­стра­цію: тва­ри­ну три­ма­ють за по­пе­рек че­ре­вом до­го­ри, ве­ли­ким паль­цем ство­рю­ю­чи тиск на че­рев­ну стін­ку, одно­ча­сно на­тя­гу­ю­чи шкі­ру мо­шон­ки, віль­ною ру­кою про­во­дять опе­ра­тив­ні ма­ні­пу­ля­ції. Ме­тод се­бе ціл­ком ви­прав­до­вує під час ма­со­вих за­хо­дів.

Ін­ший ва­рі­ант — ви­ко­ри­ста­н­ня стан­ків як про­ми­сло­во­го, так і ку­стар­но­го ви­ро­бни­цтва, але тре­ба бра­ти до ува­ги, що на при­сто­су­ва­н­ня стан­ка під кон­кре­тну тва­ри­ну та під­три­ма­н­ня йо­го в на­ле­жно­му ста­ні втра­ча­є­ться час, то­му кра­ще у ві­ці по­ро­сят до 15 днів ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти фі­кса­цію одні­єю ру­кою.

Один із ню­ан­сів успі­шної ка­стра­ції є роз­мір роз­рі­зу шкі­ри: у будь-яко­му ра­зі він має бу­ти в ни­жній тре­ти­ні мо­шон­ки, пря­мий і вер­ти­каль­ний: це ство­рює спри­я­тли­ві умо­ви для від­то­ку рі­ди­ни з пі­сля­о­пе­ра­цій­ної ра­ни, за­по­бі­гає по­тра­плян­ню в неї ви­по­ро­жнень. Ко­сі або хви­ля­сті роз­рі­зи ближ­че до хво­ста ство­рю­ють не­ви­гі­дні умо­ви для за­го­є­н­ня. Опе­ра­тор по­ви­нен пра­гну­ти то­го, щоб на­дріз ро­бив­ся одним ру­хом, був та­ким ма­лим, як це мо­жли­во, й та­ким ве­ли­ким, як це по­трі­бно.

У пер­ші ти­жні жи­т­тя по­ро­сят кро­во­тік у сі­мен­ни­ках не­зна­чний, то­му ви­да­ля­ють їх без на­кла­да­н­ня лі­га­ту­ри або пе­ре­кру­чу­ва­н­ня сім’яно­го ка­на­ти­ка, ін­ко­ли на­віть із ча­сти­ною за­галь­ної пі­хво­вої обо­лон­ки, що не спри­чи­няє подаль­ших про­блем. На ра­ни за­сто­со­ву­ють ан­ти­се­пти­чну при-

си­пку або спрей, ме­та яких — зне­шко­ди­ти ін­фе­кцію. Тре­ба ма­ти на ува­зі, що не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пре­па­ра­ти, в на­ста­но­ві до яких не­має вка­зів­ки що­до за­сто­су­ва­н­ня під час про­ве­де­н­ня ка­стра­ції, бо окре­мі до­по­мі­жні ком­по­нен­ти мо­жуть спри­чи­ни­ти ускла­дне­н­ня. Пі­сля ви­хо­ло­ще­н­ня по­ро­ся по­вер­та­ють під сви­но­ма­тку.

Тре­тій етап більш роз­тя­гну­тий у ча­сі й на пер­ший по­гляд не­по­мі­тний — кон­троль яко­сті й своє­ча­сне усу­не­н­ня про­я­вів пі­сля ка­стра­цій них ускла­днень. Та­кож­ча­сто­тра­пля­є­ться,ко­ли­опе­ра­то­ри­по­мил­ко­во­не­о­пе­ру­ю­тьпо­ро­ся­тпід­ча­с­про­ве­де­н­ня­про­це­ду­ри,йдо­во­ди­ться«ви­прав­ля­ти» упу­ще­н­ня пі­зні­ше, ін­ко­ли на­віть у це­хах до­ро­щу­ва­н­ня чи від­го­дів­лі. За­по­біг­ти цьо­му мо­жна роз­діль­ною оброб­кою по­ро­сят (свин­ки окре­мо, кнур­ці окре­мо), на­дій­ним мар­ку­ва­н­ням, пра­ців­ни­ки ре­зуль­та­тив­ні­ше пра­цю­ють у па­рі. Ускла­дне­н­ня пі­сля ка­стра­ції ін­ко­ли бу­ва­ють по­мі­тни­ми тіль­ки в ра­зі за­ги­бе­лі по­ро­сят (вну­трі­шня кро­во­те­ча, се­псис), а ін­ко­ли — під час їх огля­ду (ви­па­ді­н­ня пе­тель ки­шків­ни­ка, за­па­ле­н­ня або ви­па­ді­н­ня куль­ті сім’яно­го ка­на­ти­ка). В по­оди­но­ких ви­пад­ках на опе­ро­ва­них ді­лян­ках утво­рю­ю­ться аб­сце­си чи від­кри­ті на­гно­є­н­ня. Зро­зумі­ло, що на­віть за іде­аль­них умов і без­до­ган­ної ро­бо­ти опе­ра­то­ра, який про­во­дить ка­стра­цію, ускла­дне­н­ня бу­дуть, але тре­ба по­стій­но ана­лі­зу­ва­ти від­со­ток про­блем і в ра­зі по­тре­би вча­сно впли­ва­ти на пра­ців­ни­ків, про­ін­фор­му­вав­ши їх про шля­хи по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції.

