Фі­нан­со­ва під­трим­ка фер­ме­рів ста­ла ще ближ­чою

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Ка­бмін Укра­ї­ни 19 ве­ре­сня ухва­лив рі­ше­н­ня про вне­се­н­ня змін до По­ряд­ку ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті для на­да­н­ня фі­нан­со­вої під­трим­ки роз­ви­тку фер­мер­ських го­спо­дарств. Зав­дя­ки цим змі­нам до­ступ до фі­нан­со­вих ре­сур­сів для фер­мер­ських го­спо­дарств і ко­опе­ра­ти­вів бу­ло спро­ще­но. Зокре­ма, пе­ред­ба­че­но: на­да­ва­ти час­тко­ву ком­пен­са­цію чле­нам фер­мер­ських го­спо­дарств від­по­від­но до спла­че­но­го єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску; на­да­ва­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку но­во­ство­ре­них фер­мер­ських го­спо­дарств у пе­рі­од їх ста­нов­ле­н­ня з роз­ра­хун­ку на 1 га; роз­ши­ри­ти пе­ре­лік бан­ків, че­рез які мо­жна по­да­ва­ти до­ку­мен­ти на отри­ма­н­ня фі­нан­со­вої під­трим­ки; роз­ши­ри­ти на­пря­ми ді­яль­но­сті ко­опе­ра­ти­вів, зокре­ма, до мо­ло­чар­ських і ягі­дних до­да­ти ово­че­ві ко­о­пе­ра-

ти­ви та із за­го­тів­лі й пе­ре­роб­ки ди­ко­ро­слих ягід, гри­бів і ро­слин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.