������������ �� �������

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНОЛОГІЇ -

,

, . .

су­ча­сних умо­вах усе біль­ше го­спо­дарств від­да­ють пе­ре­ва­гу си­сте­мам обро­бі­тку ґрун­ту без обо­ро­ту пла­ста. Одні­єю з та­ких си­стем є кон­сер­ву­валь­ний обро­бі­ток, який ба­зу­є­ться на гли­бо­ко­му роз­пу­шу­ван­ні ґрун­ту без­по­ли­це­ви­ми зна­ря­д­дя­ми. У цьо­му ра­зі не по­шко­джу­є­ться стер­ня, по­лі­пшу­є­ться во­дно-по­ві­тря­ний ре­жим у зо­ні роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми та ґрун­то­вий мі­кро­клі­мат, що спри­яє під­ви­щен­ню про­ду­ктив­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Уна­слі­док гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ва­н­ня за­без­пе­чу­є­ться:

• опти­маль­ний обмін по­ві­тря й про­ни­кне­н­ня в ґрунт та­лих і до­що­вих вод;

• збіль­ше­н­ня по­ри­сто­сті та під­ви­ще­н­ня во­до­про­ни­кно­сті ґрун­ту;

• на­ко­пи­че­н­ня за­па­сів во­ло­ги з ґрун­ту й по­ві­тря, а та­кож її пе­ре­роз­по­діл;

• збіль­ше­н­ня в зо­ні роз­пу­шу­ва­н­ня кіль­ко­сті актив­них ко­ре­нів;

• за­по­бі­га­н­ня еро­зій­ним про­це­сам у ґрун­ті на схи­лах;

• про­ни­кне­н­ня во­ло­ги гли­бо­ко в ґрунт і збе­ре­же­н­ня її в ни­жніх ша­рах;

• змен­ше­н­ня опо­ру ґрун­ту й на­ван­та­же­н­ня на ро­бо­чі ор­га­ни ма­шин під час на­сту­пних ґрун­то­об­ро­бі­тків, що за­без­пе­чує еко­но­мію па­ли­ва та на­дій­ність і дов­го­ві­чність ро­бо­ти те­хні­чних за­со­бів.

Для ре­а­лі­за­ції ці­єї си­сте­ми обро­бі­тку ґрун­ту за­сто­со­ву­ють чи­зе­лі, пло­ско­рі­зи та ком­бі­но­ва­ні ди­ско-ла­по­ві гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі. Агре­га­ти для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ва­н­ня мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти для обро­бі­тку ґрун­тів, які за­пли­ва­ють, тим­ча­со­во не обро­бле­них зе­мель і кор­мо­вих угідь. Основ­ні ро­бо­чі ор­га­ни гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів — стій­ка та вузь­ка роз­пу­шу­валь­на ла­па або до­ло­то. Для збіль­ше­н­ня пов­но­ти роз­пу­шу­ва­н­ня обро­блю­ва­но­го ша­ру ґрун­ту на стій­ці вста­нов­лю­ють змін­ні стріл­ча­сті ла­пи або бо­ко­ві кри­ла (за­крил­ки).

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі за­ле­жно від гли­би­ни обро­бі­тку мо­жна по­ді­ли­ти на чи­зе­лі-куль­ти­ва­то­ри (гли­би­на роз­пу­шу­ва­н­ня

16–25 см), чи­зе­лі-плу­ги (до 40–45 см) і чи­зе­лі-гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі (гли­би­на роз­пу­шу­ва­н­ня до 60 см).

На рин­ку ґрун­то­об­ро­бної те­хні­ки пред­став­ле­но ма­ши­ни рі­зних кон­стру­кцій­но-ком­по­ну­валь­них рі­шень ви­ро­бни­цтва ві­тчи­зня­них і за­кор­дон­них під­при­ємств.

