John Deere на Агро­се­мФе­сті

У СЕ­РЕ­ДИ­НІ СЕР­ПНЯ НА ПІВ­ДНІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ КОМ­ПА­НІЯ АГРОСЕМ ОРГАНІЗУВАЛА МАС­ШТА­БНЕ СВЯ­ТО, ЯКЕ НА­ЗВА­ЛА АГРО­СЕ­МФЕСТ . СО­ТНІ АГРА­РІ­ЇВ ІЗ ЗА­ХІ­ДНОЇ УКРА­Ї­НИ ПО­БА­ЧИ­ЛИ СУ­ЧА­СНУ ТЕ­ХНІ­КУ JOHN DEERE ТА VÄDERSTAD, ПОСЛУХАЛИ ПРО ЇЇ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ ТА ПРО­СТО ПО­СПІЛ­КУ­ВА­ЛИ­СЯ У

The Ukrainian Farmer - - Зміст - Вла­ди­слав Олій­ник

Тра­ктор є одним із не­за­мін­них скла­дни­ків усьо­го те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су в агро­бі­зне­сі, і ком­па­нія John Deere ро­зу­міє це якнай­кра­ще. Са­ме то­му на мас­шта­бно­му Дні по­ля, яке ор­га­ні­зу­вав один із ди­ле­рів John Deere — ком­па­нія «Агросем» бу­ло про­де­мон­стро­ва­но най­по­пу­ляр­ні­ші се­рії: 6B, 6M та 8R.

В Укра­ї­ні ри­нок ма­ло­по­ту­жних тра­кто­рів біль­ше пред­став­ле­ний ко­ли­шні­ми ра­дян­ськи­ми брен­да­ми, то­му John Deere вба­чає са­ме у цьо­му се­гмен­ті ве­ли­кий по­тен­ці­ал. Че­рез це ком­па­нія John Deere, кіль­ка ро­ків то­му ви­ве­ла на ри­нок се­рію тра­кто­рів 6В по­ту­жні­стю 95, 110 та 135 к. с.

Тра­ктор має при­ва­бли­ву ці­ну й уже за­во­ю­вав ре­пу­та­цію на­дій­ної ма­ши­ни. Це різ­ко під­ви­щи­ло про­да­жі ці­єї се­рії за остан­ніх 2 ро­ки.

Де­що по­ту­жні­ші ма­ши­ни (110–195 к. с.) пред­став­ле­но се­рі­єю 6М, і най­біль­шу по­пу­ляр­ність має най­по­ту­жні­ша 195-силь­на вер­сія. Ба­га­то ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств на­ці­ле­ні са­ме на та­ку по­ту­жність, бо ма­ють ба­га­то від­по­від­но­го при­чі­пно­го обла­дна­н­ня (5- або 6-кор­пу­сні плу­ги, 7-ме­тро­ві куль­ти­ва­то­ри, ме­ха­ні­чні зер­но­ві сі­вал­ки, не­ве­ли­кі ди­ско­ві бо­ро­ни то­що).

