Кро­ки до опти­мі­за­ції жив­ле­н­ня

В Укра­ї­ні є чи­ма­ло при­ро­дних ре­сур­сів для опти­маль­но­го за­без­пе­че­н­ня ро­слин по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. Бра­кує ли­ше си­стем­но­го під­хо­ду до про­бле­ми

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ЕДУ­АРД ДЕГОДЮК, д-рс.-г. на­ук ННЦ «Ін­сти­тут зем­ле­роб­ства НААН»

Зем­ле­роб­ство Укра­ї­ни ще ду­же да­ле­ке до зба­лан­со­ва­но­го мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня ро­слин че­рез пер­ма­нен­тне під­ви­ще­н­ня цін на за­со­би хі­мі­за­ції. За­ра­ди об’єктив­но­сті слід за­зна­чи­ти, що тем­пи вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив по­сту­по­во зро­ста­ють. Якщо 2010 ро­ку всьо­го бу­ло вне­се­но 1061 тис. тонн ді­ю­чої ре­чо­ви­ни NPK, то 2017-го — 2028 тис. тонн, або в 1,9 ра­за біль­ше. Однак брак мі­не­раль­них до­брив для зба­лан­со­ва­но­го жив­ле­н­ня ро­слин все ще ста­но­вить близь­ко 2,3 млн тонн, що май­же до­рів­нює вне­се­но­му у 2017 ро­ці.

Тра­ди­цій­но в при­дба­них го­спо­дар­ства­ми до­бри­вах до­мі­ну­ють азо­тні ту­ки. Спів­від­но­ше­н­ня N:P:K у 2010 ро­ці ста­но­ви­ло 1,0:0,21:0,17, 2017-го — 1,0:0,26:0,22, то­ді як опти­маль­ним тре­ба вва­жа­ти спів­від­но­ше­н­ня 1,0:0,8:1,0. Зба­лан­со­ва­ність по­жив­них ре­чо­вин за­по­бі­гає де­каль­ци­на­ції й де­гу­мі­фі­ка­ції ґрун­ту. Зру­ши­ти цю тен­ден­цію в бік збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва фо­сфор­них і ка­лій­них до­брив украй важ­ко че­рез ці­но­вий бар’єр, хо­ча при­ро­дних ре­сур­сів для цьо­го в Укра­ї­ні до­ста­тньо.

У ре­зер­ві є ор­га­ні­чні до­бри­ва, з яких не­зна­чна ча­сти­на — під­стил­ко­вий гній ВРХ і сви­ней: якщо до 1989 ро­ку в Укра­ї­ні вно­си­ли ор­га­ні­чні до­бри­ва в кіль­ко­сті 8–9 т/га ріл­лі, то сьо­го­дні — 0,5 т/га. Най­ва­жли­ві­шим і вкрай не­ви­ко­ри­ста­ним на­шим ре­зер­вом є по­бі­чна про­ду­кція ро­слин­ни­цтва та си­де­ра­ти. Однак ана­ліз що­рі­чно­го їх за­сто­су­ва­н­ня вка­зує на те, що зру­ше­н­ня у цій спра­ві май­же не­має (табл. 1).

Для роз­ши­ре­н­ня ба­зи від­нов­лю­ва­них ре­сур­сів ро­слин­ни­цтва по­трі­бно ма­ти чі­тку дер­жав­ну по­лі­ти­ку в за­охо­чен­ні й від­по­від­аль­но­сті за цю спра­ву. Для цьо­го слід роз­ро­би­ти про­ект за­ко­ну «Про зем­ле­роб­ство» та від­по­від­ні нор­ма­тив­ні акти, щоб ор­га­ні­за­цій­но до­сяг­ти опти­маль­но­го за­без­пе­че­н­ня ро­слин по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми при­ро­дни­ми ре­сур­са­ми. От­же, вра­хо­ву­ю­чи те, що де­фі­цит мі­не­раль­них й ор­га­ні­чних до­брив ста­но­вить по 50%, то за умо­ви їх по­дво­є­н­ня мо­жна ма­ти без­де­фі­ци­тний ба­ланс уже в най­ближ­чий час. За­галь­ний ви­хід від­нов­лю­ва­них ор­га­ні­чних ре­сур­сів за на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­но­го їх ре­гу­лю­ва­н­ня все­ляє на­дію на одер­жа­н­ня ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті й роз­ши­ре­но­го відтворення по­тен­цій­ної ро­дю­чо­сті ґрун­тів.