Агре­гат чи­зель­ний на­ві­сний АЧН-3,0 «Хо­ма» роз­роб­ки ВАТ «Га­ле­щи­на, ма­шза­вод» (фо­то 1, в) роз­пу­шує ґрунт на гли­би­ну до 30 см. Він ком­пле­кту­є­ться дво­ма ря­да­ми роз­пу­шу­валь­них лап і ре­бри­сто-план­ча­стим ко­тком і мо­же агре­га­ту­ва­ти­ся з тра­кто­ра­ми кла­су 30 кН. За умо­ви про­ве­де­н­ня гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ва­н­ня до­ціль­но агре­га­ту­ва­ти йо­го з тра­кто­ра­ми на гу­се­ни­чно­му хо­ду.

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі ти­пу ГР роз­роб­ки ТОВ НВП «Бі­ло­цер­кі­вМАЗ» (фо­то 1, б) обро­бля­ють ґрунт на гли­би­ну до 50 см.

Во­ни скла­да­ю­ться з ра­ми, ро­бо­чих ор­га­нів, ме­ха­ні­зму ре­гу­лю­ва­н­ня й ко­тка. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми є гли­бо­ко­роз­пу­шу­валь­ні ла­пи аси­ме­три­чної фор­ми з про­ти­е­ро­зій­ни­ми на­клад­ка­ми та мі­цним роз­ви­не­ним до­ло­том, роз­мі­ще­ні в два ря­ди зі зу­стрі­чним на­прав­ле­н­ням роз­пу­шу­валь­но­го ефе­кту.

Ро­бо­чі ор­га­ни ви­го­тов­ля­ють із бор­ної ста­лі з тер­мо­об­роб­кою й ма­ють ви­со­ку зно­со­стій­кість і пру­жність. Фор­ма лап за­без­пе­чує вер­ти­каль­не пі­ді­йма­н­ня ґрун­ту, хви­ле­по­ді­бне йо­го пе­ре­мі­ще­н­ня та еко­но­мію енер­го­ви-

трат на 30–37%. Ре­зуль­та­том ро­бо­ти та­ко­го ро­бо­чо­го ор­га­ну є утво­ре­н­ня силь­но роз­га­лу­же­ної ме­ре­жі трі­щин у ді­лян­ці ґрун­ту, про­пор­цій­ній ши­ри­ні лап.

Чи­зель-гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач ти­пу ЧГ-40 роз­роб­ки ТОВ «Кра­снян­ське СП «Агро­маш» (фо­то 1, а) роз­пу­шує ґрунт на гли­би­ну до 50 см. За один про­хід агре­гат утво­рює вер­ти­каль­ні й го­ри­зон­таль­ні щі­ли­ни, не по­ру­шу­ю­чи стру­кту­ру ґрун­ту, зав­дя­ки яким по­ві­тря й во­ло­га про­ни­ка­ють на всю гли­би­ну обро­бі­тку. На чи­зе­лі вста­нов­ле­но ла­пи зі змі­ще­ним рі­заль­ним еле­мен­том. Стій­ка ла­пи не пря­ма, а від­хи­ле­на на 10°. Зав­дя­ки та­кій кон­стру­кції ла­па під­ні­має ґрунт без змі­шу­ва­н­ня йо­го ша­рів. Та­ка кон­стру­кція лап до­зво­ляє змен­ши­ти ви­тра­ти енер­гії й па­ли­ва по­рів­ня­но з ма­ши­на­ми, уком­пле­кто­ва­ни­ми пря­ми­ми або ви­гну­ти­ми ла­па­ми. Ви­ко­ри­ста­н­ня пру­тко­во­го ко­тка за­без­пе­чує за­да­ну гли­би­ну обро­бі­тку, ви­рів­ню­ва­н­ня під­ня­то­го ша­ру ґрун­ту й збе­ре­же­н­ня в ньо­му во­ло­ги.