За сло­ва­ми Іго­ря Ста­шка, ме­не­дже­ра «Джон Дір Укра­ї­на» з пи­тань пі­сля­про­да­жно­го сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, най­по­пу­ляр­ні­шим в Укра­ї­ні є тра­ктор 8-ї се­рії, який та­кож був пред­став­ле­ний на Агро­се­мФе­сті. Остан­нім ча­сом се­ре­дні та ве­ли­кі під­при­єм­ства все біль­ше пе­ре­хо­дять до ши­ро­ко­за­хва­тної та швид­кі­сної при­чі­пної те­хні­ки, бо мо­жна ви­ко­ну­ва­ти те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції в ко­ро­ткі стро­ки. Це одна з при­чин, чо­му фер­ме­ри звер­та­ють ува­гу на по­ту­жні­ші мо­де­лі 8R. Для при­кла­ду: все біль­ший по­пит ма­ють тра­кто­ри 8R по­ту­жні­стю 345–370 к. с., хо­ча ще ро­ків 3–5 то­му в Укра­ї­ні для біль­шо­сті го­спо­дарств бу­ло ціл­ком до­ста­тньо мо­де­лі по­ту­жні­стю 310–335 к. с. У ма­ши­нах 8-ї се­рії фер­ме­ри де­да­лі ча­сті­ше за­мов­ля­ють но­ву транс­мі­сію PowerShift E23, яка по­єд­нує пе­ре­ва­ги зви­чай­ної «ме­ха­ні­ки» та без­сту­пе­не­вої транс­мі­сії IVT. Ця транс­мі­сія іде­аль­на для важ­ких по­льо­вих ро­біт і во­дно­час звіль­няє опе­ра­то­ра від зай­во­го кло­по­ту ке­ру­ва­н­ня зав­дя­ки ав­то­ма­ти­за­ції про­це­сів. На­при­клад, тут мо­жна за­да­ва­ти ба­жа­ну швид­кість ру­ху, і транс­мі­сія са­мо­стій­но оби­ра­ти­ме най­ефе­ктив­ні­шу пе­ре­да­чу під цю швид­кість для пев­них умов ро­бо­ти. На за­хо­ді та­кож бу­ли пред­став­ле­ні при­чі­пний і са­мо­хі­дний об­при­ску­ва­чі. При­чі­пна мо­дель се­ред ін­ших пе­ре­ваг мо­же по­хва­ли­ти­ся тим, що вже в са­мій ба­зо­вій ком­пле­кта­ції мо­же пра­цю­ва­ти із си­сте-

ма­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства й від­ми­ка­ти се­кції на пе­ре­кри­т­тях. Якщо ра­ні­ше клі­єн­ти за­мов­ля­ли опцію ав­то­ма­ти­чно­го ві­ді­мкне­н­ня се­кцій ли­ше із са­мо­хі­дни­ми ма­ши­на­ми, то в остан­ніх 2–3 ро­ки ми ба­чи­мо за­ці­кав­ле­ність до цих си­стем на при­чі­пних об­при­ску­ва­чах та­кож. Адже та­кі си­сте­ми до­зво­ля­ють за­оща­джу­ва­ти 2–3% і біль­ше на ЗЗР за­ле­жно від кон­фі­гу­ра­ції по­лів.

Сьо­го­дні John Deere про­по­нує в Укра­ї­ні ві­дра­зу кіль­ка ти­пів са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів. Най­біль­ший по­пит, як і ра­ні­ше, має мо­дель 4730, яка й бу­ла пред­став­ле­на на свя­ті. «Фі­шкою» 4730 є мо­жли­вість збіль­ше­н­ня клі­рен­су від стан­дар­тних 1,5 до 1,9 м ви­ко­ри­ста­н­ням про­ста­вок. Крім то­го, ця мо­дель дав­но за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе на рин­ку сво­єю на­дій­ні­стю та про­ду­ктив­ні­стю.

Се­гмент зби­раль­них ма­шин бу­ло пред­став­ле­но ро­тор­ним ком­бай­ном John Deere се­рії S, який є фла­гма­ном се­ред трьох ти­пів ком­бай­нів John Deere та де­мон­струє най­біль­шу про­ду­ктив­ність. Ком­бай­ни се­рії S ма­ють одно­ро­тор­ну си­сте­му обмо­ло­ту й се­па­ра­ції зер­но­со­ло­ми­сто­го во­ро­ху. Від по­ча­тку за­пу­ску у ви­ро­бни­цтво ро­тор­них зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів ін­же­не­ри ком­па­нії John Deere вра­ху­ва­ли всі ви­мо­ги, які ви­став­ля­ють ви­ро­бни­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції до су­ча­сних зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів і впро­довж ви­хо­ду на ри­нок но­вих се­рій вдо­ско­на­лю­ва­ли та по­лі­пшу­ва­ли на­дій­ність, про­сто­ту в екс­плу­а­та­ції, про­ду­ктив­ність, мі­ні­маль­ні втра­ти, якість зер­на в бун­ке­рі, зру­чність ро­бо­ти опе­ра­то­ра та си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.