Про це свід­чать роз­ра­хун­ки, які ми ви­ко­на­ли, що­до фа­кти­чно­го ви­ро­бни­цтва від­нов­лю­ва­них ор­га­ні­чних ре­сур­сів у бли­жній (до 5 ро­ків) і від­да­ле­ній (по­над 10 ро­ків) пер­спе­кти­ві. По­тен­цій­ні мо­жли­во­сті Укра­ї­ни ста­нов­лять близь­ко 300 млн тонн ор­га­ні­чної ма­си, до яких ми на­бли­жа­є­мось у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві. Фа­кти­чне над­хо­дже­н­ня у 2017-му бу­ло в 3,5 ра­за мен­шим. Однак зав­дя­ки на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ним те­хно­ло­гі­ям про­це­си біо­ло­гі­за­ції зем­ле­роб­ства не­у­хиль­но зро­ста­ти­муть, що по­тя­гне за со­бою пе­ре­орі­єн­та­цію ін­тен­сив­но­го зем­ле­роб­ства на від­нов­лю­ва­ну йо­го фор­му, за­са­ди якої роз­ро­бле­но від­ді­лом агро­хі­мії на­шо­го ін­сти­ту­ту.

Основ­на іде­о­ло­гія від­нов­лю­ва­но­го зем­ле­роб­ства по­ля­гає в ма­кси­маль­но­му за­лу­чен­ні в си­сте­ми удо­бре­н­ня від­нов­лю­ва­них ор­га­ні­чних ре­сур­сів із мі­ні­маль­ним за­сто­су­ва­н­ням мі­не­раль­них ту­ків у ко­ро­тко­ро­та­цій­них сі­во­змі­нах. Обов’яз­ко­вим є за­лу­че­н­ня бо­бо­во­го ком­по­нен­та (ба­га­то­рі­чних бо­бо­вих трав або зер­но­бо­бо­вих куль­тур), а та­кож мі­кро­те­хно­ло­гій — сти­му­ля­то­рів ро­сту, схе­ла­ти­зо­ва­них форм мі­кро­еле­мен­тів, ан­ти­стре­сан­тів, біо­пре­па­ра­тів удо­брю­валь­ної та за­хи­сної дії. Що­до ін­те­гро­ва­но­го за­хи­сту ро­слин від бур’янів, хво­роб і шкі­дни­ків, то тут пе­ре­ва­га від­да­є­ться агро­те­хні­чним і біо­ло­гі­чним за­со­бам. Від­пра­цьо­ва­на на­ми мо­дель від­нов­лю­ва­но­го зем­ле­роб­ства в умо­вах ста­ціо­нар­но­го до­слі­ду на сі­ро­му лі­со­во­му ґрун­ті за­без­пе­чи­ла одер­жа­н­ня се­ре­дньої про­ду­ктив­но­сті по­льо­вої сі­во­змі­ни за на­бли­же­ної до рів­ня опти­маль­ної ор­га­но-мі­не­раль­ної си­сте­ми удо­бре­н­ня зі зни­же­н­ням доз мі­не­раль­них до­брив

до 30%, гною — до 50%, але з уве­де­н­ням по­бі­чної про­ду­кції та сти­му­ля­то­рів ро­сту. За та­кої схе­ми вро­жай­ність куль­тур ста­но­ви­ла по­над 6 т/га зер­но­вих оди­ниць, а оку­пність 1 кг вне­се­них мі­не­раль­них до­брив — до 10 кг зер­но­вих оди­ниць.

Біо­кон­вер­сія ор­га­ні­чних від­хо­дів

З огля­ду на по­віль­ний ріст по­го­лів’я все ще ма­є­мо низь­кі тем­пи ви­ро­бни­цтва гною ВРХ і сви­ней. За­те з ви­хо­дом Укра­ї­ни на сві­то­вий ри­нок із про­ду­кці­єю пта­хів­ни­цтва не­у­хиль­но зро­ста­ти­ме на­ко­пи­че­н­ня та вне­се­н­ня пта­ши­но­го по­слі­ду, що на сьо­го­дні ста­но­вить по­над 7 млн тонн. Це най­кон­цен­тро­ва­ні­ше ор­га­ні­чне до­бри­во за­сто­со­ву­ють у зем­ле­роб­стві при­мі­тив­но й украй не­за­до­віль­но, ство­рю­ю­чи пре­це­дент еко­ло­гі­чної не­без­пе­ки Укра­ї­ни. Тре­ба на­да­ти ді­є­во­сті За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­ні для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною»

(ВВР, №24, ст. 171, 2015) та За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин» (ВВР, №31, ст. 343, 2017) у ча­сти­ні обов’яз­ко­во­го пе­ре­ро­бле­н­ня на ор­га­ні­чні до­бри­ва від­хо­дів тва­рин­ни­цтва шля­хом ком­по­сту­ва­н­ня або пе­ре­тво­ре­н­ня на біо­газ і вста­нов­ле­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю, мо­ні­то­рин­гу й ау­ди­ту за до­три­ма­н­ням пра­вил ути­лі­за­ції тва­рин­ни­цьких від­хо­дів.

