«Агро Плюс 2006» ство­рює но­вий ви­ро­бни­чий май­дан­чик

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ди­ре­ктор ТОВ «Агро Плюс 2006» То­мас Брун­нер за­явив про на­мір по­бу­ду­ва­ти ще один сви­но­ком­плекс у Чер­ка­ській обла­сті. На­ра­зі під­при­є­мець уже має один ком­плекс у се­лі То­ма­шів­ка на Чер­ка­щи­ні, де одно­ча­сно утри­му­є­ться близь­ко 5 тис. го­лів сви­ней. Крім то­го, «Агро Плюс 2006» при­дба­ло тва­рин­ни­цький ком­плекс, що не пра­цює, в Кам’ян­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті, який має на­мір ре­кон­стру­ю­ва­ти під утри­ма­н­ня 7–8 тис. го­лів сви­ней. «По­ки що там є тіль­ки ста­ра бу­дів­ля ко­ли­шньо­го кол­го­спу. По­трі­бно ро­би­ти ре­монт і за­ку­по­ву­ва­ти обла­дна­н­ня. Для ре­а­лі­за­ції та­ко­го про­е­кту зна­до­би­ться близь­ко 3 млн дол.», — уто­чнює фер­мер. Та­кож То­мас Брун­нер має на­мір по­бу­ду­ва­ти за­бій­ний цех при пер­шо­му сви­но­ком­пле­ксі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.