Чи­зель-гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач мо­де­лі «Франк» ви­ро­бни­цтва «Ло­зів­ські ма­ши­ни» обро­бляє ґрунт на гли­би­ну до 45 см

і ком­пле­кту­є­ться роз­пу­шу­валь­ною стій­кою зі швид­ко­змін­ним пе­ре­днім на­ко­не­чни­ком і на­клад­кою, що за­по­бі­гає швид­ко­му спра­цю­ван­ню стій­ки. Бо­ко­ві кри­ла, за­крі­пле­ні на стій­ці на бол­тах, до­зво­ля­ють ма­кси­маль­но обро­бля­ти ґрунт між стій­ка­ми, чим ма­кси­маль­но за­без­пе­чу­ють про­ни­кне­н­ня во­ло­ги у ниж­чі ша­ри, а та­кож до­зво­ля­ють збіль­ши­ти на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги й по­кра­щи­ти ае­ра­цію. На ве­ли­ких швид­ко­стях обро­бі­тку за­сто­су­ва­н­ня бо­ко­вих крил ство­рює ефект «хви­льо­во­го під­ри­ва­н­ня ґрун­ту». За да­ни­ми ви­ро­бни­ка, ви­со­ко­мі­цна пря­ма стій­ка роз­пу­шує ґрунт і по­тре­бує мен­шо­го тя­го­во­го зу­си­л­ля (по­рів­ню­ю­чи зі стій­ка­ми ти­пу Рaraplau).

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Гуль­ден» цьо­го са­мо­го ви­ро­бни­ка уком­пле­кто­ва­но дель­то­по­ді­бною ра­мою, до якої крі­пля­ться два ря­ди лап: пер­ший ряд для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ва­н­ня на гли­би­ну до 45 см; дру­гий — для ін­тен­сив­но­го муль­чу­ва­н­ня верх­ньо­го ша­ру на гли­би­ну до 25 см. Для до­да­тко­во­го кри­ше­н­ня верх­ніх ша­рів ґрун­ту, ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні по­ля та рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу ро­слин­них ре­шток гли­бо­ко- роз­пу­шу­ва­чі мо­де­лей «Франк» і «Гуль­ден» (фо­то 2) ком­пле­кту­ю­ться здво­є­ни­ми шпо­ро­ви­ми ко­тка­ми. Шпо­ри роз­би­ва­ють ве­ли­кі роз­ки­да­ні по по­верх­ні груд­ки, під­го­тов­лю­ють і ви­рів­ню­ють ґрунт, спро­щу­ю­чи подаль­шу оста­то­чну пе­ре­д­по­сів­ну оброб­ку. Обер­таль­ні шпо­ри за­ну­рю­ють ро­слин­ні реш­тки в ни­жні ша­ри ґрун­ту й пе­ре­мі­шу­ють їх у по­верх­не­во­му ша­рі тов­щи­ною 15–20 см.

Фір­ма Lemken ви­го­тов­ляє роз­пу­шу­ва­чі Topas, Dolomit і Labrador. Роз­пу­шу­вач Topas (фо­то 3, а) мо­же чі­пля­ти­ся на за­дній або фрон­таль­ній на­ві­сці тра­кто­ра. Ко­ро­тка ком­па­ктна кон­стру­кція агре­га­та за­без­пе­чує опти­маль­не роз­та­шу­ва­н­ня цен­тра ва­ги. Си­ме­три­чне роз­та­шу­ва­н­ня від 5 до 9 шт. сті­йок із ла­па­ми за­без­пе­чує до­бре ве­де­н­ня агре­га­та на по­лі.

Роз­пу­шу­вач Dolomit (фо­то 3, б) ви­ко­нує су­ціль­не роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту на гли­би­ну до 50 см. Йо­го ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми є стріл­ча­сті ла­пи зав­шир­шки 60 см із на­плав­ле­ним зно­со­стій­ким ма­те­рі­а­лом до­ло­та­ми. З ме­тою під­ви­ще­н­ня яко­сті обро­бі­тку агре­гат мо­же до­уком­пле­кто­ву­ва­ти­ся рі­зни­ми ти­па­ми зна­рядь для роз­пу­шу­ва­н­ня, по­дрі­бне­н­ня гру­док, ущіль­не­н­ня та ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­не­во­го ша­ру ґрун­ту.