У ННЦ «ІЗ НААН» роз­ро­бле­но без­від­хо­дні енер­го­о­ща­дні й ви­со­ко­ефе­ктив­ні те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва ор­га­но-мі­не­раль­них біо­актив­них до­брив на осно­ві пта­ши­но­го по­слі­ду та від­хо­дів тва­рин­ни­цтва, що є по­ту­жним ре­зер­вом мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня ро­слин, адже їх се­ре­дні до­зи ста­нов­лять 1–3 т/га, то­ді як гною — до 30 і пта­ши­но­го по­слі­ду — до 12 т/га.

Біо­кон­вер­сія ор­га­ні­чних від­хо­дів не ли­ше за­без­пе­чу­ва­ти­ме до­да­тко­вий ре­зерв мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня ро­слин, а й за­по­бі­га­ти­ме гло­баль­но­му за­бру­днен­ню нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща, яке по­тер­пає від ан­тро­по­ген­но­го ти­ску. В пер­спе­кти­ві ви­ро­бни­цтво ОМБД з ма­те­рі­а­лів, до­зво­ле­них між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми, ціл­ком мо­жли­ве для по­треб ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства, про­ду­ктив­ність яких не по­сту­па­ти­ме­ться тра­ди­цій­но­му ін­тен­сив­но­му.

Для цьо­го слід за­лу­чи­ти по­кла­ди озер­них са­про­пе­лів, а в пер­спе­кти­ві — ор­га­ні­чних тва­рин­ни­цьких ферм.

Ви­ро­бни­цтво ОМБД по­сту­по­во ви­ті­сня­ти­ме за­сто­су­ва­н­ня не­пе­ре­ро­бле­них від­хо­дів тва­рин­ни­цтва, а до­да­ні до їхньо­го скла­ду мі­не­раль­ні до­бри­ва вна­слі­док ство­ре­н­ня ор­га­но-мі­не­раль­них ком­пле­ксів, як уста­нов­ле­но в на­ших до­слі­дже­н­нях, бу­дуть на 30–40% ефе­ктив­ні­ши­ми, ніж вне­се­ні тра­ди­цій­но в хі­мі­чній фор­мі. Най­ви­ща опти­мі­за­ція мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня ро­слин за вне­се­н­ня ОМБД по­ля­гає в то­му, що во­ни ма­ють удо­брю­валь­ні, біо­ти­чні, ме­лі­о­ра­тив­ні, сорб­цій­ні та за­хи­сні вла­сти­во­сті, ство­рю­ю­чи зо­ну ком­фор­ту для роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми ро­слин.

Куль­ту­ра си­де­ра­ції

Зав­дя­ки май­бу­тньо­му за­ко­но­дав­ству мо­жли­ве роз­ро­бле­н­ня ме­ха­ні­зму за­охо­че­н­ня зем­ле­ко­ри­сту­ва­чів до ра­ціо­наль­но­го за­сто­су­ва­н­ня по­бі­чної про­ду­кції ро­слин­ни­цтва та до куль­ту­ри си­де­ра­ції. Про­від­на роль у цій спра­ві на­ле­жа­ти­ме аграр­ній на­у­ці.

Нам до­ве­де­ться ви­про­бо­ву­ва­ти те­хно­ло­гії по­дрі­бне­н­ня со­ло­ми, сте­бел ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку з по­сту­по­вою за­мі­ною ком­пен­са­цій­них доз азо­тних мі­не­раль­них до­брив на біо­пре­па­ра­ти, що є більш еко­но­мі­чним і еко­ло­гі­чним.