Ка­стра­ція в пі­зньо­му ві­ці, у пі­сля­ві­длу­чний пе­рі­од, зна­чно скла­дні­ша: та­ку

тва­ри­ну по­трі­бно утри­му­ва­ти в окре­мо­му стан­ку, фі­кса­цію про­во­дить до­да­тко­вий ро­бі­тник, скла­дний пі­сля­о­пе­ра­цій­ний пе­рі­од, під­ви­щу­є­ться кіль­кість ускла­днень (зокре­ма трав­му­вань). Під час ка­стра­ції біль­ших кну­рів (по­над со­тню кі­ло­гра­мів жи­вої ва­ги) ви­ни­кає по­тре­ба у ви­ко­ри­стан­ні се­да­тив­них пре­па­ра­тів й ін’єкцій­них ан­ти­біо­ти­ків.

Ка­стра­цію кну­рів, що бу­ли в ро­бо­ті з осі­ме­ні­н­ня, про­во­ди­ти не зав­жди ра­ціо­наль­но, бо та­ка про­це­ду­ра гро­мі­зд­ка й ри­зи­ко­ва­на, а якість м’яса на­віть пі­сля зна­чно­го про­між­ку ча­су (ре­ко­мен­до­ва­но два мі­ся­ці), по­лі­пшу­є­ться не прин­ци­по­во — во­но жорс­тке, хо­ча й втра­чає ха­ра­ктер­ний за­пах.

Однак у су­ча­сно­му про­гре­сив­но­му свинарстві роз­ви­ва­є­ться тен­ден­ція від­мо­ви від опе­ра­тив­них ме­то­дів ка­стра­ції, що, зві­сно, спри­я­ти­ме збе­ре­жен­ню від­го­ді­вель­но­го по­го­лів’я та змен­шен­ню ви­трат на йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня. З’яви­ли­ся ком­пле­ксні пре­па­ра­ти, що при­гні­чу­ють ста­те­ві гор­мо­ни або на­слід­ки їхньої дії.

Во­дно­час те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней до­ся­гли то­го рів­ня, ко­ли то­вар­ну сви­ню мо­жна отри­ма­ти до по­ча­тку ста­те­во­го до­зрі­ва­н­ня, що озна­чає мі­зер­ний рі­вень не­ба­жа­них ре­чо­вин у м’ясо­про­ду­ктах. Спри­я­тли­вою умо­вою є і той факт, що м’ясо мі­стить мі­ні­мум жи­ру, який зда­тен на­ко­пи­чу­ва­ти спе­ци­фі­чні аро­ма­ти­чні спо­лу­ки. До то­го ж су­ча­сна про­ми­сло­ва пе­ре­роб­ка сви­ни­ни до­зво­ляє об­хо­ди­ти від­су­тність ка­стра­ції у кнур­ців.

Ка­стру­ють тих кнур­ців, ко­трих не пла­ну­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як за­плі­дни­ків Рис. 1. Ве­те­ри­нар­ні щи­пці за­мі­ню­ють по­ло­ви­ну ін­стру­мен­тів для ка­стра­ції

Про­цес ка­стра­ції щи­пця­ми

Рис. 2. Ста­нок для ка­стра­ції по­ро­сят

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.