Лі­лія Дє­є­ва,

ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу ТОВ «Естрел­ла-Укра­ї­на»

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

Су­ча­сним за­со­бом під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня кор­му в го­дів­лі тва­рин, без­умов­но, є фер­мен­тні ком­пле­кси. При цьо­му ду­же ва­жли­ва ком­бі­на­ція актив­но­стей. Зва­жа­ю­чи на вузь­ку спе­ци­фі­чність фер­мен­тів до суб­стра­тів і ви­со­ку рі­зно­ма­ні­тність остан­ніх, спра­ве­дли­вою є те­за про те, що чим біль­ше ек­зо­ген­них фер­мен­тів у пре­па­ра­ті, тим ефе­ктив­ні­ше ви­тя­гу­ю­ться по­жив­ні ре­чо­ви­ни з кор­му.

Що ва­жли­во вра­хо­ву­ва­ти, оби­ра­ю­чи муль­ти­фер­мен­тний пре­па­рат? По­хо­дже­н­ня фер­мен­тів: на­яв­ність і мі­кро­бних, і гриб­ко­вих; мо­ле­ку­ляр­ну актив­ність ко­жно­го фер­мен­ту; і, зви­чай­но, хто ви­ро­бник — йо­го на­у­ко­вий і ви­ро­бни­чий до­свід.

Муль­ти­фер­мен­тну до­бав­ку ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­гі­дні­ше, ніж пре­па­рат з одним актив­ним фер­мен­том чи су­міш­шю фер­мен­тів, бо: фер­мен­ти пі­ді­бра­но в опти­маль­но­му спів­від­но­шен­ні, во­ни не зни­жу­ють актив­ність один одно­го й ен­до­ген­них фер­мен­тів у про­це­сі трав­ле­н­ня, пра­цю­ють у ши­ро­ких ді­а­па­зо­нах умов се­ре­до­ви­ща шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту; до­зво­ля­ють зро­би­ти то­чні­ший роз­ра­ху­нок ре­це­пту­ри за одні­єю за­галь­ною ма­три­цею; кра­ще роз­по­ді­ля­ю­ться в кор­мі, ніж мо­но­фер­мен­ти, які зна­хо­дя­ться в осо­би­стих гра­ну­лах; істо­тно де­шев­ші за окре­мі фер­мен­тні пре­па­ра­ти за су­ку­пною вар­ті­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.