Обро­би­ти, щоб за­ро­би­ти

За­для які­сно­го обро­бі­тку по­лів пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю, а та­кож для пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки в СФГ «Про­лі­сок», що у Сва­тів­сько­му ра­йо­ні на Лу­ган­щи­ні, за­сто­со­ву­ють ди­ско­ві зна­ря­д­дя Carrier 820 від Väderstad

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ВЛА­ДИ­СЛАВ ОЛІЙ­НИК

Ву­мо­вах ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства зна­чною мі­рою по­стає пи­та­н­ня ви­бо­ру те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту. Спи­ра­ю­чись на ба­га­то­рі­чний до­свід, вла­сник СФГ «Про­лі­сок» Сер­гій Ко­ва­льов від­мо­вив­ся від оран­ки й пе­ре­йшов до мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку. Те­пер у по­лях пра­цю-

ють ди­ско­ві зна­ря­д­дя та гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі, а плуг за­сто­со­ву­ють ли­ше за по­тре­би, ко­ли ін­ші спосо­би не мо­жуть впо­ра­ти­ся з під­го­тов­кою ґрун­ту. Однак та­ка по­тре­ба ви­ни­кає не­ча­сто, то­му мо­жна го­во­ри­ти, що ди­ско­ві зна­ря­д­дя тут є го­лов­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми.

Окрім СФГ «Про­лі­сок» у вла­сно­сті Сер­гія Ко­ва­льо­ва є ще кіль­ка го­спо­дарств, роз­та­шо­ва­них у су­сі­дніх ра­йо­нах Лу­ган­щи­ни. Актив­не фор­му­ва­н­ня зе­мель­но­го бан­ку ста­ло­ся у 2014 ро­ці, ко­ли ча­сти­на фер­ме­рів пра­гну­ла за­ли­ши­ти не­спо­кій­ний ре­гіон.

Узяв­ши в ке­ру­ва­н­ня кіль­ка го­спо­дарств (за­галь­ною пло­щею угідь близь­ко 8000 га) вла­сник був зму­ше­ний тер­мі­но­во шу­ка­ти спо­сіб під­го­ту­ва­ти ґрунт до сів­би. Для цьо­го бу­ли по­трі­бні ґрун­то­об­ро­бні агре­га­ти, які по­дрі­бню­ють ро­слин­ність і фор­му­ють шар роз­пу­ше­но­го ґрун­ту за­да­ної гли­би­ни. На той мо­мент най­біль­шу до­ві­ру ви­кли­ка­ли ди­ско­ві лу­щиль­ни­ки Carrier 820 ви­ро­бни­цтва швед­ської ком­па­нії Väderstad. При­дбав­ши одра­зу дві оди­ни­ці, вла­сник жо­дно­го ра­зу не по­шко­ду­вав.

А си­ту­а­ція справ­ді по­тре­бу­ва­ла га­ран­то­ва­ної яко­сті й про­ду­ктив­но­сті… Вже до­хо­див се­ре­ди­ни тра­вень, й по­трі­бно бу­ло тер­мі­но­во обро­би­ти ве­ли­кі пло­щі під сів­бу ярих куль­тур так, щоб не ли­ше роз­пу­ши­ти всю по­верх­ню, а й утри­ма­ти за­ли­шки во­ло­ги.

Від­по­від­но, від агре­га­тів ви­ма­га­ла­ся не ли­ше про­ду­ктив­ність, а і якість. Тоб­то крім роз­пу­ше­н­ня тре­ба бу­ло за­без­пе­чи­ти зво­ро­тне ущіль­не­н­ня ґрун­ту. Все це зміг зро­би­ти агре­гат Carrier 820.

Не мо­жна ска­за­ти, що в го­спо­дар­стві пра­цює тіль­ки швед­ський ди­ско­вий лу­щиль­ник. Та­кож є агре­гат че­сько­го ви­ро­бни­цтва, однак він де­що по­сту­па­є­ться на­дій­ні­стю та дов­го­ві­чні­стю. Екс­плу­а­та­ція ви­яви­ла слаб­шу під­ши­пни­ко­ву гру­пу, а та­кож ін­тен­сив­ні­ше зно­ше­н­ня ди­сків.