Куль­ту­ра си­де­ра­ції має змен­ши­ти ри­зи­ки від рів­ня атмо­сфер­но­го зво­ло­же­н­ня. Нам слід від­пра­цю­ва­ти те­хно­ло­гії із за­лу­че­н­ням для ці­єї спра­ви зайня­тих па­рів і під­сів­ної си­де­ра­ції бо­бо­ви­ми куль­ту­ра­ми під зер­но­ві. Тре­ба ор­га­ні­зу­ва­ти на зем­лях на­у­ко­во­го фон­ду на­сін­нє­ву ба­зу най­пер­спе­ктив­ні­ших си­де­раль­них куль­тур, роз­ро­би­ти ме­ха­ні­зми дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня для по­ши­ре­н­ня куль­ту­ри си­де­ра­ції і як ґрун­то­охо­рон­но­го за­хо­ду. Вва­жа­є­мо стра­те­гі­чним на­пря­мом уве­де­н­ня в по­льо­ві сі­во­змі­ни ба­га­то­рі­чних бо­бо­вих трав як ефе­ктив­но­го за­со­бу си­де­ра­ції та най­кра­щих по­пе­ре­дни­ків для зер­но­вих куль­тур. Адже ро­дю­чість по­ля зав­дя­ки їм під­ви­щу­є­ться без до­да­тко­вих ви­трат — уро­жай зро­стає на 30%, та­кою є еко­но­мія й мі­не­раль­них до­брив. Є два шля­хи по­ши­ре­н­ня по­сі­вів ба­га­то­рі­чних трав: 1 — че­рез збіль­ше­н­ня в пер­спе­кти­ві по­го­лів’я ВРХ (три­ва­лий пе­рі­од) і 2 — ви­ро­щу­ва­н­ня трав на сі­но з екс­пор­том в ін­ші дер­жа­ви.

Охо­ро­на дов­кі­л­ля

Для під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті зе­мель і зни­же­н­ня хі­мі­чно­го ти­ску на неї вва­жа­є­мо за до­ціль­не під­ня­ти кло­по­та­н­ня пе­ред уря­дом про від­нов­ле­н­ня біо­ло­гі­чних стан­цій в обла­стях і ра­йо­нах із ви­ро­бни­цтва біо­пре­па­ра­тів удо­брю­валь­ної та за­хи­сної дії, роз­мно­же­н­ня три­хо­грам й ін­ших ко­ри­сних ко­мах, що ор­га­ні­чно впи­су­є­ться у від­нов­лю­ва­ну й ор­га­ні­чну си­сте­ми зем­ле­роб­ства. Пра­кти­чна не­об­хі­дність упро­ва­дже­н­ня від­нов­лю­ва­ної си­сте­ми по­ля­гає не ли­ше в ре­сур­сно­му за­без­пе­чен­ні: во­на по­мі­тно більш еко­но­мі­чна про­ти тра­ди­цій­ної ор­га­но-мі­не­раль­ної си­сте­ми удо­бре­н­ня

(табл. 2).

Най­ді­є­ві­шим за­со­бом під­ви­ще­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та ви­ко­ри­ста­н­ня по­жив­них ре­чо­вин із до­брив у 1,5 ра­за є про­ве­де­н­ня хі­мі­чної ме­лі­о­ра­ції зе­мель. За на­яв­но­сті у скла­ді ріл­лі до 10 млн ге­кта­рів зе­мель із ки­слою ре­а­кці­єю ґрун­то­во­го роз­чи­ну і 4 млн — із лу­жною що­ро­ку пра­кти­чно про­во­ди­ться ва­пну­ва­н­ня на пло­щі не біль­шій за 104 тис. ге­кта­рів і гі­псу­ва­н­ня — до 11 тис. ге­кта­рів. Про­ве­де­н­ня хі­мі­чної ме­лі­о­ра­ції слід зве­сти в ранг еко­ло­гі­чної без­пе­ки Укра­ї­ни й про­во­ди­ти за ко­шти дер­жав­но­го бю­дже­ту згі­дно з по­тре­ба­ми зем­ле­роб­ства.

Не­має ін­шої га­лу­зі в аграр­ній на­у­ці, яка б так ті­сно не пе­ре­плі­та­ла­ся з охо­ро­ною нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща, як агро­хі­мія. Брак еле­мен­тів жив­ле­н­ня або їх на­дли­шок одна­ко­во де­стру­ктив­ні для про­це­сів ґрун­то­тво­ре­н­ня. Пе­ре­ко­си у спів­від­но­ше­н­нях N:Р:К у бік збіль­ше­н­ня азо­тних ту­ків, так са­мо, як і су­то мі­не­раль­на си­сте­ма удо­бре­н­ня без за­лу­че­н­ня ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни гною чи по­бі­чної про­ду­кції ро­слин­ни­цтва, — шлях до при­швид­ше­ної де­каль­ци­на­ції й де­гу­мі­фі­ка­ції ґрун­то­во­го по­кри­ву. То­му з по­си­ле­н­ням хі­мі­чно­го ти­ску на дов­кі­л­ля по­трі­бно під­ні­ма­ти роль на­у­ки та її те­хні­чну осна­ще­ність у про­ве­ден­ні мо­ні­то­рин­гу й еко­ло­гі­чно­го ау­ди­ту для за­по­бі­га­н­ня не­га­тив­ним яви­щам у про­це­сі зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.