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Labrador (фо­то 3, в) здій­снює роз­пу­шу­ва­н­ня й дре­наж ша­рів ґрун­ту, що не про­пу­ска­ють во­ду на гли­би­ну до 65 см. Він ком­пле­кту­є­ться дво­ма або трьо­ма стій­ка­ми з до­ло­то­по­ді­бни­ми ла­па­ми. Для роз­пу­ше­н­ня те­хно­ло­гі­чної ко­лії роз­мір до­ло­та мо­жна пі­ді­бра­ти під роз­мір слі­ду тра­кто­ра. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти для по­гли­бле­н­ня ор­но­го го­ри­зон­ту пі­сля основ­но­го обро­бі­тку з обер­та­н­ням пла­ста ґрун­ту або на­віть пі­сля отри­ма­н­ня схо­дів ярих чи ози­мих зер­но­вих куль­тур.

Ком­па­нія Hatzenbichler (Ні­меч­чи­на) про­по­нує кіль­ка мо­де­лей гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів се­рій Delta (фо­то 4, а) та Delta-New (фо­то 4, б) у на­ві­сно­му та при­чі­пно­му ви­ко­нан­ні із ши­ри­ною за­хва­ту від 2,5 до 6 м. Во­ни осна­щу­ю­ться дель­то­по­ді­бною ра­мою з на­дій­ни­ми стій­ка­ми зав­ви­шки 80 см, які

роз­пу­шу­ють ґрунт на гли­би­ну до 60 см. Мо­де­лі се­рії Delta-New обла­дна­но дру­гим ря­дом сті­йок зі стріл­ча­сти­ми ла­па­ми для обро­бі­тку верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту.

Кри­ше­н­ня верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту й ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні по­ля, рів­но­мір­ний роз­по­діл ро­слин­них ре­шток здій­сню­є­ться рі­зни­ми ти­па­ми ко­тків. За умо­ви ком­пле­кту­ва­н­ня гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча мо­де­лі Delta хви­ле­по­ді­бни­ми ди­ска­ми той зда­тний про­во­ди­ти вер­ти­каль­ний обро­бі­ток ґрун­ту.

Для під­ви­ще­н­ня ком­бі­но­ва­но­сті агре­га­ти мо­жуть ком­пле­кту­ва­ти­ся рі­зни­ми ти­па­ми ви­сів­них при­стро­їв для вне­се­н­ня гра­ну­льо­ва­них до­брив або сів­би си­де­ра­тів. Фір­ма Vogel Noot ви­го­тов­ляє рі­зні ти­пи гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів мо­де­лей TerraDig. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі TerraDig се­рії XS/XXS (фо­то 5, а) роз­пу­шу­ють ґрунт на гли­би­ну від 55 до 70 см і мо­жуть бу­ти ада­пто­ва­ні до рі­зних стру­ктур ґрун­ту з рі­зною кіль­кі­стю по­жнив­них ре­шток. Зав­дя­ки спе­ці­аль­ній фор­мі зу­бів во­ни при­да­тні для обро­бі­тку важ­ких ґрун­тів. Агре­га­ти ком­пле­кту­ю­ться спа­ре­ни­ми зу­бо­ви­ми ко­тка­ми для по­дрі­бне­н­ня глиб і пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ро­слин­них ре­шток із ґрун­том.

Фо­то 1. Чи­зе­лі укра­їн­ських ви­ро­бни­ків

Фо­то 2. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі мо­де­лей «Франк» (а) та «Гуль­ден» (б)

б

Фо­то 3. Чи­зе­лі-гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі фір­ми Lemken

Фо­то 5. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі TerraDig: а — XXS; б — се­рії SS; в — се­рії SSD

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.