Ко­жен з агре­га­тів Carrier 820 від­пра­цю­вав від­по­від­но 13,5 і 14,5 тис. ге­кта­рів, і за

цей час бу­ло зно­ше­но тіль­ки два ком­пле­кти ди­сків. Тоб­то одно­го ком­пле­кту ви­ста­чає при­бли­зно на 7 тис. ге­кта­рів. На одно­му з агре­га­тів, який ми спо­сте­рі­га­ли без­по­се­ре­дньо в ро­бо­ті, дру­гий ком­плект ди­сків уже та­кож від­чу­тно зно­сив­ся, але якість ро­бо­ти за­без­пе­чу­вав. Са­ме від­бу­ва­ла­ся дру­га куль­ти­ва­ція пі­сля рі­па­ку, ко­ли зни­щу­ва­ли­ся схо­ди па­да­ли­ці, то­му ви­ко­ри­ста­н­ня лу­щиль­ни­ка бу­ло як раз до­ре­чним.

Зви­чай­ний ла­по­вий куль­ти­ва­тор не впо­рав­ся б із зав­да­н­ням: реш­тки ро­слин, що за­ли­ши­лись пі­сля зби­ра­н­ня, за­би­ва­ли б та­ке зна­ря­д­дя. У свою чер­гу, агре­гат Carrier 820 від­мін­но зни­щу­вав па­рос­тки па­да­ли­ці та бур’янів, а та­кож при­кри­вав во­ло­гу, щоб її ви­ста­чи­ло для подаль­шо­го ви­сі­ву ози­мої пше­ни­ці. Ми роз­ко­па­ли обро­бле­ну ді­лян­ку й пе­ре­свід­чи­ли­ся, що гли­би­на обро­бі­тку до­три­ма­на на всій ши­ри­ні за­хва­ту, а гре­бе­ні, що ча­сто утво­рю­ю­ться під час обро­бі­тку

ди­ско­ви­ми зна­ря­д­дя­ми під роз­пу­ше­ним ша­ром ґрун­ту, від­су­тні.

У го­спо­дар­стві ви­ро­щу­ють усьо­го три куль­ту­ри — ози­му пше­ни­цю, со­ня­шник і тро­хи ози­мо­го рі­па­ку. Та­кий під­хід зу­мов­ле­но до­во­лі жорс­тки­ми при­ро­дно­клі­ма­ти­чни­ми умо­ва­ми — низь­ким рів­нем за­без­пе­че­н­ня во­ло­ги. Сер­гій Ми­ко­ла­йо­вич, вла­сник під­при­єм­ства, на­ма­га­є­ться до­три­му­ва­ти­ся пра­ви­ла, яке го­во­рить про не­об­хі­дність на­яв­но­сті на по­лі бур’янів, ко­ли там не­має куль­тур­них ро­слин. Тоб­то по­трі­бно до­кла­да­ти ма­кси­маль­них зу­силь, щоб зем­ля не сто­я­ла го­ла. Са­ме че­рез це оран­ку в го­спо­дар­стві на­ма­га­ю­ться не за­сто­со­ву­ва­ти — тіль­ки ди­ску­ва­н­ня та гли­бо­ке роз­пу­ше­н­ня. Оран­ка у цьо­му ре­гіо­ні над­то про­во­кує пе­ре­су­шу­ва­н­ня верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту, у яко­му ги­нуть пра­кти­чно всі мі­кро­ор­га­ні­зми й при­пи­ня­є­ться про­цес мі­не­ра­лі­за­ції ро­слин­них ре­шток. Це не­га­тив­но впли­ває на ро­дю­чість ґрун­ту й уро­жай­ність на­сту­пних куль­тур, тож за­сто­су­ва­н­ня оран­ки має бу­ти ви­прав­да­ним. З ін­шо­го бо­ку, за та­кої вузь­кої сі­во­змі­ни у верх­ньо­му ша­рі ґрун­ту по­сту­по­во на­ко­пи­чу­ю­ться хво­ро­би й шкі­дни­ки. У цьо­му ви­пад­ку бо­роть­ба від­бу­ва­є­ться шля­хом ви­ко­ри­ста­н­ня са­мих су­ча­сних сор­тів і гі­бри­дів, стій­ких до за­ра­же­н­ня рі­зни­ми па­то­ге­на­ми. Про­те з ча­сом цей спо­сіб все одно пе­ре­стає до­по­ма­га­ти, й при­бли­зно раз на п’ять ро­ків за­сто­со­ву­є­ться кла­си­чна оран­ка. Зви­чай­но, «ви­ла­зить» ста­ре на­сі­н­ня бур’янів, але з ним бо­рю­ться тим са­мим агре­га­том Carrier 820 або хі­мі­чни­ми за­со­ба­ми.

Carrier 820 в ро­бо­ті

Сер­гій Ко­ва­льов де­мон­струє ре­зуль­тат ро­бо­ти Carrier 820 — рів­но­мір­на гли­би­на обро­бі­тку ґрун­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.